123/2012 Z.z. , ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Schválený:
123/2012 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. marca 2012,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
 
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci,
b) podrobnosti a náležitosti na predkladanie
1. ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len "ročná správa"),
2. záverečnej hodnotiacej správy (ďalej len "záverečná správa"),
3. ročnej správy o využívaní investície (ďalej len "správa o využívaní investície").
 
§ 2
Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci je uvedený v prílohe.
 
§ 3
Obsah a náležitosti ročnej správy
(1) Ročná správa obsahuje
a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,
2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,
b) obdobie, za ktoré sa ročná správa predkladá,
c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1. názov investičného zámeru,
2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizuje,
3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,
4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5. schválená intenzita pomoci,
6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
d) údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:
1. dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,
2. termín začatia výroby alebo poskytovania služby,
3. výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a účel použitia,
4. detailný zoznam obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaci s investičným zámerom,
5. počet obsadených pracovných miest a vyplatených miezd vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa vzdelanostnej štruktúry v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby,
6. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
7. prehľad o celkovom predaji prijímateľa investičnej pomoci z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb,
e) stručný opis postupu realizácie investičného zámeru spolu s odôvodnením odchýlok od plánovaných parametrov investičného zámeru,
f) poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci,
g) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v ročnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
h) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy,
i) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý ročnú správu vypracoval,
j) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
k) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2) Prílohou k ročnej správe je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ročnej správy,
b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1. daňovému úradu,
2. sociálnej poisťovni,
3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
c) hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré sa ročná správa predkladaná,
d) súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému sa ročná správa predkladaná,
e) výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do ročnej správy boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa investičnej pomoci,
f) kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investičného zámeru,
g) znalecký posudok, ak bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od spriaznených osôb,1)
h) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
i) čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.
(3) Ročná správa sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a na elektronickom nosiči dát spolu s prílohami podľa odseku 2.
 
§ 4
Obsah a náležitosti záverečnej správy
(1) Záverečná správa obsahuje
a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,
2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,
b) obdobie, za ktoré sa záverečná správa predkladá,
c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1. názov investičného zámeru,
2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,
3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie, kapacita výroby za rok v členení na jednotlivé výrobky,
4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5. schválená intenzita pomoci,
6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
7. číslo a dátum vydania kolaudačného rozhodnutia alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky,
d) údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:
1. dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,
2. termín začatia výroby alebo poskytovania služby,
3. dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,
4. rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby alebo služieb podľa investičného zámeru,
5. výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku počas realizácie investičného zámeru v členení podľa jednotlivých rokov a účelu použitia,
6. identifikačné údaje o pozemku a stavebných objektoch v členení na výrobné priestory, skladové priestory a administratívne budovy,
7. informácia o výstavbe nových budov alebo o využití prenájmu už existujúcich budov alebo informácia o zámere ich kúpy,
8. počet obsadených pracovných miest v jednotlivých rokoch v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby podľa vzdelanostnej štruktúry,
9. označenie okresu, z ktorého sú nové pracovné miesta obsadené,
10. stupeň vytvorenia nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov vyplývajúce z investičného zámeru,
11. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
12. počet zamestnancov, ktorí boli vzdelávaní, druh vzdelávania, vynaložené náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania,
13. stručný opis, ako boli naplnené plánované oprávnené náklady investičného zámeru v súlade s investičným zámerom,
e) zdroj financovania oprávnených nákladov na investičný zámer podľa jednotlivých rokov v členení
1. vlastné finančné prostriedky,
2. cudzie zdroje,
3. štátna pomoc podľa zákona,
4. iné druhy štátnej pomoci,
5. ostatné zdroje,
f) poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,
g) celkový obrat, čistý prevádzkový príjem, hospodársky výsledok pred zdanením, objem predaných výrobkov alebo služieb v hodnotovom vyjadrení a objemovom vyjadrení za posledné tri roky,
h) odhad podielu prijímateľa investičnej pomoci na relevantnom trhu po skončení investičného zámeru za každý príslušný výrobok alebo poskytované služby,
i) predpokladané trhy, kde bude dodávaný tovar alebo služby, a spôsob zaistenia odbytu,
j) odhad zmien spotreby jednotlivých výrobkov alebo služieb v členských štátoch Európskej únie na nasledujúce tri roky,
k) predpokladaný hospodársky výsledok pred zdanením na nasledujúce tri roky,
l) odhad celkového predaja na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb na nasledujúce tri roky,
m) druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,
n) druh, koncentráciu a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,
o) druh a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,
p) používané prírodné základné suroviny na výrobu,
q) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v záverečnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
r) dátum a miesto vyhotovenia záverečnej správy,
s) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý záverečnú správu vypracoval,
t) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
u) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2) Prílohou k záverečnej správe je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania záverečnej správy,
b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka do trvalej prevádzky,
c) výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci údaje podľa odseku 1 písm. d) šiesteho bodu,
d) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1. daňovému úradu,
2. sociálnej poisťovni,
3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
e) správa nezávislého audítora k záverečnej správe,
f) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
g) čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.
