240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

Schválený:
240/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. dubna 2004
o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
Změna: 137/2005 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 110 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") k provedení § 29 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 4, § 48 odst. 2, § 62 odst. 3, § 63 odst. 3, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 72 odst. 4, § 83 odst. 5, § 84 odst. 4 a § 85 odst. 2 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) informace o funkcích informačního systému o zadávání veřejných zakázek a informace o informačním systému centrální adresy v oblasti veřejných zakázek,
b) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění předběžného oznámení,
c) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro oznámení zadávacího řízení,
d) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení,
e) vzor formuláře informačního listu veřejné zakázky, který je zadavatel povinen použít pro předání údajů a informací o veřejné zakázce v případě jednacího řízení bez uveřejnění,
f) vzor formuláře, který je hodnotící komise povinna použít pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
g) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh,
h) vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh,
i) vzor formuláře, který je veřejný zadavatel povinen použít pro oznámení zahájení koncesního řízení,
j) vzor formuláře, který je koncesionář, který není veřejným zadavatelem, povinen použít pro oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona,
k) informace o klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací pro vymezení předmětu veřejné zakázky,
l) podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů do informačního systému centrální adresy,1)
m) metody hodnocení nabídek podle kritéria jejich ekonomické výhodnosti.
 
§ 2
Informační systém o zadávání veřejných zakázek a informační systém centrální adresy
(1) Veřejný přístup do informačního systému o zadávání veřejných zakázek je umožněn prostřednictvím veřejné datové sítě na internetové adrese ministerstva. Veřejný přístup do informačního systému
centrální adresy
je umožněn prostřednictvím veřejné datové sítě na internetové adrese správce centrální adresy. Provoz informačního systému centrální adresy se řídí provozním řádem centrální adresy.
(2) Ministerstvo zřídí přístup k rozšířeným funkcím informačního systému o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím identifikace uživatele založené na interním elektronickém certifikátu vydaném ministerstvem.
(3) Funkcemi informačního systému o zadávání veřejných zakázek a informačního systému centrální adresy se rozumí
a) uveřejňování zákonem stanovených údajů a informací, a to předběžného oznámení, oznámení zadávacího řízení, vyhlášení veřejné soutěže o návrh, výsledků zadávacího řízení (včetně informačního listu) a veřejné soutěže o návrh, oznámení o zahájení koncesního řízení nebo oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona, prostřednictvím informačního systému centrální adresy,
b) shromažďování a uchovávání zákonem stanovených údajů a jejich zpracování pro statistické účely,
c) předávání zákonem stanovených údajů a informací o veřejných zakázkách Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství za účelem jejich uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,
d) předávání zákonem stanovených údajů a informací o veřejných zakázkách Evropské komisi, prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek,
e) další funkce stanovené správcem informačního systému o zadávání veřejných zakázek.
 
§ 3
Vzory formulářů
(1) Pro uveřejnění předběžného oznámení použije zadavatel vzor formuláře PO, uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Pro uveřejnění oznámení zadávacího řízení použije zadavatel vzor formuláře ZV, uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Pro uveřejnění výsledků zadávacího řízení použije zadavatel vzor formuláře VY, uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Pro předání údajů a informací o veřejné zakázce ministerstvu prostřednictvím informačního listu veřejné zakázky použije zadavatel vzor formuláře IL, uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(5) Pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek použije hodnotící komise vzor formuláře "Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek", uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(6) Pro uveřejnění vyhlášení veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře SN, uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(7) Pro uveřejnění výsledků veřejné soutěže o návrh použije zadavatel vzor formuláře VS, uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(8) Pro uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení použije veřejný zadavatel vzor formuláře KR, uvedený v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(9) Pro uveřejnění oznámení úmyslu uzavřít smlouvu podle § 71f odst. 2 zákona použije koncesionář, který není veřejným zadavatelem, vzor formuláře KN, uvedený v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(10) Správce centrální adresy zveřejní vzory formulářů uvedené v přílohách č. 1 až 9 na své internetové adrese.
 
§ 4
Vymezení předmětu veřejné zakázky
Pro vymezení předmětu veřejné zakázky je zadavatel povinen použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou právním předpisem Evropských společenství.2) V případě zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona, je zadavatel pro vymezení předmětu veřejné zakázky povinen použít Kombinované celní a statistické nomenklatury a společného celního sazebníku Společenství.3) Dále může zadavatel pro vymezení předmětu veřejné zakázky použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou ve Standardní klasifikaci produkce SKP4) a Klasifikaci stavebních děl CZ-CC.5) Úplný výčet klasifikace zboží, služeb a stavebních prací je uveden v informačním systému o zadávání veřejných zakázek.
 
