140/1968 Sb. o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání

Schválený:
140/1968 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství
ze dne 23. října 1968,
o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Změna: 188/1988 Sb.
Změna: 197/1994 Sb.
Ministerstvo školství stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., a na základě zmocnění daného vládou:
 
§ 1
Rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracovníků, členů jednotných zemědělských družstev a členů výrobních družstev, studujících při zaměstnání na československých vzdělávacích zařízení nebo v kursech, aby získali určitý stupeň vzdělání nebo si rozšířili nebo prohloubili dosažený stupeň vzdělání, popřípadě odbornou kvalifikaci.
(2) (zrušen)
 
ČÁST PRVÁ
Pracovní úlevy
 
§ 2
Pracovní úlevy pro studující na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích
Organizace poskytnou studujícím na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích pracovní volno v tomto rozsahu:
a) 3 hodiny týdně s náhradou mzdy s výjimkou vychovatelů a učitelek mateřských škol, jimž náleží 2 hodiny týdně z přímé výchovné práce (z normální míry vyučovací povinnosti) a ostatních učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
b) 3 dni s náhradou mzdy ve školním roce k přípravě a vykonání zkoušek;
c) 3 dni bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na studijních soustředěních (laboratorních cvičeních, praktikách, praxi), jsou-li součástí učebního plánu;
d) na přípravu a vykonání maturitní zkoušky (závěrečné umělecké zkoušky)
1. 20 dní (10 dní absolventům škol s úplným středním vzděláním) bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky je odborná maturitní práce,
2. 10 dní bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky není odborná maturitní práce.
 
§ 3
Pracovní úlevy pro studující na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří 1)
Organizace poskytnou studujícím na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří pracovní volno v tomto rozsahu:
a) 3 hodiny týdně s náhradou mzdy s výjimkou vychovatelů, jimž náleží 2 hodiny týdně z přímé výchovné práce a učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
b) 5 dní s náhradou mzdy v každém školním roce na přípravu a vykonání zkoušek;
c) 5 dní bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na laboratorních cvičeních (praktikách), jsou-li součástí učebního plánu;
d) 20 dní (učitelům 10 dní) s náhradou mzdy na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky a k obhajobě odborné práce.
 
§ 4
Pracovní úlevy pro studující na vysokých školách
Organizace poskytnou studujícím na vysokých školách pracovní volno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a) 12 dní v každém školním roce při večerním a externím studiu s výjimkou učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
b) 14 dní v každém školním roce při dálkovém studiu s výjimkou učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
c) 2 dni na přípravu a vykonání každé zkoušky;
d) 5 dní ve školním roce k účasti na studijních soustředěních, jsou-li součástí učebního plánu;
e) 80 dní na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky s výjimkou učitelů, jimž náleží 60 dní; učitelům - účastníkům jiného studia učitelství než dvoupředmětového, 20 dní.
 
§ 5
Pracovní úlevy pro účastníky kursů
Účastníkům kursů poskytne organizace pracovní volno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a) v kursech, které mají ročně nejméně 400 vyučovacích hodin nebo 160 konzultačních hodin v dálkovém studiu,
1. 2 hodiny týdně s výjimkou učitelů,
2. 3 dni, učitelům 2 dni, na přípravu a vykonání závěrečných zkoušek;
b) v kursech pro vedoucí pracovníky, trvajících nejméně 6 měsíců,
1. 7 dní za 6 měsíců ke studiu, konzultacím, laboratorním cvičením a soustředěním,
2. 5 dní na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky;
c) v kursech doplňkového pedagogického studia
1. učitelům odborných předmětů
2 dni na přípravu a vykonání každé zkoušky,
5 dní na soustředění, pokud je součástí učebního plánu;
2. mistrům odborného výcviku
2 hodiny týdně,
2 dni na přípravu a vykonání každé zkoušky,
5 dní na soustředění, pokud je součástí učebního plánu.
 