(3) Záverečná správa sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme spolu s prílohami podľa odseku 2.
 
§ 5
Obsah a náležitosti správy o využívaní investície
(1) Správa o využívaní investície obsahuje
a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,
2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako desať percent všetkých akcií,
b) obdobie, za ktoré sa správa o využívaní investície predkladá,
c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1. názov investičného zámeru,
2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,
3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,
4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5. schválená intenzita pomoci,
6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
7. dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,
8. poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,
9. počet obsadených pracovných miest podľa vzdelanostnej štruktúry,
10. detailný prehľad o úbytkoch a prírastkoch dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bezprostredne súvisí s investičným zámerom,
11. prehľad o celkovom predaji prijímateľa investičnej pomoci na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb a odhad celkového predaja na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb na nasledujúce tri finančné roky,
d) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v správe o využívaní investície sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
e) dátum a miesto vyhotovenia správy o využívaní investície,
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý správu o využívaní investície vypracoval,
g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
h) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2) Prílohou k správe o využívaní investície je
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania správy o využívaní investície,
b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1. daňovému úradu,
2. sociálnej poisťovni,
3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
c) účtovná závierka spolu s povinnými prílohami prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,
d) správa nezávislého audítora k účtovnej závierke prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,
e) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
f) čestné vyhlásenie prijímateľa, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.
(3) Správa o využívaní investície sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme spolu s prílohami podľa odseku 2.
 
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 342/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci.
 
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.
Juraj Miškov v.r.
 
PRÍL.
VZOR
FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI
 I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.A. Identifikačné údaje, ak je žiadateľom právnická osoba         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Obchodné meno:                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Sídlo:                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Právna forma:                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. IČO1):            DIČ2):                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:       I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 23):      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú I
I   jej štatutárnym orgánom:                       I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu:   I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.B. Identifikačné údaje, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu:              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Obchodné meno:                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. IČO1):             DIČ2):                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:       I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev 23):      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu:   I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Majetkovoprávne vzťahy                         I
I------------------------------------------------I-----I---------------------I
I Vklady jednotlivých osôb do základného imania I % I    Štát     I
I vyššie ako 10% z celkového imania alebo    I   I           I
I vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele  I   I           I
I ako 10% všetkých akcií            I   I           I
I------------------------------------------------I-----I---------------------I
I                        I   I           I
I------------------------------------------------I-----I---------------------I
I                        I   I           I
I------------------------------------------------I-----I---------------------I
I 3. Kontaktná osoba                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3.1. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktná adresa4):    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I 3.2. Funkcia: I                              I
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I 3.3. Číslo   I                              I
I   telefónu: I                              I
I----------------I-----------------------I----------------I------------------I
I 3.4. Číslo   I            I 3.5. E-mailová I         I
I   faxu:   I            I   adresa:  I         I
I----------------I-----------------------I----------------I------------------I
I 4. Ekonomické údaje o žiadateľovi za posledné tri účtovné obdobia5)     I
I v eurách                                  I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.1. Obrat v členení:    I rok     I rok      I rok     I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.1.1. Slovenská republika  I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.1.2. Členské štáty     I       I        I       I
I    Európskej únie6)    I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.1.3. Ostatné štáty     I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.2. Čistý prevádzkový    I rok     I rok      I rok     I
I   príjem v členení:    I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.2.1. Slovenská republika  I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.2.2. Členské štáty     I       I        I       I
I    Európskej únie    I       I        I           I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.2.3. Ostatné štáty     I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.3. Rentabilita použitého  I rok     I rok      I rok     I
I   kapitálu v členení   I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.3.1. Slovenská republika  I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.3.2. Členské štáty     I       I        I       I
I    Európskej únie    I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.3.3. Ostatné štáty     I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.4. Disponibilný cash flow I rok     I rok      I rok     I
I   v členení:       I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.4.1. Slovenská republika  I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.4.2. Členské štáty     I       I        I       I
I    Európskej únie    I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 4.4.3. Ostatné štáty     I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 5. Počet zamestnancov v   I rok     I rok      I rok     I
I  členení          I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 5.1. Slovenská republika   I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 5.2. Členské štáty Európskej I       I        I       I
I   únie          I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 5.3. Ostatné štáty      I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 6. Objem predaných výrobkov I rok     I rok      I rok     I
I  (služieb) eur       I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 6.1. Slovenská republika   I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 6.2. Členské štáty Európskej I       I        I       I
I   únie6)          I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 6.3. Ostatné štáty      I       I        I       I
I------------------------------I--------------I---------------I--------------I
I 7. V prípade členstva v skupine konsolidované ekonomické údaje za skupinu I
I ekonomicky a personálne prepojených osôb za posledné tri účtovné      I
I obdobia5)                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 7.1. Obchodné meno skupiny:                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 7.2. Štát, v ktorom je umiestnené sídlo:                  I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I                 I rok     I rok     I rok     I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I 7.3. Celkové aktíva (v eurách)  I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I 7.4. Celkové tržby (v eurách)  I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I 7.5. Hospodársky výsledok    I       I       I       I
I   (v eurách)         I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I 7.6. Počet zamestnancov     I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I 8. Údaje o certifikátoch kvality (ISO, DIN, JIS):             I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
 II. ÚDAJE O PRÍJEMCOVI
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ak príjemcom pomoci je iná osoba ako žiadateľ, uvedú sa údaje podľa časti I
I I.                                     I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
 III. ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1. Názov investičného zámeru                     I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1.1 Charakter investičného zámeru                   I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1.2 Nový podnik                            I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1.3 Rozšírenie existujúceho podniku                  I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1.4 Rozšírenie výroby podniku o nové, doplňujúce výrobky, zásadná   I
I zmena výrobného programu existujúceho podniku:            I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 1.5 Nadobudnutie nezávislým investorom fixných aktív priamo spojených I
I s podnikom, ktorý ukončil svoju činnosť alebo by ju bol ukončil, keby I
I nebol kúpený:                             I
I-----------------------------------------------------------------------I
I Stručný opis investičného zámeru:                   I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 2. Plánovaná výška celkových oprávnených nákladov v nominálnej    I
I hodnote v eurách                           I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I                I rok I rok I rok I rok I rok I Celkom I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.1 Dlhodobý hmotný majetok v I   I   I   I   I   I    I
I obstarávacej cene       I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.1.1 Pozemky         I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.1.2 Budovy          I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.1.3 Stroje, prístroje a   I   I   I   I   I   I    I
I zariadenia           I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.2 Dlhodobý nehmotný majetok I   I   I   I   I   I    I
I v obstarávacej cene      I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.2.1 Licencie         I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.2.2 Patenty         I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 2.2.3 Know-how         I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I SPOLU             I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3. Plánovaný zdroj financovania celkových oprávnených nákladov v   I
I eurách                                I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I                I rok I rok I rok I rok I rok I Celkom I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.1 Vlastné finančné      I   I   I   I   I   I    I
I prostriedky          I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.2 Cudzie zdroje       I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.2.1 Kapitálové vklady    I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.2.2 Bankové úvery      I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.2.3 Pôžičky         I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.3 Štátna pomoc podľa     I   I   I   I   I   I        I
I zákona o investičnej pomoci  I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.4 Iné druhy štátnej     I   I   I   I   I   I    I
I pomoci             I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 3.5 Ostatné zdroje       I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I SPOLU             I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I Presný názov osoby poskytujúcej bankový úver alebo pôžičku      I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 4. Plánované vybrané ekonomické ukazovatele investičného zámeru v   I
I eurách                                I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I                I rok I rok I rok I rok I rok I Celkom I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.1 Tržby z predaja vlastných I   I   I   I   I   I    I
I výrobkov (služieb) po začatí  I   I   I   I   I   I    I
I výroby             I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.2 Spotreba materiálu a    I   I   I   I   I   I    I
I energie            I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.3 Služby           I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.4 Osobné náklady       I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.4.1 Mzdové náklady      I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.5 Odpisy           I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.6 Ostatné náklady      I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.7 Hospodársky výsledok    I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 4.8 Daň z príjmov       I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 5. Charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investičnom zámere I
I a časový harmonogram                         I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.1 Druh podnikateľskej činnosti, na ktorý je investičný zámer    I
I určený:                                I
I-----------------------------------------------------------------------I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.2 Oprávnenie potrebné k podnikateľskej činnosti:          I
I-----------------------------------------------------------------------I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.3 Výrobky (služby),7) ktoré budú po ukončení investičného zámeru  I
I vyrábané (poskytované)                        I
I--------------------I--------------------I-------------------I---------I
I Výrobok (služba) I   Kapacita   I Pridaná hodnota v I Vývoz I
I          I  (jednotka/rok)  I   SR8)(%)    I  (%)  I
I--------------------I--------------------I-------------------I---------I
I          I          I          I     I
I--------------------I--------------------I-------------------I---------I
I          I          I          I     I
I--------------------I--------------------I-------------------I---------I
I          I          I          I     I
I--------------------I--------------------I-------------------I---------I
I 5.4 Predpokladaný začiatok/koniec investovania (mesiac, rok):     I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.5 Plánovaný začiatok novej výroby (služieb):            I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.6 Rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) podľa     I
I investičného zámeru:                         I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 5.7 Spôsob zaistenia odbytu:                     I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 6. Zamestnanosť                            I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I                I rok I rok I rok I rok I rok I Celkom I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 6.1 Vytvorené nové pracovné  I   I   I   I   I   I    I
I miesta             I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 6.2 Prevody pracovných miest z I   I   I   I   I   I    I
I existujúcej výroby (služieb)  I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 6.3 Priemerná výška mzdy    I   I   I   I   I   I    I
I zamestnanca pred zdanením   I   I   I   I   I   I    I
I vrátane povinných odvodov   I   I   I   I   I   I    I
I--------------------------------I-----I-----I-----I-----I-----I--------I
I 6.4 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov                I
I-----------------------------------------------------------------------I
I   - s vysokoškolským vzdelaním                   I
I-----------------------------------------------------------------------I
I   - s úplným stredoškolským vzdelaním                I
I-----------------------------------------------------------------------I
I   - so základným vzdelaním                     I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 6.5 Predpokladaný(é) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta  I
I vytvorené:                              I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 6.6 Stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a     I
I zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest)       I
I vyplývajúcich z investičného zámeru:                 I
I   - viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové  I
I    pracovné miesto                         I
I   - menej než 0,5                          I
I   - medzi 0,5 až 1                         I
I-----------------------------------------------------------------------I
I Odôvodnenie sa uvedie v komentári.                  I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7. Vzdelávanie                            I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7.1 Predpokladané náklady na vzdelávanie zamestnancov uvedených v   I
I bode 6.1 a 6.2 (v eurách)                       I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7.2 Miesto vzdelávania                        I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7.3 Predpokladaný počet zamestnancov, ktorí sa budú vzdelávať:    I
I z uvedeného počtu bude nasledujúci počet:               I
I   - s vysokoškolským vzdelaním                   I
I   - so stredoškolským vzdelaním                   I
I   - so základným vzdelaním                     I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7.4 Dátum začatia a ukončenia vzdelávania               I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 7.5 Plánované programy vzdelávania (všeobecné, špecifické),      I
I krajina(y), kde budú realizované:                   I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8. Umiestnenie výroby (služieb), požiadavky na technické vybavenie  I
I územia                                I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.1 Katastrálne územie, kde bude sídlo príjemcu (obec, okres, kde   I
I bude sídlo príjemcu):                         I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.2 Katastrálne územie, na ktorom bude investičný zámer realizovaný  I
I vrátane informácie o vzťahu lokalizácie navrhovanej investície k   I
I schválenej územnoplánovacej dokumentácii:               I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
    I 8.3 Požiadavky na celkovú plochu výstavby (m2):            I
I   - pre výrobu (službu):                      I
I   - pre skladovacie priestory:                   I
I   - pre dopravu a komunikácie:                   I
I   - pre administratívne budovy:                   I
I   - ďalšie:                             I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.4 Požiadavky na technické vybavenie územia (v príslušných      I
I jednotkách):                             I
I   - voda:                              I
I   - kanalizácia:                          I
I   - elektrina:                           I
I   - plyn:                              I
I   - telekomunikácie (telefón, dátové linky):            I
I   - ďalšie požiadavky na infraštruktúru:              I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.5 Špecifikujte, či sa bude jednať o výstavbu nových budov,     I
I prístavbu alebo využitie existujúcich priestorov           I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.6 V prípade využitia existujúcich priestorov uveďte, či je     I
I plánované tieto priestory technický zhodnocovať            I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 8.7 Spôsob nadobudnutia a využitia nehnuteľnosti (kúpa, nájom ...)  I
I                                    I
I-----------------------------------------------------------------------I
I 9. Zoznam nového výrobného a technologického zariadenia        I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
I Typové označenie I    Popis výrobného a    I Krajina I Rok  I
I         I technologického zariadenia  I pôvodu  I výroby I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
I         I                I      I    I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
I         I                I      I    I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
I         I                I      I    I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
I         I                I      I    I
I------------------I-------------------------------I-----------I--------I
 
 
 IV. KAPACITA A TRHY
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Odhad podielu                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Odhad podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu9)pred    I
I začatím realizácie investičného zámeru na predaji príslušného výrobku   I
I (služby)10)                                I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 1.2. Odhad podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu v roku    I
I dokončenia investičného zámeru na predaji príslušného výrobku (služby)   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 1.3. Odhad podielu žiadateľa na trhu SR8)pred začatím realizácie      I
I investičného zámeru na predaji príslušného výrobku (služby)        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 1.4. Odhad podielu žiadateľa na trhu SR8)v roku dokončenia         I
I investičného zámeru na predaji príslušného výrobku (služby)        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 2. Realizovateľná kapacita                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom  I
I geografickom trhu pred začatím realizácie investičného zámeru       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 2.2. Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom  I
I geografickom trhu po realizácii investičného zámeru            I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 2.3. Realizovatelná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR8)   I
I pred realizáciou investičného zámeru                    I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 2.4. Realizovatelná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR8)   I
I po realizácii investičného zámeru                     I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
    I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 3. Zoznam očakávaných dodávateľov pre novú produkciu [v SR8)a mimo SR   I
I /8/]                                    I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 4. Zoznam očakávaných odberateľov pre novú produkciu [v SR8)a mimo SR   I
I /8/]                                    I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Podiel (%)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 5. Zoznam hlavných konkurentov v EÚ11)a v SR8)a odhad ich trhových     I
I podielov na príslušných trhoch                       I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I   Konkurent  I    Štát    I Trhový podiel v EÚ11)/ v SR8)    I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I         I          I                  I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I         I          I                  I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I         I          I                  I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I 6. Ak výška oprávnených nákladov bude presahovať 100 mil. eur, uvádyajú sa I
I tieto údaje                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.1. Terajšie výrobky (služby), ktoré nahradí nová produkcia        I
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I    Výrobok (služba)    I   Štát, kde sa v súčasnosti vyrába   I
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I                I                      I
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I                I                      I
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I                I                      I
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I 6.2. Výrobky (služby), ktoré možno vyrábať (poskytovať) v rovnakých    I
I nových zariadeniach (vzhľadom na flexibilitu výrobných a technologických  I
I zariadení príjemcu pomoci) s malými alebo žiadnymi dodatočnými nákladmi  I
I------------------------------I-------------------I------------I------------I
I    Výrobok (služba)    I   Kapacita   I  Pridaná I  Vývoz  I
I               I  (jednotka/rok) I hodnota v I   (%)  I
I               I          I SR9)(%)  I      I
I------------------------------I-------------------I------------I------------I
I               I          I      I      I
I------------------------------I-------------------I------------I------------I
I               I          I      I      I
I------------------------------I-------------------I------------I------------I
I               I          I      I      I
I------------------------------I-------------------I------------I------------I
I 6.3. Podiel na trhu                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.3.1. Odhad celkového predaja príjemcu pomoci na relevantnom trhu (na   I
I úrovni skupiny, z hľadiska hodnoty), počnúc rokom predchádzajúcim roku,  I
I v ktorom sa investičný zámer začal, do konca roka nasledujúceho po     I
I roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba v investičnom zámere podľa     I
I príslušných výrobkov                            I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.3.2. Odhad celkového predaja príjemcu pomoci na relevantnom trhu (na   I
I úrovni skupiny, z hľadiska objemu), počnúc rokom predchádzajúcim roku,   I
I v ktorom sa investičný zámer začal, do konca roka nasledujúceho po     I
I roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba v investičnom zámere podľa     I
I príslušných výrobkov                            I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.3.3. Odhad celkového predaja všetkých výrobcov (poskytovateľov      I
I služieb)12)na relevantnom trhu (z hľadiska hodnoty), počnúc rokom     I
I predchádzajúcim roku, v ktorom sa investičný zámer začal, do konca roka  I
I nasledujúceho po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba v investičnom   I
I zámere podľa príslušných výrobkov                     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.3.4. Odhad celkového predaja všetkých výrobcov (poskytovateľov      I
I služieb)12)na relevantnom trhu (z hľadiska objemu), počnúc rokom      I
I predchádzajúcim roku, v ktorom sa investičný zámer začal, do konca roka  I
I nasledujúceho po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba v investičnom   I
I zámere podľa príslušných výrobkov                     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.3.5. Metodika, z ktorej vychádzajú odhady a predpokladané ceny      I
I Vysvetlenie sa uvedie v komentári.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.4. Vývoj na trhu                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
    I 6.4.1. Údaje o zrejmej spotrebe13)(z hladiska hodnoty) príslušného     I
I výrobku v EHP14)za každý z posledných šiestich rokov            I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.4.2. Údaje o zrejmej spotrebe13)(z hladiska objemu) príslušného      I
I výrobku v EHP14)za každý z posledných šiestich rokov            I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.4.3. Zložená rocná miera rastu15)zrejmej spotreby príslušného výrobku   I
I v EHP16)                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.4.4. Priemerná ročná miera rastu HDP v EHP za posledných päť rokov ako  I
I založená ročná miera rastu zrejmej spotreby príslušného výrobku v EHP16)  I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.5. Posúdenie kapacity                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ak je podľa bodu 6.4. priemerná ročná miera rastu zrejmej spotreby na   I
