195/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Schválený:
195/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 2022,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se mění takto:
1. V § 312 odst. 2 větě první se slova "nebo krajský stavební úřad" a slova "nebo krajského stavebního úřadu" zrušují.
2. V § 312 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Na krajský stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti krajského stavebního úřadu.".
3. V § 312 odst. 2 větě poslední se slovo "tento" zrušuje a za slovo "přechod" se vkládají slova "státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru podle vět první a druhé".
4. V § 312 odst. 7 se věta první zrušuje.
5. V § 312 odst. 7 se za slova "pracovních míst" vkládají slova "v Nejvyšším stavebním úřadu a" a slova "a v krajských stavebních úřadech" se zrušují.
6. V § 312 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v krajských stavebních úřadech se stanoví s účinností od 1. července 2024.".
7. V § 313 odst. 2 větě první se číslo "2022" nahrazuje číslem "2023".
8. V § 314 odstavec 2 zní:
"(2) Při provedení spisové rozluky v souvislosti s činnostmi, které přecházejí na orgány státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, se postupuje obdobně podle § 68a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předají správní orgány, které vykonávaly působnost podle dosavadních předpisů, u vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb do 1. srpna 2023, v ostatních případech do 1. srpna 2024. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na jiné stavební úřady.".
9. V § 329 odst. 1 až 4 se číslo "2026" nahrazuje číslem "2027".
10. V § 330 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona ve věcech vyhrazených staveb vymezených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb počínají běžet dnem 1. července 2023. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona ve věcech jiných staveb počínají běžet dnem 1. července 2024.".
11. V § 330 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
12. V části dvanácté se doplňuje hlava V, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
 
§ 334a
(1) Přechodným obdobím se rozumí pro účely odstavců 2 a 3 období od 1. července 2023 do 30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od 1. července 2022 do 30. června 2023.
(2) Ve věcech týkajících se územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního rozhodnutí a závazného stanoviska orgánu územního plánování, která se nevydávají pro účely povolení vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, stavby s ní související a stavby tvořící s ní soubor staveb. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.
(3) Ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Ve věcech týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb se postupuje podle tohoto zákona s výjimkou § 172, 173, § 185 odst. 3 písm. c) a části sedmé.
(4) V přechodném období vykonává působnost Nejvyššího stavebního úřadu jako služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj a působnost stanovenou předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu jako služebnímu orgánu státní tajemník v Ministerstvu pro místní rozvoj.".
13. V § 335 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) § 312 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023,".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
14. V § 335 písm. d) se text "§ 312 odst. 4" nahrazuje slovy "§ 312 odst. 2 věty druhé a části sedmé", slova "které nabývá" se nahrazují slovy "která nabývají" a číslo "2023" se nahrazuje číslem "2024".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.