173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Schválený:
173/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2006
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vláda nařizuje podle § 21 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje zásady, podle nichž povinné subjekty stanoví výši úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona.
 
§ 2
Způsob stanovení výše úhrady
(1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na
a) pořízení kopií (§ 4),
b) opatření technických nosičů dat (§ 5),
c) odeslání informací žadateli (§ 6) a
d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7).
(2) Povinný subjekt stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních případech stanoví povinný subjekt výši úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální kalkulace nákladů.
 
§ 3
Sazebník úhrad nákladů
(1) Povinný subjekt v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací (dále jen "sazebník") stanoví vždy sazby, na jejichž základě určuje výši úhrady.
(2) Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník.
(3) Povinný subjekt může v sazebníku stanovit
a) částku, do jejíž výše nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat,
b) další případy, v nichž nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat.
 
§ 4
Náklady na pořízení kopií
(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za pořízení 1 kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování.
(2) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
 
§ 5
Náklady na opatření technických nosičů dat
Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za 1 kus každého druhu technického nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům uvedeného nosiče pro povinný subjekt.
 
§ 6
Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby úhrad nákladů na odeslání informací žadateli, které zahrnují
a) balné,
b) náklady na poštovní služby.
(2) Náklady na balné stanoví povinný subjekt paušální sazbou.
(3) Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená povinným subjektem provozovateli poštovních služeb.
 
§ 7
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Povinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.
 
§ 8
Licenční odměna za oprávnění informaci užít
(1) Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.
(2) Je-li v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem nebo licenční smlouvou mezi povinným subjektem a tím, kdo povinnému subjektu oprávnění užít předmět práva autorského udělil, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.
 
§ 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministryně informatiky:
Ing. Bérová v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.