125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
125/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl.I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a nařízení vlády č. 562/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slovo "příloze" nahrazuje slovem "přílohách".
2. V § 2 odst. 2, 4, 6 a 9 a v § 5 odst. 1 se za slovo "příloze" vkládá text "č. 1".
3. V § 2 odst. 4 se slova "a jeho zástupce" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.".
4. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "metodikovi" nahrazuje slovy "koordinátorovi v oblasti".
6. V § 3 odst. 4 se slovo "metodika" nahrazuje slovy "koordinátora v oblasti".
7. V § 3 odstavec 5 zní:
"(5) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy, zástupce ředitele školy nebo vedoucí učitel praktického vyučování, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 2 a 3, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.".
8. V nadpisu § 4 se slovo "tříd" nahrazuje slovem "jednotek".
9. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "tříd" nahrazuje slovem "jednotek".
10. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) třídy, studijní skupiny, oddělení, výchovné skupiny, speciálně pedagogické centrum a školní klub; třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně a".
11. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "řediteli" nahrazuje slovem "u", slova "a jeho zástupci" se zrušují a slova "jedna třída" se nahrazují slovy "1 jednotka".
12. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
13. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4g, které včetně nadpisu nad označením § 4a a poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:
"Rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování
 
§ 4a
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se určí jako týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro učitele, vychovatele, psychologa, speciálního pedagoga, trenéra nebo asistenta pedagoga snížený v rozsahu určeném ředitelem školy, nejvýše v počtu hodin stanoveném podle § 4b až 4g. Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti podle § 4b až 4g se nevztahuje na zástupce ředitele školy pro odborný výcvik a vedoucího učitele odborného výcviku.
 
§ 4b
(1) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle hodnoty uvedené u druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává.
(2) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně
a) 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u obou druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
b) více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(3) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k tomuto nařízení stanovena hodnota nejvyšší; stanovit rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nelze podle hodnot stanovených u školní družiny. Za počet jednotek právnické osoby podle věty první se považuje součet jednotek všech druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(5) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně
a) 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 1 a 3,
b) více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 3 a 4.
 
§ 4c
(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítá 7 hodin za 1 až 120 žáků nebo studentů zúčastňujících se praktického vyučování nebo praktické přípravy a další 2 hodiny za každých dalších započatých 120 žáků nebo studentů.
(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se navíc započítá 7 hodin za 1 až 42 žáků zúčastňujících se praktického vyučování a další 2 hodiny za každých dalších započatých 42 žáků.
(3) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají žáci v oborech vzdělání s odborným výcvikem4) ve škole, ve které se odborný výcvik uskutečňuje v počtu 10 a více skupin, a žáci, kteří se započítají vedoucímu učiteli praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona podle odstavce 2.
 
§ 4d
(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítají 2 hodiny týdně za každé další pracoviště5) mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, jestliže má toto další pracoviště nejméně 3 jednotky.
(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy se navíc započítá 1 hodina týdně za každé další pracoviště5) školského poradenského zařízení.
 
§ 4e
Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele školy nebo vedoucích učitelů praktického vyučování, snižuje se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozsahu určeném ředitelem školy v souhrnu nejvýše v počtu hodin stanoveném tímto nařízením pro 1 zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování.
 
§ 4f
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nesmí být nižší než stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení; ustanovení § 3 odst. 5 tím není dotčeno.
 
