135/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.

Schválený:
135/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 2 a 5, § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., (dále jen "zákon"), § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
2. § 3 zní:
 
"§ 3
Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu
(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený vykonává, se použije 40 % čisté odměny, nejvýše však 1 500 Kč za kalendářní měsíc.
(2) Nevyčerpaná částka k úhradě nákladů výkonu trestu podle odstavce 1 se převádí k použití postupně podle § 2, 4 a 5.".
3. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. k)".
4. V § 4 odst. 4 se číslo " , 3" zrušuje.
5. V § 5 odst. 3 se číslo " , 3" zrušuje.
6. V § 6 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 6 odst. 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 2".
8. V § 7 odst. 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 2".
9. V § 7 odstavec 4 zní:
"(4) Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 2 000 Kč k úhradě zdravotní péče včetně léčivých přípravků doporučených lékařem, výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k podpoře své rodiny a k plnění svých závazků podle § 4 odst. 1 písm. c). Část úložného podle předchozí věty může odsouzený odesílat také svým příbuzným a jiným osobám blízkým a osobám, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, případně použít k nákupu potravin a věcí osobní potřeby, nebo ji věnovat na dobročinné účely.".
10. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Náklady na odesílání peněz z úložného jdou k tíži účtu úložného, ledaže je odsouzený uhradil jiným způsobem.".
11. Nadpis části druhé zní:
 
"ČÁST DRUHÁ
ÚHRADY NÁKLADŮ VÝKONU TRESTU Z JINÝCH PŘÍJMŮ A Z PENĚZ, KTERÉ MÁ ODSOUZENÝ ULOŽENÉ VE VĚZNICI".
12. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:
 
"§ 8
Úhrady nákladů výkonu trestu v ostatních případech
(1) Částka k úhradě nákladů výkonu trestu se stanoví rovněž odsouzenému, který
a) je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu (dále jen "důchod"),
b) má kromě pracovní odměny další zdanitelný příjem,
c) má ve věznici uložené peníze.
(2) Úhrada nákladů výkonu trestu (§ 35 zákona) u odsouzených, kteří tyto náklady nehradí z čisté odměny podle § 3, se předepíše stejnou sazbou jako u zaměstnaných odsouzených. Úhrada nákladů výkonu trestu se stanoví z čisté odměny a z ostatních zdrojů příjmů, uvedených v odstavci 1, nejvýše však ve výši 1 500 Kč za kalendářní měsíc.
(3) Za základ výpočtu výše úhrady nákladů výkonu trestu se použije celková výměra důchodu a v případě zdanitelného příjmu jeho skutečná výše po zdanění.
(4) Srážky na náklady výkonu trestu se neprovádí z částky, která byla odsouzenému připsána na účet jako sociální kapesné nebo která mu byla připsána jako odměna podle zákona.11a)
11a) § 16 odst. 7, § 45 a 63 zákona č. 169/1999 Sb.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Němec v. r.