195/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Schválený:
195/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu vyhlášky se slova „ , výročních zpráv a vlastního hodnocení školy“ nahrazují slovy „a výročních zpráv“.
2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,“.
3. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „podpory“ vkládají slova „ , prioritní témata, na která bude kladen důraz v následujícím období, oblasti podpory a opatření vedoucí ke zlepšení stavu“.
4. V § 1 odst. 2 písm. b) bod 10 zní:
„10. ústavní a ochranná výchova,“.
5. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slova „nabídky“ vkládají slova „škol, a to bez ohledu na zřizovatele,“ a za slovo „strukturu“ se vkládá slovo „skupin“.
6. V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) ekonomickou část obsahující informace o předpokládaných finančních nárocích na zabezpečení navržených opatření a o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty, rozvojové programy a fondy Evropské unie.“.
7. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Dlouhodobý záměr se upraví podle výsledků jeho projednávání s příslušnými státními orgány, územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností.“.
8. V § 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „bez ohledu na zřizovatele škol“.
9. V § 7 odst. 1 písm. e) se slovo „školními“ zrušuje.
10. Označení části IV se včetně nadpisu zrušuje.
11. § 8 a 9 se včetně nadpisu zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
Ministr:
Fiala v. r.