206/2006 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu

Schválený:
206/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. dubna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:
"(3) Požadavky stanovené v tomto nařízení pro nebezpečné odpady se nevztahují na tyto nebezpečné odpady
a) spalitelné kapalné odpady, včetně odpadních olejů3a), pokud splňují tyto podmínky:
1. celkový obsah polychlorovaných aromatických uhlovodíků nebo jejich derivátů, zejména polychlorovaných bifenylů (PCB), nebo pentachlorfenolu (PCP), není vyšší než 50 mg/kg,
2. neobsahují jiné složky, které činí odpad nebezpečným podle zvláštního právního předpisu3b), a které by bránily využití odpadu způsobem obdobným jako paliva, a
3. jejich výhřevnost je nejméně 30 MJ/kg,
b) spalitelné kapalné odpady, jejichž spálením nemohou vzniknout jiné nebo větší emise, než jaké vznikají ze spalování plynového oleje4).
3a) § 28 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
3b) Příloha č. 5 zákona č. 185/2001 Sb.".
3. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Autorizovaná osoba podle § 5 odst. 10 dohlíží na správnou funkci zařízení emisních měřicích systémů pro emise do ovzduší a do vod a zajišťuje postupem podle zvláštního právního předpisu10) nejméně jednou za rok ověření správnosti jejich měření a nejméně jednou za tři roky jejich kalibraci.".
5. V § 10 odst. 2 se na konci písmena d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
6. V § 10 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "nebo č. 6" zrušují.
7. V § 10 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova " , č. 5, č. 6, č. 8 a č. 9" nahrazují slovy "a č. 5".
8. V § 10 odst. 10 písm. a) se za slova "přílohy č. 2 k tomuto nařízení" doplňuje čárka a zbývající část textu se zrušuje.
9. V § 10 odst. 10 písm. c) se slova "příloh č. 2, č. 6, č. 8 a č. 9" nahrazují slovy "přílohy č. 2" a slovo "a" se nahrazuje čárkou.
10. V § 10 odst. 10 písm. d) se slova "v přílohách č. 6, č. 8 a č. 9 k tomuto nařízení nebo" zrušují.
11. V § 10 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) 97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu uhelnatého v kalendářním roce nepřekročí hodnotu emisního limitu stanoveného podle písmene e) bodu 1 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.".
12. V § 10 odst. 11 větě druhé se slovo "hodnot" nahrazuje slovem "výsledků," slovo "uvedené" se nahrazuje slovem "vymezené" a ve větě poslední se slovo "rok" nahrazuje slovy "kalendářní rok" a text "%" se zrušuje.
13. V § 10 se odstavec 13 zrušuje.
14. V § 11 odst. 4 větě první se za slova "přílohy č. 5 k tomuto nařízení" vkládá tečka a zbývající část věty se zrušuje.
15. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.
16. V příloze č. 2 bodu 2.1 odstavci druhém ve větě třetí a v desátém řádku tabulky se text "ng/m3" nahrazuje textem "ng TE/m3".
17. V příloze č. 3 úvodní část textu ustanovení bodu 3 zní: "Hodnota 95% intervalu spolehlivosti jednotlivého změřeného výsledku na úrovni denní hodnoty emisního limitu nesmí překročit následující procentní podíly hodnot emisních limitů.".
18. V příloze č. 4 v jedenáctém řádku tabulky se text "ng/l" nahrazuje textem "ng TE/l".
19. V příloze č. 5 se slova "Plynné sloučeniny" nahrazují slovy "Plynné anorganické sloučeniny".
20. Přílohy č. 6 a 8 až 11 se zrušují.
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zajištění BOZP při provozu na krizových školách