273/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
273/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb. a vyhlášky č. 54/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slova „maturitní zkoušky po“ vkládá slovo „úspěšném“.
2. V § 2 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:
„(2) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo4) nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.
(5) V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 11. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo4) nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4) § 80 odst. 1 školského zákona.
5) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.“.
3. V § 2 odst. 6 se slova „31. října“ nahrazují slovy „20. září“.
4. V § 2 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.“.
5. V § 2 odstavec 7 zní:
„(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.“.
6. V § 4 odstavec 6 zní:
„(6) Změny v údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k nimž došlo od předání údajů Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru neprodleně. Změny v údajích žáka podle odstavce 2 písm. c) a e), k nimž došlo v době od předání údajů Centru podle odstavce 5 z důvodu přestupu žáka podle § 66 odst. 4 školského zákona nebo změny oboru vzdělání podle § 66 odst. 3 školského zákona, oznámí ředitel školy Centru neprodleně. Změny podle věty druhé lze provést nejpozději do začátku zkoušek profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 2 odst. 4 a 6.“.
7. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Žák, který byl přijat do posledního ročníku vzdělávání podle § 63 školského zákona po termínu podle odstavce 5 písm. a), podává přihlášku na následující podzimní zkušební období. Toto období se pro konání maturitní zkoušky tímto žákem považuje také za řádný termín.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
8. V § 4 odstavec 8 zní:
„(8) Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.“.
9. V § 6 odst. 6 se za slovo „nelze“ vkládají slova „v téže úrovni obtížnosti“.
10. V § 8 odst. 3 se věty první a druhá nahrazují větami „Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci podle rozhodnutí ředitele školy buď tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem, nebo čtyři zkušební úlohy zpracované Centrem. Listinnou podobu příslušného pracovního listu zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a případně též z jedné školní zkušební úlohy.“.
11. V § 8 odst. 3 se poslední věta zrušuje.
12. V § 8 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.“.
13. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž
a) prezenční listinu žáků,
b) protokol o průběhu zkoušky v učebně,
c) pokyny pro zadavatele,
d) bezpečnostní obálky pro vyplněné záznamové archy a prezenční listinu žáků,
e) další pomocné materiály.“.
14. V § 13 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
15. V § 13 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.“.
16. V § 22 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test.
(3) Centrum předá písemné práce k ohodnocení hodnotitelům. Hodnotitel předává prostřednictvím informačního systému Centra hodnocení písemné práce žáka Centru v termínech stanovených Centrem. Výsledky písemných prací zpřístupní Centrum řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy.“.
17. V § 23 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
18. V § 23 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílčích zkoušek.“.
19. V § 24 odst. 2 se za slovo „částí“ vkládají slova „konaných různou formou“.
20. V § 25 odstavec 1 zní:
„(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.“.
21. V § 25 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
22. V § 26 odstavec 3 zní:
„(3) Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků obou jejích částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra.“.
23. V § 26 odst. 5 písm. a) se slovo „horší“ nahrazuje slovem „vyšší“.
24. § 26a včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
 
㤠26a
(1) Protokoly podle § 27 až 31 a záznamy podle § 32 jsou součástí povinné dokumentace maturitní zkoušky; vyhotovují a předávají se mezi školou nebo komisařem a Centrem prostřednictvím informačního systému Centra. Tiskopisy protokolů a záznamů zpřístupní Centrum prostřednictvím informačního systému Centra před zahájením zkoušek maturitní zkoušky, nejpozději do 1. dubna příslušného školního roku, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Protokoly podle § 27 až 31 se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí:
a) 5 let pro protokol podle § 27 a záznam podle § 32,
b) 45 let pro protokoly podle § 28 až 31.
11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
25. V § 27 odst. 3, § 28 odst. 1 a § 30 odst. 2 se slovo „archivaci“ nahrazuje slovem „uložení“.
26. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 3.“.
27. V § 29 odstavec 6 zní:
„(6) Tiskopis protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů a státního znaku, vodotiskem s motivy lipových ratolestí na každé straně tiskopisu, označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.“.
28. V § 29a odst. 3 písm. a) se slova „identifikátor školy“ nahrazují slovy „identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy“.
29. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:
 
㤠33
Vydání vysvědčení
Ředitel školy na základě údajů zpřístupněných Centrem podle § 26 odst. 3 nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zpřístupnění vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra a vydává ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného ve vyhlášce o některých dokladech o vzdělání13).
13) Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.“.
30. V § 38 písm. b) se za slova „v dané škole, a“ vkládají slova „v případě zadavatele a hodnotitele ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky“.
31. § 41 včetně nadpisu zní:
 
㤠41
Hodnotitel
Hodnotitel ústní zkoušky zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě, že ve škole, kde se ústní zkoušky budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3. Písemné práce hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra.“.
32. V § 42 odst. 2 písm. a) se slova „je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky“ nahrazují slovem „zadává“.
33. V § 44 odst. 2 se za slovo „hodnotitele“ vkládají slova „ústní zkoušky společné části“.
34. V § 48 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období roku 2012 určí ministerstvo do 30. září 2011.
2. V podzimním zkušebním období v roce 2011 se maturitní zkouška, včetně opravných zkoušek a náhradních zkoušek připadajících na toto zkušební období, koná podle dosavadních právních předpisů.
3. Ve školním roce 2011/2012 se žáci přihlašují pro jarní zkušební období podle § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. do 15. prosince 2011. Ředitel školy předá pro jarní zkušební období ve školním roce 2011/2012 údaje podle § 4 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Centru nejpozději do 19. prosince 2011. Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději do 22. prosince 2011 a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.
4. Ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu informatika.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2011.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.