182/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Schválený:
182/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 1 odst. 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se slovo „dubna“ nahrazuje slovem „června“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. přísluší zaměstnanci i za kalendářní dny v období ode dne 1. května 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty