148/2004 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Schválený:
148/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 2004,
kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 2, § 9 odst. 3 a § 11 odst. 1 písm. a) a d) zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, se mění takto:
1. Na konci § 1 se doplňuje věta "Dále tato vyhláška upravuje v příloze č. 1 skupiny potravin, které nelze na zotavovacích akcích pro děti podávat ani používat k přípravě pokrmů, a podmínky pro použití některých potravin, v příloze č. 2 náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.".
2. V § 2 odst. 1 větě první se před slovo "venkovní" vkládá slovo "chráněný".
3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) až 7) zní:
 
"§ 3
Prostorové podmínky
(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. Stavby využívané pro pořádání zotavovacích akcí pro děti s omezením schopností pohybu a orientace musí být v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.4)
(2) Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku.
(3) Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb stanoví zvláštní právní předpis.5) Ve stanových táborech se prostory pro stravování, kterými může být například přístřešek nebo velký stan, skládají z jídelny, kuchyně, umývárny nádobí a skladovacího prostoru. Tyto prostory, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy. V kuchyních nesmí docházet ke křížení provozu.5) Musí být zajištěn dostatek pracovních ploch. Látky, suroviny, polotovary a potraviny (dále jen "potraviny") musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem.6) Skladované potraviny se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy. Samostatné pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí být označeny a musí být různé pro práci s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno; toto nádobí lze mýt jen v pitné vodě. Ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí, musí být dodrženy alespoň výše uvedené požadavky stanovené pro stanové tábory.
(4) Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U stanových táborů se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty. U stanových táborů lze zajistit denní umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání.7) Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. Koupání nebo osprchování v teplé vodě lze nahradit použitím sauny, pokud to zdravotní stav dítěte dovolí.
(5) Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Do počtu 20 dětí se zřizují dva záchody, na každých dalších 20 dětí jeden další záchod. V blízkosti záchodů musí být možnost umýt si ruce v tekoucí vodě. Suché záchody musí zajišťovat intimitu a musí se denně zasypávat zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem. Před opuštěním tábořiště se suché záchody zasypou zeminou a označí, pokud nejde o záchody umístěné na jímce.
(6) Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech. Léky a zdravotnická dokumentace účastníků zotavovací akce musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.
4) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
5) Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
6) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.".
4. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Prostory ve stavbách musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením.3) Plocha na jedno dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí splňovat podmínku zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnost pohybu mezi jednotlivými lůžky.".
5. V § 4 odst. 3 se slova "bočnicí zabraňující" nahrazují slovy "zábranou proti".
6. V § 5 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) znějí:
"(2) Pitná voda musí odpovídat hygienickým požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem.8) Zotavovací akce se přednostně zásobují pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody. K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze uzavřené nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s dováženou nebo donášenou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě.
(3) K účelům osobní hygieny, s výjimkou čištění zubů, a k úklidu lze používat vodu vyhovující hygienickým limitům ukazatelů vody ke koupání ve volné přírodě.7)
8) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.".
7. V § 7 odst. 3 větě druhé se slovo "stanových" zrušuje.
8. V § 7 odst. 4 poslední věta zní: "Stavba užívaná při jiné podobné akci pro děti,12) v níž se stravování zajišťuje jen po dobu konání takové akce, musí splňovat požadavky podle § 3 odst. 3.".
9. V § 7 odst. 5 se slova "v příloze" nahrazují slovy "v příloze č. 1".
10. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a její bod 1 zní:
"1. Na zotavovacích akcích pro děti nelze podávat tyto potraviny:
a) mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo tržní síť),13)
b) zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,13)
c) tepelně neopracované masné výrobky,14)
d) tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich,14)
e) nedostatečně tepelně opracovaná vejce a výrobky z nich,14)
f) majonézu vlastní výroby a výrobky z ní.14)".
11. Doplňují se přílohy č. 2 až 4, které znějí:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.
Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě
 
Rozsah školení

------------------------------------------------------------------
                        Počet hodin
Téma                   -------------------------
                     Teorie  Praxe  Celkem
------------------------------------------------------------------
1. Základy stavby a funkce
  lidského těla             5    -    5
------------------------------------------------------------------
2. První pomoc - teoretická část     6    -    6
------------------------------------------------------------------
3. První pomoc - praktická část      -    15    15
------------------------------------------------------------------
4. Péče o nemocné             2    2    4
------------------------------------------------------------------
5. Základy zdravotnické dokumentace    1    -    1
------------------------------------------------------------------
6. Práva a povinnosti zdravotníků
  zotavovacích akcí           1    -    1
------------------------------------------------------------------
7. Hygiena a epidemiologie        4    -    4
------------------------------------------------------------------
8. Základy záchrany tonoucích       1    2    3
------------------------------------------------------------------
Celkem                  20    19    39
------------------------------------------------------------------