I relevantnom trhu nižšia ako priemerná ročná miera rastu HDP17)       I
I v EHP,14)uvádzajú sa za všetky dané výrobky nasledujúce údaje        I
I (6.5.1. - 6.5.3.)                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6.5.1. Odhadovaná kapacita (z hľadiska hodnoty), ktorá sa dosiahla v    I
I dôsledku investičného zámeru                        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Kapacita        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 6.5.2. Odhadovaná kapacita (z hľadiska objemu), ktorá sa dosiahla v    I
I dôsledku investičného zámeru                        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      Výrobok (služba)      I       Kapacita        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I 6.5.3. Odhad zmien celkovej kapacity príjemcu (na úrovni skupiny) v    I
I EHP14)v období od roku pred prvým rokom investičného zámeru do roka     I
I nasledujúceho po roku ukončenia investičného zámeru (z hľadiska      I
I objemu)12)za všetky výrobky                         I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.5.4. Odhad zmien celkovej kapacity príjemcu (na úrovni skupiny) v    I
I EHP14)v období od roku pred prvým rokom investičného zámeru do roka     I
I nasledujúceho po roku ukončenia investičného zámeru (z hľadiska      I
I hodnoty)18)za všetky výrobky                        I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.5.5. Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch výrobkov v  I
I EHP14)za rok pred prvým rokom investičného zámeru a za rok nasledujúcom   I
I po roku ukončenia investičného zámeru (z hľadiska objemu)12)za všetky    I
I výrobky                                  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I 6.5.6. Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch výrobkov v  I
I EHP14)za rok pred prvým rokom investičného zámeru a za rok nasledujúcom   I
I po roku ukončenia investičného zámeru (z hľadiska hodnoty)18)za všetky   I
I výrobky                                  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I   Výrobok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I  rok  I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I        I     I     I     I     I     I     I
I----------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
 
 V. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Prírodné základné suroviny používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I Názov základnej I      Stručný popis     I Množstvo (v jednotkách I
I  suroviny   I                 I     za rok)    I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I 2. Chemické látky a prípravky používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
    I   Názov   I Stručný popis vstupujúcej látky I Množstvo (v jednotkách I
I  vstupujúcej  I    a chemické zloženie    I     za rok)    I
I   látky   I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I         I                 I            I
I-----------------I---------------------------------I------------------------I
I 3. Výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu zákona č.    I
I 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a    I
I doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do I
I vody a ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI)            I
I----------------------------I----------------------I------------------------I
I  Názov, druh a zloženie  I    Množstvo    I   Koncentrácia   I
I  znečisťujúcich látok  I           I            I
I----------------------------I----------------------I------------------------I
I              I           I            I
I----------------------------I----------------------I------------------------I
I              I           I            I
I----------------------------I----------------------I------------------------I
I              I           I            I
I----------------------------I----------------------I------------------------I
I 5. Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov), ich množstvo  I
I (v jednotkách za rok) a spôsob nakladania s odpadmi vrátane predchádzania I
I vzniku odpadov                               I
I----------------------I----------------I----------------I-------------------I
I   Názov odpadu   I  Kód odpadu I   Množstvo  I Spôsob nakladania I
I           I        I        I   s odpadmi   I
I----------------------I----------------I----------------I-------------------I
I           I        I        I          I
I----------------------I----------------I----------------I-------------------I
I           I        I        I          I
I----------------------I----------------I----------------I-------------------I
I           I        I        I          I
I----------------------I----------------I----------------I-------------------I
 
 
 VI. ÚDAJE O POŽADOVANÝCH FORMÁCH INVESTIČNEJ POMOCI
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Požadované formy investičnej pomoci:                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1 Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého         I
I nehmotného majetku                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2 Úľava na dani z príjmu                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3 Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.4 Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného         I
I majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výška investičnej pomoci v nominálnej hodnote a po diskontovaní, pre  I
I každú formu pomoci, v komentári sa uvedie výpočet požadovanej pomoci:   I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Harmonogram vyplácania požadovanej investičnej pomoci, pre každú formu: I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Poskytnutá pomoc na iný investičný zámer z verejných prostriedkov:   I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
 VII. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Ak je žiadateľom právnická osoba                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1 Čestné vyhlásenie, že nezačne stavebné práce ani neobjedná       I
I strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok      I
I pred dňom vydania potvrdenia, že investičný zámer má predpoklad      I
I splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motivačného účinku          I
I investičnej pomoci s výnimkou žiadateľa, ktorý má postavenie        I
I malého podniku alebo stredného podniku19)                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.3 Spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva spoločnosti       I
I alebo jej úradne osvedčená kópia                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.4 Stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo           I
I spoločnosť s ručením obmedzením majú                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.5 Výpis z obchodného registra alebo doklad obdobný výpisu z       I
I obchodného registra, ak ide o zahraničnú právnickú osobu          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.6 Výročné správy alebo individuálne účtovné závierky, alebo       I
I konsolidované účtovné závierky, ak je ich právnická osoba         I
I povinná zostavovať, ak sa na právnickú osobu vzťahuje povinnosť      I
I mať individuálne účtovné závierky overené audítorom, a to za tri      I
I posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske       I
I roky alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak      I
I podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.1 Čestné vyhlásenie, že nezačne stavebné práce ani neobjedná       I
I strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok      I
I pred dňom vydania potvrdenia, že investičný zámer má predpoklad      I
I splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motivačného účinku          I
I investičnej pomoci s výnimkou žiadateľa, ktorý má postavenie        I
I malého podniku alebo stredného podniku19)                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.3 Overený doklad oprávňujúci na podnikanie                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.4 Výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra,      I
I ak je v ňom zapísaný                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2.5 Účtovná závierka za tri posledné po sebe nasledujúce          I
I kalendárne roky alebo za posledný kalendárny rok, ak podniká        I
I kratšie ako tri kalendárne roky                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
 VIII. POTVRDENIE ÚDAJOV
I----------------------------------------------------------------------------I
I Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto formulári a jeho prílohách sú    I
I pravdivé, úplné a preukázateľné. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu    I
I vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa   I
I bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú     I
I uvedených údajov a skutočností.                      I
I                                      I
I Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa:              I
I                                      I
I                                      I
I Podpis:                                  I
I                                      I
I                                      I
I Odtlačok pečiatky žiadateľa:                        I
I                                      I
I V                  Dňa:                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu formulára na poskytnutie investičnej pomoci:
1) § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z.z.
1) IČO - identifikačné číslo organizácie.
2) DIČ - daňové identifikačné číslo.
3) SK NACE - štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4) Uvádza sa adresa na doručovanie.
5) Uvádza sa účtovné obdobie žiadateľa podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roka, v ktorom je predkladaný investičný zámer.
6) Uvádza sa údaj za všetky členské štáty Európskej únie.
7) Uvádzajú sa všetky výrobky, ktoré budú po ukončení investičného zámeru vyrábané v podporovanom zariadení, v príslušných prípadoch uveďte kód Prodcom alebo kód klasifikácie CPA pre projekty v sektoroch služieb.
8) SR - Slovenská republika.
9) Relevantným geografickým trhom je Európsky hospodársky priestor. Uvádzajú sa dôvody, ak sa za relevantný považuje iný geografický trh výrobkov.
10) Príslušný výrobok je výrobok zahrnutým v investičnom zámere a jeho náhrady, ktoré ako náhrady vníma spotrebiteľ (z hľadiska charakteristických znakov výrobku, ceny a použitia, na ktoré je určený) alebo výrobca (na základe flexibility výrobných zariadení príjemcu a jeho konkurentov).
11) EÚ - Európska únia.
12) V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.
13) Zrejmá spotreba (dotknutého výrobku) je výroba po pripočítaní dovozov a odpočítaní vývozov. Ak nie sú dostupné údaje o zrejmej spotrebe, môžu sa použiť iné príslušné údaje.Uvádzajú sa predpokladané ceny. V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.
14) EHP - Európsky hospodársky priestor.
15) Zložená ročná miera rastu sa vypočíta podľa vzorca [y(t) / y(t - 5)] na 1/5 - 1.
16) Použijú sa údaje Eurostatu.
17) HDP - hrubý domáci produkt.
18) Uvádzajú sa predpokladané ceny. V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.
19) Príloha I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

Související dokumenty