19 963/2005-44 , kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Schválený:
19 963/2005-44
SMĚRNICE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 4. srpna 2005,
kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví v souladu s § 170 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Úvod
Čl.1
Podle této směrnice postupují krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "zpracovatel") při zpracování rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 školského zákona (dále jen "finanční prostředky").
Rozbor hospodaření s finančními prostředky
Čl.2
(1) Zpracovatel uvede v tabulce podle přílohy č. 1 k této směrnici údaje o celkovém použití finančních prostředků v souhrnu za všechny druhy škol a druhy a typy školských zařízení v jeho působnosti.
(2) K údajům uvedeným v tabulce podle přílohy č. 1 k této směrnici připojí zpracovatel komentář, v němž uvede zejména:
a) okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků,
b) hodnocení skutečností, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů.
Čl.3
(1) V tabulce podle přílohy č. 2 k této směrnici uvede zpracovatel rozbor hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na činnost jednotlivých druhů škol a druhů a typů školských zařízení v jeho působnosti. V tabulce pro příslušný druh školy nebo druh a typ školského zařízení dále uvede:
a) přepočtený počet dětí, žáků, studentů, popřípadě jiných jednotek výkonu,
b) náklady hrazené z finančních prostředků připadající na jednotku výkonu podle písmene a) v členění podle tabulky,
c) průměrnou výši finančních prostředků použitých na úhradu nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, která připadá na 1 pedagogického pracovníka a 1 pracovníka, který není pedagogickým pracovníkem.
(2) K údajům zpracovatel připojí komentář, v němž uvede rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce.
Termíny zpracování a předložení rozborů hospodaření
Čl.4
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracuje za sledovaný kalendářní rok souhrnně rozbor hospodaření s finančními prostředky poskytovanými na činnost škol a školských zařízení zřízených obcí nebo svazkem obcí a do 30. dubna následujícího kalendářního roku jej předloží krajskému úřadu.
(2) Při zpracování rozboru hospodaření vychází obecní úřad obce s rozšířenou působností především z rozborů hospodaření zpracovaných a předložených řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí podle § 165 odst. 1 písm. c) školského zákona ve struktuře a rozsahu odpovídajícím přílohám k této směrnici.
(3) Krajský úřad zpracuje a vyhodnotí za sledovaný kalendářní rok rozbory hospodaření s finančními prostředky poskytovanými na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí. Hodnocení zaměří na významné skutečnosti, které ovlivnily hospodaření s finančními prostředky.
(4) Krajský úřad vychází při zpracování a vyhodnocení rozborů hospodaření s finančními prostředky poskytovanými na činnost škol a školských zařízení:
a) zřizovaných krajem především z rozborů hospodaření zpracovaných a předložených krajskému úřadu řediteli těchto škol a školských zařízení podle § 165 odst. 1 písm. c) školského zákona a ve struktuře a rozsahu odpovídajícím přílohám k této směrnici,
b) zřizovaných obcemi a svazky obcí především z rozborů hospodaření zpracovaných a předložených krajskému úřadu obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle odstavce 1 a 2.
(5) Krajský úřad předloží rozbory hospodaření za sledovaný kalendářní rok, které zpracoval podle odstavce 3 a 4, ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku.
Čl.5
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 24 306/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávajicí činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, obce nebo svazky obcí rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 školského zákona, bude uveřejněna ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Účinnost
Čl.6
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková, v. r.
Příl.1
Zpracovatel:

           Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanční prostředky                    Poskytnuté   Použité    Vratky dotací
                              k 31.12.200.  k 31.12.200.  celkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a                             1       2       3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání                  x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:                          x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    a) Závazné ukazatele MP2 celkem v tom:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                aa) platy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                ab) OON3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Odvody na FKSP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ONIV4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
1 NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství,
 mládeže a tělovýchovy
2 MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství,
 mládeže a tělovýchovy
3 OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva
 školství, mládeže a tělovýchovy
4 ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva
 školství, mládeže a tělovýchovy
sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce
      do 31.12. sledovaného roku
sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro
      stanovené účely do 31.12. sledovaného roku
sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

Vypracoval:               Schválil:

Telefon:                 Datum:

Příl.2

Zpracovatel:

                  Ukazatele nákladovosti v roce 200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Řádek    Skutečné náklady Jednotka
                                 číslo    k 31.12.200. v Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace na přímé náklady na vzdělávání              1               Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)          2               Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    v tom: na pedagogické pracovníky             2a              Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ne nepedagogické pracovníky            2b              Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ONIV                           3               Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby   3a              Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        na DVPP                     3b              Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Skutečné výdaje na jednotku výkonu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přepočtený počet jednotek výkonu                 4               osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu          ř. 1/ř. 4           Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mzdové náklady na jednotku výkonu                ř. 2/ř. 4           Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONIV na jednotku výkonu                     ř. 3/ř. 4           Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby       ř. 3a/ř. 4          Kč/osoba
na jednotku výkonu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Skutečné náklady na zaměstnance
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přepočtený počet zaměstnanců                   5               osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
v tom: pedagogičtí pracovníci                  5a              osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    nepedagogičtí pracovníci                 5b              osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mzdové prostředky na zaměstnance                 ř. 2/ř. 5           Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka          ř. 2a/ř. 5a          Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka         ř. 2b/ř. 5b          Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1
lůžko podle § 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu
přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního
roku a 1/3 stávajícího školního roku
Počty  zaměstnanců  a  mzdové  prostředky  na pedagogické i
nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04
přepočtené na kalendářní rok

Vypracoval:               Schválil:

Telefon:                 Datum:

Související dokumenty