§ 6
Pracovní úlevy pro účastníky pomaturitního studia
V pomaturitním studiu, které má ročně nejméně 400 vyučovacích hodin nebo 160 konzultačních hodin při dálkovém studiu, poskytnou organizace studujícím pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 3 hodin týdně a na přípravu a vykonání zkoušek v každém školním roce v rozsahu tří dní.
 
§ 7
Pracovní úlevy pro účastníky postgraduálního studia
(1) Organizace poskytnou studujícím v postgraduálním studiu, s výjimkou učitelů, pracovní volno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a) v denní formě postgraduálního studia
1. po dobu výuky, nejvýše však v trvání 75 dní,
2. 2 dní na přípravu a vykonání každé zkoušky,
3. 10 dní na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky;
b) v ostatních formách postgraduálního studia
1. 24 dní ve školním roce ke studiu, konzultacím a laboratorním cvičením,
2. 2 dni na přípravu a vykonání každé zkoušky,
3. 5 dní ve školním roce k účasti na studijních soustředěních,
4. 10 dní na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky.
(2) Organizace poskytnou učitelům ve všech formách postgraduálního studia pracovní volno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a) 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti,
b) 2 dni na přípravu a vykonání každé zkoušky,
c) 10 dní na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky.
 
§ 8
Další pracovní úlevy
(1) Ženám, které pečují alespoň o jedno dítě mladší než patnáct let, jimž náleží pracovní volno podle § 2, 3, 4, 6 nebo 7, s výjimkou denní formy postgraduálního studia, přísluší další pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní ve školním roce.
(2) K vykonání externí maturitní zkoušky, poskytne organizace pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu stanoveném v § 2, písm. d); rovněž k vykonání přijímacích zkoušek (pohovorů) poskytne organizace pracovní volno bez náhrady mzdy v potřebném rozsahu.
 
§ 9
Čerpání pracovních úlev
(1) Pracovní volno
a) stanovené počtem hodin, jež může studující čerpat týdně, lze po dohodě s organizací sčítat a použít ho nejdéle v období 4 týdnů a při studiu na středních zemědělských a lesnických technických školách v témže školním roce;
b) stanovené počtem dní nelze bez souhlasu organizace čerpat po hodinách;
c) poskytované v dálkovém a externím studiu lze čerpat po celý školní rok, včetně doby hlavních prázdnin, při večerním a směnném studiu mimo hlavní školní prázdniny a v kursech jen po dobu kursu.
(2) Nevyčerpané pracovní volno nelze převádět do jiného školního roku s výjimkou volna stanoveného na přípravu a vykonání maturitní zkoušky, státních závěrečných zkoušek a volna poskytovaného v postgraduálním studiu.
 
§ 10
Čerpání pracovních úlev v době pracovní neschopnosti a dovolené
(1) Pracovní volno
a) se přerušuje uznáním pracovní neschopnosti, popřípadě nařízením karantény v době, kdy studující čerpá pracovní úlevy; pobírá-li studující příspěvek (§ 12), zastavuje se jeho výplata;
b) stanovené počtem hodin přísluší studujícímu i za týden, v němž nepracoval po stanovenou týdenní pracovní dobu pro překážku v práci, při které mu náleží náhrada mzdy nebo hmotné zabezpečení podle předpisů o nemocenském pojištění; trvá-li překážka v práci nepřetržitě déle než 4 týdny, přísluší mu pracovní volno nejvýše za 4 týdny.
(2) Pracovní volno stanovené počtem hodin nepřísluší studujícímu po dobu dovolené na zotavenou, přísluší mu však v plném rozsahu i v týdnu, v němž si vybral nejvýše 2 pracovní dni dovolené.
 
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské zabezpečení
 
§ 11
Náhrada mzdy
(1) Náhrada mzdy za dobu pracovního volna se poskytne ve výši průměrného výdělku (§ 275 zákoníku práce).
(2) Náklady na náhradu mzdy, poskytovanou v době pracovního volna, hradí organizace.
 