Obsah školení
1. Základy stavby a funkce lidského těla
1.1. Stavba a funkce lidského těla
1.2. Pohybové ústrojí
1.3. Krevní oběh, krev
1.4. Trávicí ústrojí
1.5. Dýchací ústrojí
1.6. Vylučovací ústrojí
1.7. Kožní ústrojí
1.8. Pohlavní systém mužů a žen
1.9. Smyslové ústrojí
1.10. Nervové ústrojí
1.11. Látkové řízení organismu
2. První pomoc - teoretická část
2.1. Druhy zdravotnické první pomoci:
2.1.1. první pomoc
2.1.2. první lékařská pomoc
2.1.3. odborná lékařská pomoc
2.1.4. specializovaná lékařská pomoc
2.1.5. technická první pomoc
2.1.6. transport raněného
2.2. Základní druhy zdravotnického třídění:
2.2.1. indikační
2.2.2. místní, odsunové
2.2.3. prognostické
2.3. Prevence úrazů:
2.3.1. při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu
2.3.2. vazba na věkové zvláštnosti dětí
2.4. Poskytování první pomoci:
2.4.1. prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a oběhová selhání, protišoková opatření)
2.4.2. úraz elektrickým proudem
2.4.3. tonutí
2.4.4. bezvědomí
2.4.5. křečové stavy a intoxikace
2.4.6. poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha
2.4.7. poranění pohybového ústrojí
2.4.8. náhlé bolesti břicha a hrudníku
2.4.9. alergické reakce
2.4.10. rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání
2.4.11. šok
2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště apod.)
2.6. Zásady pro poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
3. První pomoc - praktická část
3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dvěma zachránci na resuscitačním fantomu
3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:
3.2.1. šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých materiálů
3.2.2. hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny - balíček
3.3. Práce s obvazovými materiály podle účelu:
3.3.1. šátkové, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace
3.3.2. nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace
3.4. Manipulace, polohování a transport:
3.4.1. polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku příslušných postupů
3.4.2. nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci
3.4.3. způsoby naložení raněných na různé druhy transportních prostředků (využití improvizace i typizovaných transportních prostředků)
3.4.4. způsoby vyšetřování
3.4.5. zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost)
4. Péče o nemocné
4.1. Zdravotnická etika, přístup k nemocnému
4.2. Základy psychologie nemocného
4.3. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)
4.4. Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku
4.5. Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy
4.6. Stravování nemocného
4.7. Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění
4.8. Vliv prostředí na pacienta
5. Základy zdravotnické dokumentace
5.1. Evidence bezinfekčnosti
5.2. Evidence lékařských potvrzení
5.3. Evidence zdravotnických průkazů pracovníků tábora
5.4. Vedení zdravotnického deníku
5.5. Práce se zdravotním a očkovacím průkazem (po jeho zavedení)
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
6.1. Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor
6.2. Činnost při odjezdu
6.3. Činnost při příjezdu - kontrola podmínek
6.4. Zdravotnický filtr
6.5. Vybavení ošetřovny
6.6. Izolace
6.7. Spolupráce s patronátním lékařem
6.8. Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci
7. Hygiena a epidemiologie
7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí
7.2. Hygiena životního prostředí
7.3. Odstraňování odpadních látek
7.4. Hygiena výživy (společného stravování)
7.5. Prevence šíření nákazy:
7.5.1. zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa
7.5.2. nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy
8. Základy záchrany tonoucích
8.1. Rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě
8.2. Technické prostředky záchrany a jejich použití
8.3. Způsoby dopomoci postiženým plavcům
8.4. Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh
8.5. Informace o způsobech a možnostech vyhledávání utonulých
8.6. Kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na postupy při záchraně tonoucích
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
  
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte ............
 .................................................................
datum narození ...................................................
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu ..................
 .................................................................

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo
zotavovací akci

a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*) .................................

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v
souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .............................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ...........
d) je alergické na ...............................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .......................

datum vydání posudku        podpis, jmenovka lékaře
                  razítko zdrav. zařízení

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle
ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do
15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu.
Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř.
lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které
posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař
provozující  zdravotnické  zařízení  vlastním  jménem) návrhu
nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby ................
Vztah k dítěti ...................................................
Oprávněná osoba převzal posudek do vlastních rukou dne ...........

                     ......................
                     podpis oprávněné osoby

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne .......
(stvrzuje se přiloženou "doručenkou")
*) Nehodící se škrtněte.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě
I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)
- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
- živočišné uhlí
- nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
- kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
- mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)
- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)
- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
- dezinfekční prostředek na okolí rány
- inertní mast nebo vazelína
II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál
- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
- náplast na cívce, různé rozměry
- rychloobvaz na rány, různé rozměry
- obinadlo elastické, různé rozměry
- obvaz sterilní, různé rozměry
- obinadlo škrtící pryžové
- šátek trojcípý
- vata obvazová a buničitá
- teploměr lékařský
- rouška resuscitační
- pinzeta anatomická
- pinzeta chirurgická rovná
- lopatky lékařské dřevěné
- lékařské rukavice pryžové
- rouška PVC 45 x 55 cm
- dlahy pro fixaci, různé rozměry
III. Různé
- nůžky
- zavírací špendlíky, různé velikosti
- záznamník s tužkou
- svítilna/baterka včetně zdroje"
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní úrazy