199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Schválený:
199/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2022,
kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova "(dále jen "ministerstvo")".
2. V § 2 odst. 3 větě druhé se slova "školství, mládeže a tělovýchovy" zrušují.
3. Za § 2a se vkládají nové § 2b a 2c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 2b
Lhůta k zahájení povinné školní docházky
Cizinec je povinen zahájit povinnou školní docházku nebo povinné předškolní vzdělávání nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.
 
§ 2c
Postup při vyřazení ze školy
Pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední škole, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy.".
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 3a
Zařazování cizinců do tříd a oddělení
(1) Ředitel mateřské, základní nebo střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zařazuje cizince přednostně do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců.
(2) Zřídit třídu nebo oddělení složené výhradně z cizinců lze v mateřské, základní nebo střední škole, konzervatoři nebo školní družině pouze v případě, že není jiné uspořádání z organizačních nebo personálních důvodů možné.
(3) Ředitel mateřské, základní nebo střední školy, konzervatoře nebo školní družiny je povinen zajistit postupné zapojování cizinců do vzdělávání ve třídách, skupinách nebo odděleních nesložených výhradně z cizinců.
(4) Pokud jsou třída nebo oddělení podle odstavce 2 zřízeny, ředitel školy tyto cizince zařadí do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců, jakmile to bude organizačně a personálně možné.".
5. V § 5 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
6. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 5a
Zvláštní pravidla k termínům, lhůtám, přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
(1) Ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace může ministerstvo určit opatřením obecné povahy ve vztahu k cizincům
a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy nebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, nebo
b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebo tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
(2) Opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 školského zákona.
(3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.
 
§ 5b
Údaje o cizincích
(1) Právnická osoba nebo organizační složka státu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předá ministerstvu na jeho výzvu elektronickým způsobem údaje o cizincích obsažené v jejich dokumentaci nebo ve školní matrice. Právnická osoba nebo organizační složka státu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení sdružuje a předává podle věty první také údaj o číslu vízového štítku, pokud jej má cizinec na vízu vyznačeno; cizinec je povinen tento údaj právnické osobě předat.
(2) Ministerstvo poskytuje údaje podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra, Policii České republiky, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu práce České republiky pro účely výkonu jejich působnosti.".
7. V § 6 odst. 1 se slova "pro zájmové vzdělávání” a slova "děti, žáci, studenti nebo účastníci, kteří jsou" zrušují, slova "státními občany" se nahrazují slovy "státní občané" a za slovo "Ukrajiny," se vkládají slova "nebo výchovu a vzdělávání samostatného cizince nebo státního občana Ukrajiny".
8. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může vzdělávání cizinců zajišťovat vedle jiného pedagogického pracovníka také pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících a který má znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilého mluvčího a znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce. Znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce ověří ředitel školy nebo školského zařízení rozhovorem.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 6 odst. 3 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy " , který se podílí na vzdělávání cizinců,".
10. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slova "státní vysoké školy" vkládají slova "nebo děkan fakulty", za slovo "rektora" se vkládají slova "nebo děkana" a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo do maximální doby studia".
11. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo děkan fakulty nebo orgán soukromé vysoké školy vykonávající působnost rektora nebo děkana rozhodnout, že se doba studia v období ode dne 24. února 2022 do dne nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia podle písmene e) nezapočítává do maximální doby studia.".
12. V § 8 odst. 3 se text "e)" nahrazuje textem "f)".
13. V § 10 odst. 2 se slova "31. března 2023, s výjimkou ustanovení § 6, které pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2022" nahrazují slovy "31. srpna 2023".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v řízení zahájeném po 24. únoru 2022 pravomocně rozhodnuto o přerušení studia cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. nebo státního občana Ukrajiny, který není takovým cizincem, může rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo děkan fakulty nebo orgán soukromé vysoké školy vykonávající působnost rektora nebo děkana rozhodnout, že doba, na niž bylo studium přerušeno, se nezapočítává do celkové doby přerušení studia nebo do maximální doby studia.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.