27/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

Schválený:
27/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2006,
kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 a § 46 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:
Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, se mění takto:
Čl.I
1. V § 4 odstavec 1 zní:
"(1) Monitorovací síť tvoří stálé složky monitorovací sítě, které pracují nepřetržitě za obvyklé radiační situace a za radiační mimořádné situace, a pohotovostní složky monitorovací sítě, které se aktivují při podezření na vznik nebo při vzniku radiační mimořádné situace. Pohotovostní složky monitorovací sítě nemohou být současně zařazeny mezi stálé složky monitorovací sítě.".
2. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) měřicí místa kontaminace potravin, kterými jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků z článků potravních řetězců a pro stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích,".
3. V § 4 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) měřicí místa kontaminace vody, kterými jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků vody, říčních sedimentů a ryb a pro stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích,".
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).
4. V § 4 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) letecké skupiny, které provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu,".
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).
5. V § 4 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
6. V § 5 odst. 3 v úvodní části ustanovení se za slova "radiační mimořádné situace" vkládají slova "nebo při podezření na její vznik".
7. Příloha zní:
               ČÁST A

Přehled monitorovaných položek a požadavků na jejich monitorování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka č. 1: Monitorování za obvyklé radiační situace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.    Monitorovaná   Měřená veličina  Minimální počet  Složka      Minimální počet  Požadované parametry metody
číslo   položka               míst z území ČR1) radiační     odběrů/měření
                                 monitorovací
                                 sítě2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zevní ozáření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     Zevní ozáření   Příkon dávky   40        SVZ        10 minutové
               (dávka)3)                       integrační
                                          intervaly
                                          Kontinuální
                                          měření
                        ----------------------------------------------------- Od 50 nSv/h
                        Po trase cca   MS        12 ročně (jednou
                        50 km (měření            měsíčně)
                        z automobilu)            Kontinuální
                                          měření po trase
                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        150        TLD        4 ročně      MDD4) < 30 mikroSv
                                         (tříměsíční
                                          průměrná hodnota
                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        40        MS, MMKO     12 ročně (jednou Od 50 nSv/h
                                          měsíčně)
                                          Jednorázová měření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Složky životního prostředí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2     Aerosoly     Objemová5) nebo  7                  52 ročně (týdenní MDA6) < 1x10
-2
Bq/m
3
hmostnostní5) průměrná hodonota pro 137 Cs aktivita5) Kontinuální odběr radionuklidů ----------------- MMKO, LS, CLMS ----------------------------------------------- 1 4 ročně MDA < 5x10
-7
Bq/m
3
(čtvrtletní pro 90 Sr průměrná hodnota) MDA < 5x10
-8
Bq/m
3
Kontinuální odběr pro 238 Pu a 239,40 Pu ----------------------------------- ----------------------------------------------- Celková objemová 7 4 ročně (jednou MDA < 5x10
-3
Bq/m
3
aktivita beta za každé vyjádřená jako čtvrtletí) aktivita 90 Sr Kontinuální odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Spad Plošná aktivita7) 7 MMKO, LS, CLMS 12 ročně MDA < 0,1 Bq/m
2
