244/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
244/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 421/2023 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Čl.III
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb., se mění takto:
1. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření druhého stupně v bodě 7 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu II. 7 A. "Přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.
11) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu III. 8 A. "Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.".
3. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu IV. 8 A. "Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.".
4. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání" u podbodu V. 8 A. "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Přijímání uchazečů ke vzdělávání v jiné škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při přijímání uchazečů respektovány funkční důsledky onemocnění nebo postižení uchazeče, které byly respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání a které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako ve čtvrtém stupni.".
 
ČÁST TŘETÍ
Čl.IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty