150/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
150/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl.I
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., vyhlášky č. 195/2012 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb., se mění takto:
1. § 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen "dlouhodobý záměr") obsahuje jako samostatné části
a) vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska cílů a opatření uvedených v předchozím dlouhodobém záměru,
b) strategii rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zahrnující určení potřeb plynoucí z cílů a opatření uvedených ve strategických dokumentech z oblasti vzdělávání schválených vládou, z vyhodnocení podle písmene a), z analýzy vzdělávací soustavy a z analýzy potřeb škol a školských zařízení a způsob realizace cílů, na které bude kladen důraz v následujícím období, v podobě konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu v oblasti
1. cílů, obsahu a vzdělávacích strategií počátečního vzdělávání,
2. podpory profesního rozvoje pedagogických a nepedagogických pracovníků, včetně osvojování kompetencí k vedení škol a školských zařízení,
3. rovného přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
4. ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,
5. základního uměleckého a jazykového vzdělávání,
6. vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec vzdělávací soustavy a
7. podpory vzájemné spolupráce, komunikace a koordinace aktérů ve vzdělávání a sdílení odbornosti na všech úrovních vzdělávací soustavy,
c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol a školských zařízení se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje a
d) přehled konkrétních opatření spolu s informacemi o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.
 
§ 2
Dlouhodobý záměr České republiky
(1) Dlouhodobý záměr České republiky dále obsahuje jako samostatné části
a) analýzu vzdělávací soustavy na republikové úrovni vycházející z předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje, zejména cílů a úkolů v jednotlivých oblastech vzdělávání a struktury nabídky a
b) analýzu potřeb škol a školských zařízení na republikové úrovni.
(2) Dlouhodobý záměr České republiky vychází dále zejména z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, k zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému, regionálnímu a udržitelnému rozvoji a z výročních zpráv České školní inspekce.
(3) Dlouhodobý záměr České republiky se na dobu 30 dnů ode dne předložení krajům k vyjádření zveřejní k veřejné konzultaci na internetových stránkách ministerstva.".
2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 2a
Dlouhodobý záměr v kraji
(1) Dlouhodobý záměr v kraji dále obsahuje jako samostatné části
a) analýzu vzdělávací soustavy v kraji vycházející z předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje, zejména cílů a úkolů v jednotlivých oblastech vzdělávání, struktury vzdělávací nabídky, především struktury oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacity a návrhů na financování vzdělávání a školských služeb v kraji,
b) analýzu potřeb škol a školských zařízení v kraji a
c) část týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj.
(2) Dlouhodobý záměr v kraji vychází dále zejména z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti, která ovlivňují rozvoj vzdělávání a stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje, a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.
(3) Dlouhodobý záměr v kraji se před předložením ministerstvu k vyjádření
a) zveřejní na internetových stránkách kraje po dobu 30 dnů k veřejné konzultaci a
b) upraví s přihlédnutím k výsledkům veřejné konzultace podle písmene a).".
3. § 3 včetně nadpisu zní:
 
"§ 3
Termíny předložení a zveřejnění dlouhodobých záměrů
(1) Ministerstvo každý čtvrtý kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 15. května předloží krajům k vyjádření. Kraje zašlou ministerstvu svá vyjádření do 30. června. Ministerstvo s přihlédnutím k vyjádřením krajů a k výsledkům veřejné konzultace podle § 2 odst. 3 dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. října předloží vládě ke schválení; zveřejní jej na internetových stránkách ministerstva do 30 dnů od jeho schválení vládou.
(2) Krajský úřad do 90 dnů po schválení dlouhodobého záměru České republiky vládou předloží dlouhodobý záměr v kraji ministerstvu k vyjádření. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své vyjádření do 30 dnů ode dne předložení dlouhodobého záměru v kraji.
(3) Krajský úřad
a) s přihlédnutím k vyjádření ministerstva podle odstavce 2 dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a zašle ministerstvu jeho konečnou verzi včetně přehledu vypořádání připomínek obsažených ve vyjádření ministerstva,
b) do 30. června předloží zastupitelstvu kraje ke schválení část dlouhodobého záměru v kraji týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, a
c) do 30 dnů po schválení části podle písmene b) dlouhodobý záměr v kraji zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle ministerstvu.".
4. V § 4 úvodní části ustanovení se dvojtečka zrušuje.
5. V § 4 písm. a) se slova "stavu jednotlivých úrovní" zrušují, za slovo "soustavy" se vkládají slova "v kraji", na konci písmene se čárka nahrazuje slovem "a" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
6. V § 4 písm. b) se za slovo "naplňování" vkládají slova "konkrétních opatření", slova " , jeho cílů a opatření" se zrušují a slova " , včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky" se nahrazují slovy "podle § 1 písm. d)".
7. V § 5 odstavec 1 zní:
"(1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě, zejména v oblasti
a) předškolního vzdělávání,
b) základního vzdělávání a povinné školní docházky,
c) středního vzdělávání,
d) vyššího odborného vzdělávání,
e) podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
f) základního uměleckého a jazykového vzdělávání,
g) vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec vzdělávací soustavy,
h) poradenských služeb,
i) školských zařízení a
j) dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků ve školství.".
8. V § 5 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
9. V § 5 odst. 2 se za slovo "pro" vkládají slova "naplňování a".
10. § 6 včetně nadpisu zní:
 
"§ 6
Termíny předložení a zveřejnění výroční zprávy v kraji
Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle ministerstvu do 31. března.".
11. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se dvojtečka zrušuje a za písmeno d) se vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,".
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).
12. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " , rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy", na konci textu písmene h) se doplňují slova "a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků", na konci písmene j) se čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene k) se čárka nahrazuje tečkou a písmena l) až o) se zrušují.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Dlouhodobý záměr podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé v roce 2023 a krajské úřady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v roce 2024.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.