pro 137 Cs radionuklidů (měsíční průměrná hodnota) Kontinuální odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Půda a porost Plošná aktivita 7 MS, LS, CLMS 1 ročně MDA < 100 Bq/m
2
pro 137 Cs radionuklidů Bodový odběr (u přírodních radionuklidů hmotnostní aktivita) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a Půda (in-situ) Plošná aktivita 7 MS, CLMS 1 ročně MDA < 1000 Bq/m
2
pro 137 Cs radionuklidů Bodové měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b Půda (letecká Plošná aktivita 1 LeS 2 ročně MDA < 10 kBq/m
2
pro 137 Cs měření) radionuklidů Jednorázové velkoplošné měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Povrchová voda Objemová aktivita MMKV, LS 4 ročně MDA < 1 Bq/l pro 137 Cs radionuklidů (jednorázový MDA < 10 Bq/l pro 3 H odběr za každé čtvrtletí) 7 1 ročně MDA < 0,06 Bq/l pro 90 Sr (sloučený vzorek ze 4 čtvrtletních jednorázových odběrů) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a Celková objemová 7 MMKV, LS 4 ročně MDA < 0,6 Bq/l aktivita beta (jednorázový pro odečtení odběr za každé příspěvku 40 K čtvrtletí) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Pitná voda Objemová akvitita 7 MMKV, LS, CLMS 4 ročně MDA <0,1 Bq/l pro 137 Cs radionuklidů (jednorázový odběr za každé čtvrtletí) ----------------- ----------------------------- 5 MDA < 0,06 Bq/l pro 90 Sr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Vodárenský kal Hmotnostní 5 MMKV, LS 1 ročně MDA < 1 Bq/kg pro 137 Cs aktivita (jednorázový radionuklidů odběr) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Říční sedimenty Hmotnostní 5 MMKV, LS 1 ročně MDA < 1 Bq/kg pro 137 Cs aktivita (jednorázový radionuklidů odběr) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Složky potravních řetězců ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Mléko Objemová 5 MMKP, LS, CLMS 4 ročně MDA < 0,5 Bq/l pro 137 Cs aktivita (jednorázový MDA < 0,2 Bq/l pro 90 Sr radionuklidů odběr za každé čtvrtletí) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Smíšená strava8) Hmotnostní Dle komodity9) MMKP, LS, CLMS 4, případně 1 MDA < 0,1 Bq/kg pro 137 Cs aktivita ročně9) MDA < 0,05 Bq/kg pro 90 Sr radionuklidů (směsné vzorky z bodových odběrů pro jednotlivé komodity) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Krmiva Hmotnostní 5 LS, MMKP 1 ročně MDA < 1 Bq/kg pro 137 Cs aktivita (jednorázový radionuklidů odběr) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vnitřní kontaminace osob ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Celé tělo Aktivita 20 osob CLMS 1 ročně MDA < 50 Bq pro 137 Cs radionuklidů (jednorázová měření) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Moč Aktivita 50 CLMS 1 ročně MDA < 0,05 Bq/den pro 137 Cs radionuklidů (jednorázový odběr 24 hodinového vzorku moči) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meteorologické údaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Ovzduší - 10) 40 MeS Kontinuálně Nejsou stanoveny speciální aktuální situace požadavky ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky k tabulce č. 1: Další podrobnosti stanoví krizový plán Úřadu, smlouva o zajištění plnění krizového plánu Úřadu a schválená dokumentace držitelů povolení. Doba měření se volí tak,a by pokud možno byla naměřena pozitivní aktivita sledovaných radionuklidů ve vzorku. Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu. 1) Minimálním počtem míst z území ČR v části "Složky potravních řetězců" se rozumí minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více míst dané lokality. Vytváření směsného vzorkuje popsáno v metodice příslušné odpovídající komoditě. 2) Složka radiační monitorovací sítě: SVZ - síť včasného zjišťování, MS - mobilní skupiny - TLD - síť termoluminiscenčních dozimetrů, MMKO - měřící místa kontaminace ovzduší, LS - laboratorní skupiny, CLMS - centrální laboratoř monitorovací sítě, MMKP - měřící místo kontaminace potravin, MMKV - měřící místa kontaminace vody, MeS - meteorologická služba, LeS - letecké skupiny. 3) Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku času), v níž je měřící zařízení kalibrováno (§ 3 a § 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.). 4) MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu naměřeného při odečtu neozářeného dozimetru). 5) Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 v položce 10-49; hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce 4. 9-34; objemová aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35. 6) MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy. 7) Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán. 8) Smíšená strava - odebírají se vzorky: a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména maso, brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené); b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní plody, lesní houby, zvěřina); c) komodit, jejichž pěstování je pro celou ČR, příp. některý region významné z hlediska produkčního, případně exportního (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med nebo produkty z nich vyrobené). 9) Minimální počet odběrových míst: a) z obchodní sítě pro komodity uvedené v poznámce 8a) je 5 míst (4x ročně, jednorázový odběr za každé čtvrtletí), pro komodity uvedené v poznámce 8b) a 8c) je 5 míst (1x ročně, jednorázový odběr), b) pro pěstitele a producenty závisí na rozsahu produkce, případně regionální spotřeby, a jsou minimálně 2 místa pro každou komoditu (pro komodity sezónního charakteru se odběr provádí 1x v příslušném období sklizně/odběru, pro komodity nesezónního charakteru jednou v každém čtvrtletí). 10) Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí předávané Českým hydrometeorologickým ústavem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2: Monitorování za radiační mimořádné situace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poř. Monitorovaná Měřená veličina Minimální počet Složka Minimální počet Požadované parametry metody číslo položka míst z území ČR1) radiační odběrů/měření monitorovací sítě2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zevní ozáření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Zevní ozáření Příkon dávky 40 SVZ Kontinuálně (dávka)3) (10 minutové integrační intervaly nebo hodinové průměry) Do 1 Sv/h ----------------------------------------------------- Do 10 Sv/h pro LPP Po Úřadem MS stanovené trase ----------------- Kontinuální LeS, LPP měření ----------------------------------------------------------------------------------- 150 a dále TLD Bude stanoveno MDD4) < 30 mikroSv podle pokynů Úřadem podle Úřadu situace Průměrná hodnota za dané období ----------------------------------------------------------------------------------- Podle pokynů MMHP Bude stanoveno Do 1 Sv/h Úřadu Úřadem podle na hraničních situace přechodech Bodová měření ----------------------------------------------------- Podle pokynů MMU Bude stanoveno Úřadu Úřadem podle na uzávěrách situace Bodová měření ----------------------------------------------------- 40 a dále MS, MMKO Bude stanoveno podle pokynů Úřadem podle Úřadu situace Jednorázová měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Složky životního prostředí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Ovzduší, půda Kvalitativní Po Úřadem MS Bude stanoveno V závislosti na radiační radionuklidové stanovené trase Úřadem podle mimořádné situaci složení směsi situace Jednorázová měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Aerosoly Objemová5) nebo 7 a dále MS, MMKO, LS, Minimálně denně, MDA6) < 0,1 Bq/m
3
137 Cs7) hmotnostní5) podle pokynů CLMS pokud nebude MDA < 0,1 Bq/m
3
131 I7) aktivita5) Úřadu stanoveno Úřadem radionuklidů jinak ----------------- ----------------- Kontinuální odběr ----------------------------- Celková objemová MMKO, LS, CLMS MDA < 5x10
-3
Bq/m
3
aktivita beta vyjádřená jako aktivita 90 Sr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Plynné formy jódu Objemová 7 a dále MS, MMKO, LS, Minimálně denně, MDA < 0,1 Bq/m
3
131 I7) aktivita13) I podle pokynů CLMS pokud nebude Úřadu stanoveno Úřadem jinak Kontinuální odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Spad včetně Plošná8) a 7 a dále MMKO, LS, CLMS Minimálně týdně, V závislosti na radiační dešťové vody objemová podle pokynů pokud nebude mimořádné situaci a sněhu aktivita Úřadu stanoveno úřadem radionuklidů jinak Kontinuální odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Půda a porost Plošná 7 a dále MS, LS, CLMS Bude stanoveno V závislosti na radiační aktivita podle pokynů Úřadem podle mimořádné situaci radionuklidů Úřadu situace Bodový odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Porost, sníh Plošná 7 a dále MS, LS, CMLS Minimálně týdně, V závislosti na radiační aktivita podle pokynů pokud nebude mimořádné situaci radionuklidů Úřadu stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Půda (in-situ) Plošná aktivita Podle pokynů MS, CLMS Bude stanoveno V závislosti na radiační radionuklidů Úřadu Úřadem podle mimořádné situaci situace Jednorázová měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8a Půda (letecká Plošná aktivita Podle pokynů LeS Bude stanoveno V závislosti na radiační měření) radionuklidů Úřadu Úřadem podle mimořádné situaci situace Jednorázová velkoplošná měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Povrchová voda9) Objemová 7 a dále MS, MMKV, LS, Minimálně týdně, V souladu s vyhláškou aktivita podle pokynů CLMS pokud nebude č. 307/2002 Sb.10) radionuklidů Úřadu stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Pitná voda9) Objemová 7 a dále MS, MMKV, LS, Minimálně týdně, V souladu s vyhláškou aktivita podle pokynů CLMS pokud nebude č. 307/2002 Sb.10) radionuklidů Úřadu stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaminace osob a materiálu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Povrchová Plošná aktivita Podle pokynů MMHP, MMU Bude stanoveno 10 Bq/cm
2
kontaminace Úřadu Úřadem podle situace Jednorázová měření ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Složky potravních řetězců11) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Mléko Objemová 15 a dále MMKP, LS, CLMS Minimálně týdně, V souladu s vyhláškou aktivita podle pokynů pokud nebude č. 307/2002 Sb.10) radionuklidů Úřadu stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr11) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Smíšená strava Hmotnostní 15 a dále MMKP, LS, CLMS Minimálně denně, V souladu s vyhláškou aktivita podle pokynů pokud nebude č. 307/2002 Sb.10) radionuklidů Úřadu stanoveno Úřadem jinak Bodové odběry pro jednotlivé komodity11) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vnitřní kontaminace osob ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Celé tělo Aktivita Podle pokynů CLMS Bude stanoveno MDA < 500 Bq 137 Cs radionuklidů Úřadu Úřadem podle situace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Štítná žláza Aktivita 131 I Podle pokynů CLMS Bude stanoveno MDA < 500 Bq 131 I Úřadu Úřadem podle situace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meteorologické údaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Ovzduší - 13) 40 MeS Kontinuálně Nejsou stanoveny speciální aktuální situace požadavky ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Ovzduší - 14) 14) MeS Bude stanoveno Podle možností modelů prognóza situace Úřadem podle šíření radionuklidů v ovzduší situace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky k tabulce číslo 2: Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu. 1) Minimálním počtem míst z území ČR v části "Složky potravních řetězců" se rozumí minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více míst dané lokality. Vytváření směsného vzorku je popsáno v metodice příslušné odpovídající komoditě. 2) Složka radiační monitorovací sítě: SVZ - síť včasného zjišťování, MS - mobilní skupiny, LeS - letecké skupiny, LPP - letecké prostředky průzkumu, TLD - síť termoluminiscenčních dozimetrů, MMHP - měřící místa na hraničních přechodech, MMU - měřící místa na uzávěrech, LS - laboratorní skupiny, MMKO - měřící místa kontaminace ovzduší, MMKV - měřící místo kontaminace vody, MMKP - měřící místo kontaminace potravin, CLMS - centrální laboratoř monitorovací sítě, MeS - metrologická služba. 3) Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku času), v níž je měřící zařízení kalibrováno (§ 3 a § 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.). 4) MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu naměřeného při odečtu neozářeného dozimetru). 5) Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 v položce 10-49; hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-34; objemová aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35. 6) MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy. Požadovaná citlivost se nevztahuje na měření obsahu radionuklidů v potravinách za účelem jeho certifikace pro obchodní účely. 7) Uvedené hodnoty MDA pro 131 I a 137 Cs odpovídají požadavku stanovit objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů běžně zjistitelných pomocí spektrometrie gama (s energií emitovaných fotonů větší než 100 keV a se zastoupením fotonů pro daný radionuklid charakteristických energií větším než 10 %), která způsobí v důsledku inhalace úvazek efektivní dávky (viz § 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.) ne větší než 1 mikroSv za měsíc (viz § 18 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.). 8) Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán. 9) Pro screening využít ukazatele jako například celková objemová aktivita beta postupem podle ČSN 757612. 10) Požadované hodnoty MDA pro konkrétní komoditu stanovuje Úřad podle reálné situace (s ohledem na významnost komodity ve spotřebním koši a rozsah kontaminace), přitom musí umožňovat spolehlivé stanovení aktivity radionuklidů uvedených v tab. 4 a tab. 6 přílohy 8 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. V případě povrchové vody se postupuje stejně jako v případě pitné vody. 11) Výběr monitorovaných komodit a minimální poet odběrových míst se může měnit v závislosti na míře kontaminace a velikosti zasaženého území a na významnost komodit ve spotřebním koši. V případě havárie mimo zemí ČR se režim kontroly dovážených potravin řídí stejnými pravidly jako kontrola potravin z obchodních sítí potravin na území ČR za obvyklé radiační situace. 12) Smíšená strava - odebírají se vzorky: a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména maso, brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené); b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní plody, lesní houby, zvěřina); c) komodit, jejichž pěstování je z hlediska produkčního (exportního) nebo regionálně významné pro ČR (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med nebo produkty z nich vyrobené). 13) Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí předávané Českým hydrometeorologickým ústavem. 14) Meteorologické údaje nezbytné pro prognózu vývoje situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí, a to jak v místě úniku a jeho okolí, tak na celém území státu, ať už k úniku došlo na území ČR nebo mimo území ČR předávané Českým hydrometeorologickým ústavem.
                 ČÁST B

       Stanovení minimální detekovatelné aktivity

   Minimální detekovatelná aktivita na hladině spolehlivosti 95%
při stanovení aktivity alfa, beta nebo gama (nespektrometrickými
metodami) daného radionuklidu se stanoví podle vztahu:

                    t
S
2,71 + 3,29 . [n
B
* t
S
. (---- + 1)]1/2 t
B
MDA = ------------------------------------------ éta . R . V . t
S
kde MDA...... minimální detekovatelná aktivita [Bq, Bq/kg, Bq/l,..] t
S
,t
B
.... doba měření vzorku a pozadí [s] n
B
....... četnost impulzů pozadí v daném energetickém intervalu éta...... účinnost R........ chemický výtěžek (v případě radiochemické analýzy) V........ velikost vzorku (objem, hmotnost,...) vzatého do analýzy Minimální detekovatelná aktivita na hladině spolehlivosti 95% pro energii E záření gama při stanovení aktivity gama (spektrometrickými metodami) daného radionuklidu se stanoví podle vztahu: 1 | p p m m t t | - 2,71 + 3,29 .| ---- . ( --- + 1) . (suma Bi + suma )+ ( P + --- s
2
p) -- | 2 | 2m 2m i=1 j=1 t
p
t
p
| | MDA = ------------------------------------------------------------------------------ éta . gama . t . V kde MDA...... minimální detekovatelná aktivita [Bq, Bq/m3, Bq/kg, Bq/l,..] p........ počet kanálů v oblasti, ze které je stanovena plocha píku P........ plocha interferujícího píku, tj. plocha píku na energii E stanovená při měření pozadí, tj. bez přítomnosti vzorku, vztažená k délce měření vzorku B
i
,B
j
.... počet impulzů v i-tém kanálu na levé a v j-tém kanálu na pravé straně píku sloužící k odhadu pozadí pod píkem s
p
2...... variace charakterizující chybu odhadu plochy P interferujícího píku t........ doba měření vzorku [s] éta...... účinnost detekce fotonů o energii E gama..... zastoupení fotonů o energii E v rozpadovém schématu daného radionuklidu [l] m........ počet kanálů na každé straně píku sloužících pro odečtení pozadí V........ velikost vzorku (objem,hmotnost,...) t
p
....... doba měření pozadí [s].".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.
Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Související dokumenty