162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

Schválený:
162/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2011
o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 46a zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M31).
 
§ 2
Způsob stanovení zvláštních technických podmínek
(1) Zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci zvláštní technické podmínky odkazem na emisní limity ve výfukových plynech EURO. Vozidlo musí splňovat alespoň emisní limity EURO uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud zadavatel nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.
(2) Zadavatel v případě dodávek vozidel kategorie N1 a M1 dále stanoví v zadávací dokumentaci maximální spotřebu pohonných hmot2) pro kombinovaný provoz3). Maximální spotřeba pohonných hmot v případě motorového benzínu a motorové nafty stanovená zadavatelem nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 3
Vozidla zvláštního určení a vícepalivová vozidla
Maximální hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se nepoužijí v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud předmětem jsou
a) vozidla zvláštního určení4), nebo
b) vícepalivová vozidla, u kterých alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou jsou zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 % nebo čisté biopalivo.
 
§ 4
Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na zadávací řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Jankovský v. r.
 
Příloha 1
Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie vozidla                       Emisní limity EURO, kterou musí 
                                vozidlo minimálně splňovat 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie N
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladů -------------------------------------------------------------------------------------------------
N1
- vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost
EURO 5
nepřevyšuje 3 500 kg -------------------------------------------------------------------------------------------------
N2
- vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost
EURO 4
převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg -------------------------------------------------------------------------------------------------
N3
- vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost
EURO 4
převyšuje 12 000 kg -------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie M
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob -------------------------------------------------------------------------------------------------
M1
- vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě
EURO 5
osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla -------------------------------------------------------------------------------------------------
M2
- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě
EURO 4
osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg -------------------------------------------------------------------------------------------------
M3
- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě
EURO 4
osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon motoru       Celková hmotnost vozidla     Spotřeba     Spotřeba
                              motorového    motorové   
                              benzínu      nafty
                              (l/100 km)    (l/100 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------
vozidla o výkonu                        6        4,5
do 60 kW včetně
-------------------------------------------------------------------------------------------
vozidla o výkonu     do 1 800 kg včetně          7         5
od 61 kW do 80 kW     od 1 801 kg do 3 000 včetně     10         8
včetně          nad 3 001 kg            11         9
-------------------------------------------------------------------------------------------
vozidla o výkonu od    do 1 800 kg včetně         7,5        6  
81 kW do 120 kW      od 1 801 kg do 3 000 včetně     10,5        9
včetně          nad 3 001 kg            11,5       10
-------------------------------------------------------------------------------------------
vozidla o výkonu                       12        11
nad 121 kW
-------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, ve znění nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008.
Směrnice Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel, ve znění směrnice Komise 1999/100/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES.
4) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup a vyřazování techniky