13/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
13/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl.I
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 272/2021 Sb., zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity na nákup potravin
Věkové skupiny strávníků,      Finanční limity 
hlavní a doplňková jídla       Kč/den/strávník 
 
 
1. Strávníci do 6 let
 
  snídaně                9,00 až 20,00
  přesnídávka              8,00 až 15,00
  oběd                 17,00 až 36,00
  svačina                8,00 až 15,00
  večeře                15,00 až 28,00
  Celkem (celodenní)         57,00 až 114,00
  na nápoje               4,00 až 8,00
 
2. Strávníci 7-10 let
 
  snídaně               11,00 až 22,00
  přesnídávka              9,00 až 20,00
  oběd                 20,00 až 47,00
  svačina                8,00 až 16,00  
  večeře                17,00 až 36,00 
  Celkem (celodenní)         65,00 až 141,00 
  na nápoje (děti MŠ)          4,00 až 8,00  
 
3. Strávníci 11-14 let
 
  snídaně               12,00 až 24,00  
  přesnídávka              9,00 až 20,00  
  oběd                 23,00 až 50,00 
  svačina                9,00 až 19,00 
  večeře                18,00 až 40,00 
  Celkem (celodenní)         71,00 až 153,00
 
4. Strávníci 15 a více let
 
  snídaně               14,00 až 26,00 
  přesnídávka              9,00 až 20,00  
  oběd                 24,00 až 54,00  
  svačina                9,00 až 19,00  
  večeře                21,00 až 50,00 
  Celkem (celodenní)         77,00 až 169,00 
  II. večeře              11,00 až 24,00 
Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2023.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.