§ 12
Studijní příspěvek
(1) Po dobu pracovního volna bez náhrady mzdy podle této vyhlášky, včetně volna podle § 8 odst. 2, poskytují organizace studujícím při zaměstnání studijní příspěvek.
(2) Studijní příspěvek činí za 1 den pracovního volna nejméně:
u ženatých (vdaných), ovdovělých, rozvedených
a svobodných, kteří mají vyživovací povinnost
alespoň k jednomu dítěti               68 Kčs,
u ženatých (vdaných) bezdětných           55 Kčs,
u svobodných, ovdovělých, rozvedených, kteří
nemají vyživovací povinnost k dítěti         34 Kčs.
(3) Výše studijního příspěvku nesmí přesáhnout výši průměrného výdělku. Náklady na studijní příspěvek hradí organizace.
 
§ 13
Stravování
V době studijních soustředění a po dobu konání závěrečných zkoušek jsou studující na vzdělávacích zařízeních oprávněni se stravovat ve školních jídelnách a menzách za stejných podmínek jako studující v denním studiu.1)
 
§ 14
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení
 
§ 15
Úprava pracovní doby
Organizace umožní studujícím vhodnou úpravou pracovních podmínek, zejména rozvržením pracovní doby, splnit všechny povinnosti spojené se studiem a nebudou jim pokud možno nařizovat práci přesčas.
 
§ 16
Pracovní úlevy při kratší pracovní době
Studující s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou (§ 86 zákoníku práce) nemají nárok na pracovní volno stanovené počtem hodin týdně a při studiu na vysokých školách na pracovní volno podle § 4 písm. a), b).
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
Rozšíření pracovních úlev a hospodářského zabezpečení
Organizace mohou v případech odůvodněných svou kádrovou potřebou nebo potřebou studujícího, která je hodna zvláštního zřetele, poskytovat vyšší nebo další pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení, než jsou stanoveny v této vyhlášce. Náhrada mzdy však nemůže převýšit průměrný výdělek studujícího (§ 275 zákoníku práce), náhrada cestovních a jiných výdajů se studiem spojených výši odpovídající platným předpisům. Před svým rozhodnutím si organizace vyžádá stanovisko závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí a příslušného vzdělávacího zařízení.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 19
Tato vyhláška se nevztahuje:
a) na zdravotnické pracovníky, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních,
b) na účastníky studia při zaměstnání na lékařských fakultách po dobu denního studia,2)
c) na vojáky z povolání a příslušníky ozbrojených sborů ministerstva vnitra,
d) na studující ve vědecké nebo umělecké aspirantuře,3)
e) na účastníky odborného školení, organizovaného formou krátkodobého internátního soustředění.4)
 
§ 20
Zrušují se:
a) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 94/1966 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání,
b) výnos ministerstva školství a kultury ze dne 14. února 1961 čj. 7354/61-III/5 o hmotném zabezpečení posluchačů fakulty - Institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze,
c) výnos ministerstva školství a kultury ze dne 20. července 1961 čj. 35 120/61-III/5 o rozšíření platnosti výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 14. února 1961 čj. 7354/61-III/5 na fakultu - Institut národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě.
 
§ 21
(1) Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání se v jednotlivých organizacích řídí touto vyhláškou počínaje dnem, kdy v nich byla zkrácena týdenní pracovní doba na délku uvedenou v bodě 1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb. o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem; až do této doby se postupuje podle dosud platné úpravy.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1968.
Ministr:
prof. dr. Kadlec DrSc. v.r.
1) § 15 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona).
1) Tj. v menzách za poplatek stanovený pro studující v denním studiu, ve školních jídelnách za poplatek určený pro stravování žáků škol poskytujících střední vzdělání.
2) Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 8. dubna 1964 čj. 10 480/64-III/2a, o hospodářském zabezpečení účastníků studia při zaměstnání na lékařských fakultách (Věstník ministerstva školství a kultury ř. 1964 seš. 12).
3) Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury č. 199/1964 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků; vyhláška ministra školství a kultury č. 210/1959 Ú.l., kterou se vydává organizační a studijní řád pro umělecké aspiranty.
4) Vyhláška ministerstva financí č. 8/1967 Sb., o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění.

Související dokumenty

Články

Pracovní úlevy studujícím zaměstnancům