311/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
311/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 82 odst. 1, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se číslo "10" nahrazuje číslem "6" a číslo "25" se nahrazuje číslem "20".
2. V § 5 odst. 4 se slovo "nepřetržitě" zrušuje.
3. V § 7 odst. 2 se číslo "95" nahrazuje číslem "100" a číslo "35" se nahrazuje číslem "40".
4. V § 18 odst. 1 se za slovo "zkoušky" vkládá slovo " , délku".
5. V § 19a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.".
6. V § 20 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra.".
7. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.".
8. V § 22 odst. 3 se slova "z cizího jazyka" zrušují a slova "v příslušné třídě" se nahrazují slovy "příslušného žáka".
9. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné části příslušného žáka z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka do 30. dubna.".
10. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
11. V § 38 písm. b) se slova "hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a" zrušují.
12. V § 41 se ve větě první slova "a písemné práce z českého jazyka a literatury" a ve větě třetí slova "z cizího jazyka" zrušují.
13. V § 44 odstavec 2 zní:
"(2) Hodnotitele písemných prací jmenuje pro jarní zkušební období Centrum do 31. března a pro podzimní zkušební období do 30. června. Hodnotitele ústní zkoušky společné části jmenuje ředitel školy podle § 35 odst. 4. Zadavatele jmenuje ředitel školy pro příslušné zkušební období nejpozději jeden měsíc před začátkem jednotného zkušebního schématu.".
14. V § 47 odst. 3 se částka "100 Kč" nahrazuje částkou "130 Kč" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ; v případě písemné práce žáka podle § 1 písm. c) náleží hodnotiteli odměna ve výši 150 Kč za jednu opravenou písemnou práci".
15. V § 51 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí krajského úřadu podle § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to před zkušební komisí jmenovanou krajským úřadem.
(6) Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 2 školského zákona se podává na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 k této vyhlášce. Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
16. Přílohy č. 1 a 1a znějí:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.


 
Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.17. Za přílohu č. 6 se doplňují přílohy č. 7 a 8, které znějí:
 
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.