265/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
265/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl.I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb., nařízení vlády č. 562/2020 Sb. a nařízení vlády č. 125/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova "přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost")" nahrazují slovy "přímé pedagogické činnosti".
2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně.".
3. V příloze č. 1 bodě 14.1. se slovo "učitel" nahrazuje slovem "pedagog".
4. V příloze č. 1 se bod 14.2. zrušuje.
5. V příloze č. 1 se za bod 16.2. vkládá nový bod 16.3., který zní:
"
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.3. Školský logoped         I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
                                      ".
Dosavadní body 16.3. až 16.5. se označují jako body 16.4. až 16.6.
6. V příloze č. 3 bod 2. zní:
"
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 2. Základní umělecká škola                         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 11 hodin týdně I
I činnost učitele v individuální výuce I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 18 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 až 49   I o 23 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   50 a více  I o 28 hodin týdně I 
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 9 hodin týdně I
I činnost učitele ve skupinové nebo  I         I         I
I kolektivní výuce           I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 až 49   I o 21 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   50 a více  I o 26 hodin týdně I 
I--------------------------------------I------------------I------------------I
                                      ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.