§ 4g
Ředitel školy nemusí upravovat rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle § 4a až 4f, dojde-li ke změně počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo jednotek ve škole v průběhu školního roku.
4) Oddíl C a oddíl D tabulky D3 a D6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 101/2017 Sb.".
14. V § 5 odst. 2 se slova "odst. 3 a 4" nahrazují slovy "odst. 2 a 3".
15. Příloha se zrušuje.
16. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I Druh školy / Pedagogičtí pracovníci  I Počet jednotek, I Týdenní rozsah I
I                    I není-li uvedeno I hodin přímé  I
I                    I   jinak    I pedagogické  I
I                    I         I  činnosti  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1. Mateřská škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.1. učitel              I         I    31    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.2. ředitel              I   1 až 2   I    20    I
I                    I   3 až 4   I    15    I
I                    I   5 až 6   I    12    I
I                    I   7 až 10   I    9    I
I                    I  11 a více   I    6    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.3. ředitel mateřské školy s     I    1     I    16    I
I internátním provozem          I    2     I    14    I
I                    I   3 až 6   I    12    I
I                    I   7 až 10   I    9    I
I                    I  11 a více   I    6    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.4. ředitel mateřské školy s     I         I    5    I
I internátním provozem v minimálním   I         I        I
I rozsahu 110 hodin nepřetržitého    I         I        I
I provozu týdně nebo mateřské školy s  I         I        I
I internátním provozem a se speciálním  I         I        I
I pedagogickým centrem          I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2. Základní škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.1. učitel              I         I    22    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.2. učitel              I         I  20 až 22  I
I a) 1. ročníku základní školy      I         I        I
I b) prvního stupně základní školy    I         I        I
I zřízené podle § 16 odst. 9 školského  I         I        I
I zákona                 I         I        I
I c) třídy zřízené podle § 16 odst. 9  I         I            I
I školského zákona na prvním stupni   I         I        I
I základní školy             I         I        I
I d) přípravné třídy           I         I        I
I základní školy             I         I        I
I e) přípravného stupně základní školy  I         I        I
I speciální               I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.3. ředitel základní školy s prvním  I   1 až 6   I    12    I
I stupněm                I   7 až 10   I    10    I
I                    I  11 a více   I    8    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.4. ředitel základní školy      I    do 9    I    8    I
I a) s druhým stupněm          I   10 až 18   I    7    I
I b) s prvním a druhým stupněm      I   19 až 23   I    6    I
I                    I   24 a více  I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.5. ředitel základní školy s prvním  I   1 až 6   I    12    I
I stupněm zřízené podle § 16 odst. 9   I   7 až 10   I    9    I
I školského zákona            I   11 a více  I    7    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.6. ředitel základní školy s prvním  I    do 9    I    7    I
I a druhým stupněm zřízené podle     I   10 až 14   I    6    I
I § 16 odst. 9 školského zákona     I   15 až 18   I    5    I
I                    I   19 a více  I    4    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3. Internát                                I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.1. vychovatel            I         I  27 až 28  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.2. vedoucí vychovatel        I         I  15 až 17  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.3. ředitel              I    do 9    I    8    I
I                    I   10 až 14   I    7    I
I                    I   15 až 18   I    6    I
I                    I   19 a více  I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola            I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.1. učitel všeobecně vzdělávacích a  I         I    21    I
I odborných předmětů           I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.2. ředitel              I    do 8    I    6    I
I                    I   9 až 16   I    4    I
I                    I  17 a více   I    2    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.3. učitel praktického vyučování   I         I  21 až 25  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.4. učitel předmětu řízení motorových I         I  30 až 35  I
I vozidel v praktickém vyučování     I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.5. vedoucí učitel odborného výcviku I         I  nejvýše v  I
I nebo zástupce ředitele školy pro    I         I  průměru 7  I
I odborný výcvik             I         I hodin týdně za I
I                    I         I   období   I
I                    I         I  školního  I
I                    I         I  vyučování  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.6. učitel odborného výcviku     I         I  25 až 35  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.7. učitel odborného výcviku výhradně I         I  21 až 33  I
I ve třídě nebo škole zřízené podle § 16 I         I        I
I odst. 9 školského zákona        I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.8. trenér sportovní přípravy     I         I  21 až 26  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5. Základní umělecká škola                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5.1. učitel - individuální výuka -   I         I    23    I
I skupinová a kolektivní výuka      I         I    21    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5.2. ředitel              I    do 9    I    9    I
I                    I   10 až 24   I    6    I
I                    I   25 a více  I    3    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6.1. učitel              I         I    21    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6.2. ředitel              I    do 8    I    6    I
I                    I   9 až 16   I    4    I
I                    I  17 a více   I    2    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7. Školní družina                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.1. vychovatel            I         I  28 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.2. vedoucí vychovatel        I    3     I    25    I
I                    I   4 až 6   I    23    I
I                    I   7 až 11   I    21    I
I                    I   12 až 14   I    19    I
I                    I   15 a více  I    17    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.3. ředitel              I    do 4    I    20    I
I                    I         I        I
I                    I   5 až 6   I    17    I
I                    I         I        I
I                    I   7 a více   I    15    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8. Školní klub                               I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.1. vychovatel            I         I  28 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.2. vedoucí vychovatel        I         I    25    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.3. ředitel              I         I    20    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro I
I preventivně výchovnou péči                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.1. vychovatel            I         I  25 až 27  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.2. vedoucí vychovatel        I         I  15 až 17  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.3. ředitel              I  do 9 dětí   I    8    I
I                    I  10 až 14   I    7    I
I                    I  15 až 18   I    6    I
I                    I  19 a více   I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10. Domov mládeže                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.1. vychovatel            I         I  30 až 32  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.2. vedoucí vychovatel        I   3 až 5   I    20    I
I                    I   6 až 12   I    18    I
I                    I   13 až 19   I    16    I
I                    I   20 až 26   I    14        I
I                    I   27 a více  I    12    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.3. ředitel             I   do 12    I   10 9   I
I                    I  13 a více   I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 11. Školské poradenské zařízení                      I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I ředitel                I         I  nejméně 3  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 12. Škola v přírodě                            I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I ředitel                I         I    9    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13. Středisko volného času                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13.1. pedagog volného času       I         I  celoroční  I
I                    I         I   vedení   I
I                    I         I pravidelných I
I                    I         I  aktivit v  I
I                    I         I průměrné délce I
I                    I         I trvání nejméně I
I                    I         I 6 hodin týdně I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13.2. ředitel             I         I  celoroční  I
I                    I         I vedení alespoň I
I                    I         I   jedné   I
I                    I         I  vzdělávací  I
I                    I         I  aktivity v  I
I                    I         I průměrné délce I
I                    I         I trvání nejméně I
I                    I         I 2 hodin týdně I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 14. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 14.1. učitel              I         I  nejméně 21  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 14.2. ředitel             I         I  nejméně 3  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15. Plavecká škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15.1. učitel              I         I  22 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15.2. ředitel             I         I  nejméně 3  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16. Ostatní pedagogičtí pracovníci                     I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.1. Psycholog            I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.2. Speciální pedagog        I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.3. Trenér              I         I  21 až 26  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.4. Asistent pedagoga        I         I    36    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.5. Asistent pedagoga vykonávající  I         I  32 až 36  I
I činnost jako podpůrné opatření     I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I Druh školy              I Počet jednotek, I   Snížení   I
I                   I není-li uvedeno I  týdenního   I
I                   I   jinak    I rozsahu hodin  I
I                   I         I   přímé    I
I                   I         I  pedagogické  I
I                   I         I   činnosti   I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 1. Mateřská škola                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   4 až 6   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   7 až 9   I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   10 až 12   I o 17 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I o další 3 hodiny I
I                   I rozpětí o počtu I   týdně    I
I                   I  3 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 2. Mateřská škola s internátním   I         I         I
I provozem nebo s internátním provozem I         I         I
I v minimálním rozsahu 110 hodin    I         I         I
I nepřetržitého provozu týdně nebo s  I         I         I
I internátním provozem a se speciálním I         I         I
I pedagogickým centrem         I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   3 a více   I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 3. Základní škola                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   5 až 6   I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   7 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 až 35   I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I  o dalších 11  I
I                   I rozpětí o počtu I  hodin týdně  I
I                   I  9 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 4. Střední škola a konzervatoř                       I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy nebo vedoucí I   4 až 8   I o 7 hodin týdně I
I učitel praktického vyučování     I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   9 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 až 35   I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I  o dalších 11  I
I                   I rozpětí o počtu I  hodin týdně  I
I                   I  9 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 5. Školní družina                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   2 až 3   I o 3 hodiny týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   4 až 6   I o 5 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
    I                   I   7 až 11   I o 7 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   12 až 14   I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  15 a více   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I Druh školy              I Počet jednotek, I   Snížení   I
I                   I není-li uvedeno I  týdenního   I
I                   I   jinak    I rozsahu hodin  I
I                   I         I   přímé    I
I                   I         I  pedagogické  I
I                   I         I   činnosti   I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 1. Internát                                I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   5 až 14   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  15 až 22   I o 18 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  23 a více   I o 19 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 2. Základní umělecká škola                         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 11 hodin týdně I
I činnost učitele v individuální výuce I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 18 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 a více  I o 23 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 9 hodin týdně I
I činnost učitele ve skupinové nebo  I         I         I
I kolektivní výuce           I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 a více  I o 21 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 3. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   do 14    I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 a více  I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 4. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro I
I preventivně výchovnou péči                         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I  5 až 14 dětí  I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I 15 až 22 dětí  I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I 23 a více dětí I o 17 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 5. Domov mládeže                              I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I    do 5    I o 10 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I o další 2 hodiny I
I                   I rozpětí o počtu I   týdně    I
I                   I  7 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 6. Školské poradenské zařízení                       I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I         I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 7. Vyšší odborná škola                           I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I    do 8    I o 7 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   9 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 a více  I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 8. Školní klub                               I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I         I o 3 hodiny týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
                                      ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.