272/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
272/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 3, § 121 odst. 1, § 122 odst. 5 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova "a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy".
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) výdejna lesní mateřské školy.".
3. V § 3 odst. 2 se za slovo "stravování" vkládají slova "s výjimkou výdejny lesní mateřské školy".
4. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo výdejna lesní mateřské školy".
5. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "nebo výdejna lesní mateřské školy".
6. V § 3 odst. 5 se za slovo "Výdejna" a za slovo "výdejna" vkládají slova "nebo výdejna lesní mateřské školy" a za slova "zařízení školního stravování" se vkládají slova "nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy".
7. V § 5 odst. 4 se za slova "zákonným zástupcem" vkládají slova "dítěte nebo" a za slovo "žákem" se vkládají slova "nebo studentem".
8. V § 5 odst. 5 se částka "300 Kč" nahrazuje částkou "400 Kč".
9. V příloze č. 1 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.
10. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity na nákup potravin
Věkové skupiny strávníků,       Finanční limity 
hlavní a doplňková jídla        Kč/den/strávník
 
1. Strávníci do 6 let
 
  snídaně                9,00 až 16,00
  přesnídávka              8,00 až 11,00
  oběd                 17,00 až 30,00
  svačina                8,00 až 11,00
  večeře                15,00 až 23,00
  Celkem (celodenní)          57,00 až 91,00
  na nápoje               4,00 až 6,00
 
2. Strávníci 7-10 let
 
  snídaně               11,00 až 18,00
  přesnídávka              9,00 až 15,00
  oběd                 20,00 až 39,00
  svačina                8,00 až 12,00
  večeře                17,00 až 30,00
  Celkem (celodenní)         65,00 až 114,00
  na nápoje (děti MŠ)          4,00 až 6,00
 
3. Strávníci 11-14 let
 
  snídaně               12,00 až 20,00
  přesnídávka              9,00 až 15,00
  oběd                 23,00 až 41,00
  svačina                9,00 až 14,00
  večeře                18,00 až 33,00
  Celkem (celodenní)         71,00 až 123,00
 
4. Strávníci 15 a více let
 
  snídaně               14,00 až 21,00
  přesnídávka              9,00 až 15,00
  oběd                 24,00 až 45,00
  svačina                9,00 až 14,00
  večeře                21,00 až 41,00
  Celkem (celodenní)         77,00 až 136,00
  II. večeře              11,00 až 20,00
Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.