172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Schválený:
172/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Změna: 471/2017 Sb.
Změna: 335/2019 Sb.
Změna: 475/2021 Sb.
Změna: 435/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b) částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
 
§ 2
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
(1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
a) 3 494 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b) 5 401 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
3. § 4 odst. 2 zákona, nebo
4. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10 826 000 Kč.
 
§ 3
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
(1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
a) 3 494 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b) 5 401 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
2. § 4 odst. 2 zákona, nebo
3. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10 826 000 Kč.
(3) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 135 348 000 Kč.
(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 18 330 000 Kč, s výjimkou
a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 24 440 000 Kč,
b) koncese na služby, u které činí 135 348 000 Kč.
 
§ 4
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 135 348 000 Kč.
 
§ 5
Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí
a) 1 955 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b) 24 440 000 Kč v případě stavebních prací.
 
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.
 
Příloha
Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 25: I Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 26: I Rudy kovů, strusky a popely                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 27: I Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich     I
I       I destilace, živičné látky, minerální vosky          I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 27.10: speciální pohonné látky               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 28: I Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické     I
I       I sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních   I
I       I prvků nebo izotopů                     I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 28.09: výbušniny                      I
I       I 28.13: výbušniny                      I
I       I 28.14: slzné plyny                     I
I       I 28.28: výbušniny                      I
I       I 28.32: výbušniny                      I
I       I 28.39: výbušniny                      I
I       I 28.50: toxické výrobky                   I
I       I 28.51: toxické výrobky                   I
I       I 28.54: výbušniny                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 29: I Organické chemikálie                    I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 29.03: výbušniny                      I
I       I 29.04: výbušniny                      I
I       I 29.07: výbušniny                      I
I       I 29.08: výbušniny                      I
I       I 29.11: výbušniny                      I
I       I 29.12: výbušniny                      I
I       I 29.13: toxické výrobky                   I
I       I 29.14: toxické výrobky                   I
I       I 29.15: toxické výrobky                   I
I       I 29.21: toxické výrobky                   I
I       I 29.22: toxické výrobky                   I
I       I 29.23: toxické výrobky                   I
I       I 29.26: výbušniny                      I
I       I 29.27: toxické výrobky                   I
I       I 29.29: výbušniny                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 30: I Farmaceutické výrobky                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 31: I Hnojiva                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 32: I Tříselné nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, I
I       I barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a  I
I       I laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 33: I Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo   I
I       I toaletní přípravky                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 34: I Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a   I
I       I čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky,   I
I       I připravené vosky, leštící nebo cídicí přípravky, svíčky a  I
I       I podobné výrobky, modelovací pasty a "dentální vosky"    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
    I Kapitola 35: I Albuminoidní látky, klihy, enzymy              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 37: I Fotografické nebo kinematografické zboží          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 38: I Různé chemické výrobky                   I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 38.19: toxické výrobky                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 39: I Umělé pryskyřice, plasty, étery celulózy a estery celulózy, I
I       I výrobky z nich                       I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 39.03: výbušniny                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 40: I Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich     I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 40.11: neprůstřelné pneumatiky               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 41: I Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 42: I Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní   I
I       I potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev    I
I       I (jiných než z housenek bource morušového)          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 43: I Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 44: I Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 45: I Korek a korkové výrobky                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 46: I Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů, I
I       I košíkářské a proutěné výrobky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 47: I Materiály pro výrobu papíru                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 48: I Papír, kartón a lepenka, výrobky z papírenských vláknin,  I
I       I papíru, kartónu nebo lepenky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 49: I Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického I
I       I průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 65: I Pokrývky hlavy a jejich části a součásti          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 66: I Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké    I
I       I bičíky a jejich části a součásti              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 67: I Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich, umělé    I
I       I květiny, výrobky z lidských vlasů              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 68: I Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy  I
I       I nebo podobných materiálů                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 69: I Keramické výrobky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 70: I Sklo a skleněné výrobky                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 71: I Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy     I
I       I plátované drahými kovy a výrobky z nich, umělá bižuterie  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 73: I Železo a ocel a výrobky z nich               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 74: I Měď a výrobky z mědi                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 75: I Nikl a výrobky z niklu                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 76: I Hliník a výrobky z hliníku                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 77: I Hořčík a beryllium a výrobky z nich             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 78: I Olovo a výrobky z olova                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 79: I Zinek a výrobky ze zinku                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 80: I Cín a výrobky z cínu                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 81: I Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 82: I Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a jídelní    I
I       I příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti z     I
I       I obecných kovů                        I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 82.05: nástroje                       I
I       I 82.07: části nástrojů                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 83: I Různé výrobky z obecných kovů                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 84: I Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a     I
I       I součásti                          I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 84.06: motory                        I
I       I 84.08: jiné motory                     I
I       I 84.45: stroje                        I
I       I 84.53: stroje pro automatické zpracování dat        I
I       I 84.55: části strojů uvedených pod číslem 84.53       I
I       I 84.59: jaderné reaktory                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 85: I Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a  I
I       I součásti                          I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 85.13: telekomunikační zařízení               I
I       I 85.15: zařízení pro vysílání                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 86: I Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a  I
I       I jejich části a součásti, kolejový svrškový upevňovací    I
I       I materiál a upevňovací zařízení, dopravní signalizační    I
I       I zařízení všeho druhu (nepoháněná elektřinou)        I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 86.02: elektrické obrněné lokomotivy            I
I       I 86.03: jiné obrněné lokomotivy               I
I       I 86.05: obrněné vagony                    I
I       I 86.06: opravářské vagony                  I
I       I 86.07: vagony                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 87: I Vozidla, jiná než kolejová, a jejich části a součásti    I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 87.08: tanky a jiná obrněná vozidla             I
I       I 87.01: traktory                       I
I       I 87.02: vojenská vozidla                   I
I       I 87.03: odtahová vozidla                   I
I       I 87.09: motocykly                      I
I       I 87.14: návěsy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 89: I Lodě, čluny a plovoucí konstrukce              I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 89.01 A: válečné lodě                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 90: I Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, I
I       I přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje,   I
I       I jejich části a součásti                   I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 90.05: dalekohledy                         I
I       I 90.13: různé nástroje, lasery                I
I       I 90.14: navigační nástroje a přístroje            I
I       I 90.28: elektrické a elektronické měřicí přístroje      I
I       I 90.11: mikroskopy                      I
I       I 90.17: lékařské nástroje                  I
I       I 90.18: přístroje pro mechanoterapii             I
I       I 90.19: ortopedické přístroje                I
I       I 90.20: rentgenové přístroje                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 91: I Hodinky a hodiny                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 92: I Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení či       I
I       I reproduktory, televizní zvuková a audiovizuální zařízení či I
I       I reproduktory, části, součásti a příslušenství těchto    I
I       I výrobků                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 94: I Nábytek a jeho části, lůžkoviny, matrace, vložky do     I
I       I postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky        I
I       I s výjimkou:                         I
I       I 94.01 A: sedadla pro použití v letadlech          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 95: I Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 96: I Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I Kapitola 98: I Různé zpracovatelské výrobky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
1) Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
Čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES (C/2023/902).
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2497 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2496 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.