§ 5
Vyplnění formuláře a jeho odeslání do informačního systému centrální adresy
(1) Formulář může být vyplněn a odeslán za účelem jeho uveřejnění na centrální adrese
a) v listinné podobě - tento formulář je distribuován vybranými pobočkami správce centrální adresy nebo je dostupný v elektronické formě ve správcem stanoveném formátu na internetové adrese správce centrální adresy. Seznam poboček a formát formuláře jsou uvedeny v provozním řádu centrální adresy. Formulář vyplňuje zadavatel podle pokynů uvedených v provozním řádu centrální adresy a odesílá jej na adresu správce centrální adresy,
b) v elektronické podobě - tento formulář je dostupný v elektronické formě ve správcem stanoveném formátu na internetové adrese správce centrální adresy. Formulář vyplňuje zadavatel podle pokynů uvedených v provozním řádu centrální adresy, podepisuje jej zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a odesílá jej elektronickou poštou na adresu stanovenou v provozním řádu centrální adresy, nebo
c) dálkovým přístupem s přímým vyplněním formuláře v informačnímu systému centrální adresy. Výstupem po vyplnění formuláře jsou data podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
(2) Formulář vyplněný postupem podle odstavce 1 písm. b) a c), který při odeslání nebyl podepsaný zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, se považuje za nedoručený. O této skutečnosti bude zadavatel vyrozuměn správcem centrální adresy.
(3) Správce centrální adresy zadavateli vystaví potvrzení o přijetí příslušného formuláře v souladu s provozním řádem centrální adresy.
(4) V případech, kdy zákon stanoví povinnost uveřejnit informace a údaje o veřejné zakázce také v Úředním věstníku Evropské unie, vyrozumí správce centrální adresy zadavatele o dni odeslání příslušných údajů a informací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.
 
§ 6
Uveřejnění informací
(1) Dnem uveřejnění se rozumí den, kdy jsou údaje a informace o veřejných zakázkách zpřístupněny veřejnosti na
centrální adrese
.
(2) Pokud zadavatel neurčí den, kdy mají být údaje a informace o veřejných zakázkách uveřejněny nebo je požadovaný termín uveřejnění údajů a informací o veřejných zakázkách kratší než minimální lhůty pro zpracování příslušného formuláře, bude den, kdy mají být údaje a informace o veřejných zakázkách uveřejněny, stanoven v souladu s provozním řádem centrální adresy.
(3) O uveřejnění informací o veřejných zakázkách obdrží zadavatel písemné oznámení od správce centrální adresy. O uveřejnění informací, které byly odeslány podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) obdrží zadavatel v případě, že uvede při zadávání svůj elektronický kontakt, rovněž elektronické oznámení. Toto oznámení obsahuje vždy den uveřejnění informací a evidenční číslo, které bylo příslušnému podání přiděleno.
(4) Za uveřejnění v informačním systému přísluší správci centrální adresy náhrada.
 
§ 7
Oprava uveřejňovaných informací
Zadavatel je oprávněn měnit uveřejňované informace v souladu s provozním řádem centrální adresy.
 
§ 8
Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti
(1) Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou. Při hodnocení nabídek lze použít kromě dílčích kritérií uvedených v zákoně i další dílčí kritéria, která zadavatel stanoví s přihlédnutím k charakteru konkrétní veřejné zakázky.
(2) Dalšími dílčími kritérii pro hodnocení nabídek mohou být zejména
a) doba provedení díla (u veřejných zakázek na stavební práce), doba dodání (u veřejných zakázek na dodávky), doba provedení požadované služby (u veřejné zakázky na služby),
b) smluvní úprava záruky za jakost díla, dodávky, poskytnuté služby (zejména obsah a rozsah záruky a způsob poskytnutí záručního servisu),
c) smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů (zejména smluvní pokuty, bankovní záruky na zajištění nepeněžité pohledávky),
d) zohlednění ekologických postupů při provádění díla,
e) druh a rozsah pojištění předmětu veřejné zakázky.
(3) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
(4) Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
(5) Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
(6) Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.
Ministr:
JUDr. Němec v. r.
 
Příl.1

 
Příl.2
 
Příl.3
 
Příl.4


 
Příl.5
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Příl.6


 
Příl.7 
Příl.8

 
Příl.9


1) Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV).
3) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
4) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. prosince 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce.
5) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 9. září 2003 o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.

Související dokumenty