21/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
21/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., k provedení § 46 odst. 1 a 6:
Čl. I
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., vyhlášky č. 443/2009 Sb., vyhlášky č. 299/2010 Sb., vyhlášky č. 40/2016 Sb., vyhlášky č. 355/2017 Sb. a vyhlášky č. 466/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , proti virové hepatitidě B a proti nemoci covid-19“ nahrazují slovy „a proti virové hepatitidě B“.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ , proti vzteklině a proti nemoci covid-19“ nahrazují slovy „a proti vzteklině“.
3. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „touto vyhláškou se“ vkládá slovo „pravidelné“.
4. § 8 se zrušuje.
5. § 10a se zrušuje.
Čl. II
Zrušovací ustanovení
Čl. II vyhlášky č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po jejím vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.