177/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
177/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. června 2022,
kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl.I
Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 větě čtvrté se slova "platnosti a" zrušují.
2. V § 9 odst. 5 se za slova "nebo e)" vkládají slova "nebo jiný akt podle § 4" a za slova "k jehož provedení" se vkládají slova "nebo na jehož základě".
3. V § 20 odst. 1 písm. h) se slova "dříve než počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení" nahrazují slovy "k jinému dni než k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku".
4. § 26 včetně nadpisu zní:
 
"§ 26
Přechodná ustanovení
(1) Návrh právního předpisu, jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. Předložením k projednání se rozumí v případě
a) návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem je vláda, předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3. Poslanecké sněmovně,
b) návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem není vláda, předložení Poslanecké sněmovně,
c) návrhu zákonného opatření Senátu předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3. Senátu,
d) návrhu nařízení vlády předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2. vládě,
e) návrhu vyhlášky předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2. orgánu Legislativní rady vlády nebo Legislativní radě vlády.
(2) Pro akt, který byl předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen, se ustanovení § 7 odst. 1 vět třetí a čtvrté a elektronický systém tvorby právních předpisů nepoužijí.
(3) Vydavatel zajistí vložení aktu, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv v posledních 3 kalendářních měsících přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Vydavatel zajistí vložení aktu podle § 6 odst. 4 písm. a), jenž byl vyhlášen do dne 4. dubna 1945, do databáze informací o aktech do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) K návrhu první novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který je předložen k projednání po nabytí účinnosti tohoto zákona, předkladatel přiloží informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu ve znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu k tomuto právnímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely zákona, který Poslanecké sněmovně nepředkládá vláda.".
5. V § 29 se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl.II
Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., se mění takto:
1. Čl. XV včetně nadpisu zní:
"Čl. XV
Přechodné ustanovení
Projednávání návrhu zákona, který byl předložen k projednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.".
2. V čl. LXVI se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2022.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty