123/2011 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Schválený:
123/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
z 5. apríla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa za slová "v osobitných predpisoch 2)" vkladajú slová "a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu 2a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
"2a) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.".
2. V § 5 ods. 2 sa za slová "v osobitných predpisoch 4)" vkladajú slová "a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu 2a)".
3. V § 5 ods. 4 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
"5) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
 
"§ 7a
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín dobrovoľne registrovaných druhov
(1) Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu sú uvedené v prílohe č. 6. Zdravotný stav množiteľského materiálu musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch. 6)
(2) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 7.
(3) Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 8.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
"6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z.z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.".
5. V prílohe č. 1 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: "a úradný odber vzorky".
6. Príloha č. 3 znie:
 
"Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2007 Z.z.
VZOR
Žiadosť
o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa:
Adresa trvalého pobytu:
Miesto podnikania:
 
                  alebo
 
Obchodné meno právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby:
Určená fyzická osoba:
 
Identifikácia: IČO
        DIČ
 
    o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa
     § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov
      štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných
      rastlín a uvádzaním nožiteľského materiálu pestovaných
      rastlín na trh na rozsah činnosti pre skupinu plodín:

[] ovocné dreviny a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia
[] vinič
[] osivo olejnín a priadnych rastlín
[] osivo krmovín
[] osivo repy
[] sadivo a sadenice zelenín
[] sadivo zemiakov
[] množiteľského materiálu okrasných rastlín
[] osivo obilnín
[] osivo zelenín
[] druhy s dobrovoľnou registráciou.
 
Prílohy k žiadosti:
 a) doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v poľnohospodárskom, lesníckom
  alebo prírodovednom odbore so zameraním na biológiu,
 b) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského, alebo z iného
  obdobného registra,
 c) čestné vyhlásenie, že mám na vykonávanie požadovaného rozsahu činnosti
  primerané materiálno-technické vybavenie, alebo mám materiálno-technické
  vybavenie zmluvne zabezpečené,
 d) doklad o pracovno-právnom vzťahu alebo inom zmluvnom vzťahu určenej
  fyzickej osoby,
 e) doklad určenej fyzickej osoby o praxi.
 
  Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a
zároveň sa zaväzujem oznámiť každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do
30 dní odo dňa jej vzniku.
 
Miesto a dátum podania:
                     .............................
                      Podpis a odtlačok pečiatky".
7. Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
 
"Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2007 Z.z.
Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
   
Časť A:
OBILNINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
I------------I---------------------I-----------------------------------------I
I Slovenský I  Latinský názov  I   Kategórie a generácie množenia   I
I  názov  I           I--------------I----------I---------------I
I      I           I Predzákladný I Základný I Certifikovaný I
I------------I---------------------I--------------I----------I---------------I
I Pohánka  I Fagopyrum      I       I E1, E2, I        I
I strelovitá I esculentum Moench  I       I  E3  I        I
I      I var. alata Bat.   I   SE1   I     I  C1, C2   I
I------------I---------------------I       I----------I        I
I Proso   I Panicum miliaceum  I       I  E   I        I
I siate   I L.         I       I     I        I
I------------I---------------------I--------------I----------I---------------I
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Pohánka
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I   Kategórie        I        Prehliadka v čase          I
I            I--------------------------------I-------------------I
I            I    Prvá prehliadka     I Druhá prehliadka I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Predzákladné osivo  I  od vyklasenia po kvitnutie  I  dozrievania  I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Základné osivo    I  od vyklasenia po kvitnutie  I  dozrievania  I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Certifikované osivo  I od vyklasenia po dozrievanie I     -     I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
Proso siate
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I   Kategórie    I        Prehliadka v čase          I
I            I--------------------------------I-------------------I
I            I    Prvá prehliadka     I Druhá prehliadka I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Predzákladné osivo  I  od vyklasenia po kvitnutie  I  dozrievania  I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Základné osivo    I  od vyklasenia po kvitnutie  I  dozrievania  I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Certifikované osivo  I od vyklasenia po dozrievanie I     -     I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
3. Predplodiny
Množiteľské porasty obilnín sa nesmú zakladať po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné účely ako na produkciu zrna. Množiteľské porasty základného osiva možno pestovať po obilninách to istého druhu najskôr po dvoch rokoch pestovania iných plodín.
4. Izolačné vzdialenosti
Izolácia na zabránenie mechanických prímesí pri všetkých druhoch obilnín musí byť 1 m.
I------------I---------------I-------------I-----------------------------------I
I  Druh  I  kategórie  I Izolácia na I Najmenšia priestorová izolácia  I
I      I        I zamedzenie I        [m]        I
I      I        I mechanickej I-----------I-----------------------I
I      I        I  prímesi  I  od   I  od iných druhov  I
I      I        I   [m]   I rovnakého I---------I-------------I
I      I        I       I  druhu  I druh  I vzdialenosť I
I      I        I       I      I     I   [m]   I
I------------I---------------I-------------I-----------I---------I-------------I
I Pohánka  I Predzákladné, I   1,0   I  200  I pohánky I   200   I
I strelovitá I  Základné,  I       I      I     I       I
I      I Certifikované I       I      I     I       I
I------------I---------------I-------------I-----------I---------I-------------I
I Proso   I Predzákladné, I   1,0   I   -   I  -  I   -   I
I siate   I  Základné,  I       I      I     I       I
I      I Certifikované I       I      I     I       I
I------------I---------------I-------------I-----------I---------I-------------I
Uvedené izolačné vzdialenosti nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pre akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
I------------I---------------I-----------------------------------------------I
I  Druh  I  kategória  I  Najvyšší počet rastlín na 100 m2 porastu  I
I      I        I---------I------------I------------I-----------I
I      I        I Iných I  Iných  I  ovsa  I pohánky I
I      I        I druhov I odrôd a  I hluchého a I tatárskej I
I      I        I obilnín I zreteľne I ostatných I      I
I      I        I     I odchylných I burinných I      I
I      I        I     I  typov  I ovsov, ich I      I
I      I        I     I      I hybridov a I      I
I      I        I     I      I fatuoidov I      I
I------------I---------------I---------I------------I------------I-----------I
I Pohánka  I Predzákladné, I  2 * I   3   I   -   I   1   I
I strelovitá I  Základné,  I     I      I      I      I
I------------I---------------I---------I------------I------------I-----------I
I      I Certifikované I  4  I  10   I   -   I   2   I
I------------I---------------I---------I------------I------------I-----------I
I Proso   I Predzákladné, I  2 * I   3   I   -   I   -   I
I siate   I  Základné  I     I      I      I      I
I------------I---------------I---------I------------I------------I-----------I
I      I Certifikované I  4  I  10   I   -   I   -   I
I------------I---------------I---------I------------I------------I-----------I
 * - v generácii SE1 - 0
5.2 Zaburinenie
Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I  Druh   I Sneť prosová (Sphacelotheca panici miliaceli) Najvyšší počet I
I       I      rastlín napadnutých chorobami na 100 m2      I
I       I---------------------------I----------------------------------I
I       I Predzákladné, Základné  I     Certifikované      I
I-------------I---------------------------I----------------------------------I
I Proso siate I       1       I        3         I
I-------------I---------------------------I----------------------------------I
Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.
  
Časť B1:
KRMOVINY - Strukoviny a ďatelinoviny
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Strukoviny
I-----------I----------------------I-----------------------------------------I
I Slovenský I  Latinský názov  I   Kategórie a generácie množenia   I
I  názov  I           I--------------I----------I---------------I
I      I           I Predzákladný I Základný I Certifikovaný I
I-----------I----------------------I--------------I----------I---------------I
I Cícer   I Cicer arietinum L.  I       I     I        I
I baraní  I           I       I     I        I
I-----------I----------------------I       I     I        I
I Hrachor  I Lathyrus sativus L. I SE1, SE2,  I  E   I    C    I
I siaty   I           I   SE3   I     I        I
I-----------I----------------------I       I     I        I
I Šošovica I Lens esculenta    I       I     I        I
I jedlá   I Moench        I       I     I        I
I-----------I----------------------I--------------I----------I---------------I
Ďatelinoviny
I-----------I----------------------I-----------------------------------------I
I Slovenský I  Latinský názov  I   Kategórie a generácie množenia   I
I  názov  I           I--------------I----------I---------------I
I      I           I Predzákladný I Základný I Certifikovaný I
I-----------I----------------------I--------------I----------I---------------I
I Komonica I Melilotus albus Med. I       I     I        I
I biela   I           I SE1, SE2,  I  E   I    C    I
I-----------I----------------------I   SE3   I     I        I
I Ranostaj I Coronilla varia L.  I       I     I        I
I pestrý  I           I       I     I        I
I-----------I----------------------I--------------I----------I---------------I
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Všetky druhy strukovín a ďatelinovín
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I     Kategórie   I        Prehliadka v čase          I
I            I----------------------------I-----------------------I
I            I   Prvá prehliadka    I  Druhá prehliadka  I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
I Predzákladné osivo  I     kvitnutia     I   dozrievania   I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
I Základné osivo    I     kvitnutia     I   dozrievania   I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
I Certifikované osivo  I     kvitnutia     I   dozrievania   I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
3. Predplodiny
Strukoviny
I----------------I-------------------------I---------------------------------I
I   Druh   I    Kategória    I  Porasty nemožno zakladať   I
I        I             I-------------I-------------------I
I        I             I Počet rokov I  Predplodiny  I
I----------------I-------------------------I-------------I-------------------I
I Cícer baraní, I Predzákladné, Základné, I   2   I rovnakého druhu I
I Hrachor siaty I   Certifikované   I       I alebo iného druhu I
I----------------I-------------------------I-------------I toho istého rodu I
I Šošovica jedlá I Predzákladné, Základné, I   4   I          I
I        I   Certifikované   I       I          I
I----------------I-------------------------I-------------I-------------------I
Ďatelinoviny
I-----------------I-------------------------I--------------------------------I
I    Druh   I    Kategória    I  Porasty nemožno zakladať  I
I         I             I-------------I------------------I
I         I             I Počet rokov I  Predplodiny  I
I-----------------I-------------------------I-------------I------------------I
I Komonica biela, I Predzákladné, Základné, I   4   I ďatelinoviny a I
I Ranostaj pestrý I   Certifikované   I       I ďatelinotrávy  I
I-----------------I-------------------------I-------------I------------------I
4. Izolačné vzdialenosti
Strukoviny
I----------I-------------------------I--------------I------------------------I
I  Druh  I    Kategória    I Izolácia na I Najmenšia priestorová I
I     I             I zamedzenie I izolačná vzdialenosť I
I     I             I mechanických I      [m]     I
I     I             I  prímesí  I            I
I     I             I strukoviny I            I
I     I             I navzájom [m] I            I
I----------I-------------------------I--------------I-----I------------------I
I Cícer  I Predzákladné, Základné, I   1,0   I 100 I od inej odrody I
I baraní  I   Certifikované   I       I   I   cíceru   I
I----------I-------------------------I--------------I-----I------------------I
I Hrachor I Predzákladné, Základné, I   1,0   I 100 I od iného druhu a I
I siaty  I   Certifikované   I       I   I od inej odrody I
I     I             I       I   I   hrachoru   I
I----------I-------------------------I--------------I-----I------------------I
I Šošovica I Predzákladné, Základné, I   1,0   I 25 I od porastu viky I
I jedlá  I   Certifikované   I       I   I         I
I----------I-------------------------I--------------I-----I------------------I
Ďatelinoviny
I-----------------I------------------------I--------------I------------------I
I    Druh   I    Kategória    I Izolácia na I  Najmenšia   I
I         I            I zamedzenie I  priestorová  I
I         I            I mechanických I   izolačná   I
I         I            I  prímesí  I  vzdialenosť  I
I         I            I strukoviny I    v m    I
I         I            I navzájom v m I         I
I-----------------I------------------------I--------------I------------------I
I Komonica biela, I Predzákladné, Základné I       I    200    I
I Ranostaj pestrý I------------------------I   1,0   I------------------I
I         I   Certifikované   I       I    100    I
I-----------------I------------------------I--------------I------------------I
Uvedené izolačné vzdialenosti množiteľských porastov ďatelinovín a strukovín nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
Strukoviny
I----------I---------------I-------------------------------------------------I
I  Druh  I  Kategória  I Najvyšší počet iných rastlín na 100 m2 porastu I
I     I        I-----------I------------I------------I-----------I
I     I        I  iných  I  iných  I   vík  I z toho  I
I     I        I druhov  I  odrôd  I kultúrnych I  vika  I
I     I        I strukovín I a zreteľne I   a   I plosko- I
I     I        I      I odchylných I burinných I semenná I
I     I        I      I  typov  I      I      I
I----------I---------------I-----------I------------I------------I-----------I
I Cícer  I Predzákladné, I   1 *  I   2 *  I   -   I   -   I
I baraní  I  Základné  I      I      I      I      I
I Hrachor I---------------I-----------I------------I------------I-----------I
I siaty  I Certifikované I   5   I  10   I   -   I   -   I
I----------I---------------I-----------I------------I------------I-----------I
I Šošovica I Predzákladné, I   1 *  I   2 *  I   2 *  I   1 *  I
I jedlá  I  Základné  I      I      I      I      I
I     I---------------I-----------I------------I------------I-----------I
I     I Certifikované I   5   I  10   I   5   I   2   I
I----------I---------------I-----------I------------I------------I-----------I
 * - v generácii SE1 = 0
Ďatelinoviny
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I    Druh    I  Počet rastlín iných druhov ďatelinovín na 100 m2  I
I--------------------I-----------------------------------I-------------------I
I Komonica biela   I   Predzákladné, Základné    I     5     I
I Ranostaj pestrý  I-----------------------------------I-------------------I
I          I      Certifikované      I    20     I
I--------------------I-----------------------------------I-------------------I
5.2 Zaburinenie
Ďatelinoviny
I-----------------I---------------I-----------I-----------I--------I---------I
I   Druhy   I  Kategória  I Štiavec I Knôtovka I Durman I Blen  I
I         I        I kučeravý I a Silenka I    I čierny I
I         I        I a Štiavec I  spolu  I    I     I
I         I        I tupolistý I      I    I     I
I-----------------I---------------I-----------I-----------I--------I---------I
I Komonica biela, I Predzákladné, I   0   I   3   I  0  I  3  I
I Ranostaj pestrý I  Základné  I      I      I    I     I
I         I---------------I-----------I-----------I--------I---------I
I         I Certifikované I   1   I  10   I  0  I  10  I
I-----------------I---------------I-----------I-----------I--------I---------I
Množiteľské porasty strukovín a ďatelinovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
I-----------------I---------------I------------------------------------------I
I   Druh    I  Kategória  I Najvyšší počet rastlín na 100 m2 (ks)  I
I         I        I------------I------------I----------------I
I         I        I kukučina * I  záraza  I Psiarka roľná I
I         I        I (Cuscuta I (Orobanche I (Alopecurus  I
I         I        I  sp.)  I  L.)   I myosuroides  I
I         I        I      I      I   Huds.)   I
I-----------------I---------------I------------I------------I----------------I
I Komonica biela I Predzákladné I   1   I   1   I    1    I
I Ranostaj pestrý I  Základné  I      I      I        I
I         I---------------I------------I------------I----------------I
I         I Certifikované I   3   I   3   I    3    I
I-----------------I---------------I------------I------------I----------------I
 * Najvyšší počet odstránených ložísk.
5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
I-----------------I-------------------I--------------------------------------I
I   Druhy   I Škodlivé činitele I  Najvyššie % napadnutých rastlín  I
I         I          I  škodlivými činiteľmi na 100 m2  I
I         I          I----------------------I---------------I
I         I          I  Predzákladné,   I Certifikované I
I         I          I    Základné    I        I
I-----------------I-------------------I----------------------I---------------I
I Komonica biela I vírusové choroby I     10     I   10    I
I Ranostaj pestrý I          I           I        I
I-----------------I-------------------I----------------------I---------------I
Množiteľské porasty ďatelinovín a strukovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.
  
Časť B2:
KRMOVINY - Trávy a jednoročné krmoviny
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Trávy
I-----------I---------------------I------------------------------------------I
I Slovenský I  Latinský názov  I   Kategórie a generácie množenia   I
I  názov  I           I---------------I----------I---------------I
I      I           I Predzákladný I Základný I Certifikovaný I
I-----------I---------------------I---------------I----------I---------------I
I Hrebienka I Cynosurus cristatus I        I     I        I
I obyčajná I L.         I        I     I        I
I-----------I---------------------I SE1, SE2, SE3 I  E   I    C    I
I Metlica  I Deschampsia     I        I     I        I
I trsnatá  I caespitosa (L.) P. I        I     I        I
I      I Beauv        I        I     I        I
I-----------I---------------------I---------------I----------I---------------I
Jednoročné krmoviny
I-----------I---------------------I------------------------------------------I
I Slovenský I  Latinský názov  I   Kategórie a generácie množenia   I
I  názov  I           I---------------I----------I---------------I
I      I           I Predzákladný I Základný I Certifikovaný I
I-----------I---------------------I---------------I----------I---------------I
I Mohár   I Setaria italica   I        I     I        I
I taliansky I (L.) P. Beauv.   I        I     I        I
I-----------I---------------------I SE1, SE2, SE3 I  E   I    C    I
I Slez   I Malva verticiliata I        I     I        I
I kŕmny   I L.         I        I     I        I
I-----------I---------------------I---------------I----------I---------------I
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Všetky druhy
I------------------------I---------------------------------------------------I
I    Kategórie    I         Prehliadka v čase         I
I            I--------------------------------I------------------I
I            I    Prvá prehliadka     I Druhá prehliadka I
I------------------------I--------------------------------I------------------I
I Predzákladné osivo   I                I         I
I------------------------I                I         I
I Základné osivo     I od kvitnutia do plnej zrelosti I    -     I
I------------------------I                I         I
I Certifikované osivo  I                I         I
I------------------------I--------------------------------I------------------I
3. Predplodiny
Množiteľské porasty tráv sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokov pred výsevom pestované trávy alebo ďatelinotrávy.
Množiteľské porasty jednoročných krmovín sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokov pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov.
4. Izolačné vzdialenosti
Trávy
Množiteľský porast tráv musí byť vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ďatelinotráv a najmenej 2 m od fertilných voľne rastúcich spoločenstiev tráv a ďatelinovín.
Jednoročné krmoviny
I-----------------I-------------------------I--------------------------------I
I    Druh   I    Kategória    I Najmenšia priestorová izolácia I
I         I             I       [m]        I
I         I             I---------------I----------------I
I         I             I  od inej  I  od iných  I
I         I             I odrody toho I druhov toho  I
I         I             I istého druhu I istého rodu  I
I-----------------I-------------------------I---------------I----------------I
I Mohár taliansky I Predzákladné, Základné, I   500   I   500    I
I         I   Certifikované   I        I        I
I-----------------I-------------------------I---------------I----------------I
I Slez praslenatý I Predzákladné, Základné, I   200   I   200    I
I         I   Certifikované   I        I        I
I-----------------I-------------------------I---------------I----------------I
Množiteľské porasty jednoročných tráv musia byť vzdialené najmenej 1 m od susedného porastu na zamedzenie tvorby prímesí v období zberu.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
Trávy
I-----------I--------------------------------I-------------------------------I
I  Druh  I    Iné druhy rastlín    I   Počet rastlín 100 m2   I
I      I                I---------------I---------------I
I      I                I Predzákladné, I Certifikované I
I      I                I  Základné  I        I
I-----------I--------------------------------I---------------I---------------I
I Hrebienka I metlička, lipnice, medúnok   I   10    I   30    I
I obyčajná I vlnatý metlica trsťovitá    I        I        I
I-----------I--------------------------------I---------------I---------------I
I Metlica  I timotejka, metlička, lipnice, I   10    I   30    I
I trsnatá  I medúnok vlnatý, psinčeky    I        I        I
I-----------I--------------------------------I---------------I---------------I
Jednoročné krmoviny
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I      Druh       I       Iné príbuzné druhy        I
I               I------------------------I---------------------I
I               I Predzákladné, Základné I  Certifikované  I
I-----------------------------I------------------------I---------------------I
I Mohár taliansky       I      5      I     10     I
I-----------------------------I------------------------I---------------------I
I Slez praslenatý       I      5      I     10     I
I-----------------------------I------------------------I---------------------I
5.2 Najvyšší počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov
I--------------------------------I-------------------------------------------I
I      Druh        I      Najvyšší počet rastlín     I
I                I------------------------I------------------I
I                I Predzákladné, Základné I Certifikované  I
I--------------------------------I------------------------I------------------I
I trávy a jednoročné krmoviny - I     3 *      I    10    I
I všetky druhy          I            I         I
I--------------------------------I------------------------I------------------I
 * - v generácii SE1 = 0
5.3 Zaburinenie
Trávy
I----------------------------I-----------------------------------------------I
I      Druh       I    Najvyšší počet burín na 100 m2     I
I              I Štiavec kučeravý a Štiavec tupolistý spolu  I
I              I--------------------------I--------------------I
I              I Predzákladné, Základné I  Certifikované  I
I----------------------------I--------------------------I--------------------I
I Hrebienka obyčajná,    I      0       I     1     I
I Metlica trsnatá      I             I          I
I----------------------------I--------------------------I--------------------I
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nie je možné uznať pri výskyte kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Oronbanche L.) a psiarky roľnej (Alopecurus myosuroides Huds.)
5.4 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
I---------------------I-------------------I----------------------------------I
I    Druhy    I Škodlivé činitele I  Najvyšší počet napadnutých  I
I           I          I  rastlín škodlivými činiteľmi  I
I           I          I       na 100 m2      I
I           I          I------------------I---------------I
I           I          I  Predzákladné  I Certifikované I
I           I          I   Základné   I        I
I---------------------I-------------------I------------------I---------------I
I Hrebienka obyčajná, I dusivec trávový  I    5     I    5        I
I Metlica trsnatá   I Epichloe typhina I         I        I
I---------------------I-------------------I------------------I---------------I
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostaných škodlivých činiteľov.
   
Časť C:
ZELENINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
I--------------I----------------------------I--------------------------------I
I Slovenský  I    Latinský názov    I Kategórie a generácie množenia I
I  názov   I              I-------------I------------------I
I       I              I Základný  I Certifikovaný  I
I--------------I----------------------------I-------------I------------------I
I Koriander  I Coriandrum sativum L.   I       I         I
I siaty    I              I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Kôpor voňavý I Anethum graveolens L. *  I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Kvaka    I Brassica napus L. convar. I       I         I
I       I napobrassica (L.) RCHB.  I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Majoránka  I Origanum majorana L.    I   E   I    C     I
I záhradná   I              I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Paštrnák   I Pastinaca sativa L.    I       I         I
I siaty    I              I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Štvorbôčik  I Tetragonia tetragonioides I       I         I
I rozložitý  I (Pallas) Kuntze      I       I         I
I--------------I----------------------------I       I         I
I Žerucha   I Lepidium sativum L.    I       I         I
I siata    I              I       I         I
I--------------I----------------------------I-------------I------------------I
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
I------------------------I---------------I----------------I------------------I
I     Druh     I  Kategórie  I   Prvá   I Druhá prehliadka I
I            I        I prehliadka v I   v čase   I
I            I        I   čase   I         I
I------------------------I---------------I----------------I------------------I
I Paštrnák siaty     I        I technologickej I po vytriedení  I
I sadzačka        I        I  zrelosti  I  (selekcii)  I
I------------------------I        I----------------I------------------I
I Paštrnák siaty     I        I  kvitnutia  I    -     I
I semenačka       I        I        I         I
I------------------------I  Základné,  I----------------I------------------I
I Koriander siaty    I Certifikované I        I         I
I Kôpor voňavý      I        I        I         I
I Majoránka záhradná   I        I  kvitnutia  I    -     I
I Štvorbôčik rozložitý  I        I        I         I
I Žerucha siata     I        I        I         I
I------------------------I        I----------------I------------------I
I Kvaka         I        I  kvitnutia  I v technologickej I
I            I        I        I   zrelosti   I
I------------------------I---------------I----------------I------------------I
3. Predplodiny
I------------------------------I---------------------------------------------I
I    Skupiny zelenín    I  Porasty nemožno zakladať na pozemkoch,  I
I     rod, druh      I na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch I
I               I          pestované         I
I               I----------------I----------------------------I
I               I počet rokov  I    predplodiny     I
I------------------------------I----------------I----------------------------I
I paštrnák           I    3    I   čeľaď mrkvovité    I
I------------------------------I----------------I----------------------------I
I kvaka            I    4    I    rod Brassica    I
I------------------------------I----------------I----------------------------I
I koriander, žerucha, majorán, I    3    I   čeľaď mrkvovité    I
I štvorbôčik rozložitý     I        I              I
I------------------------------I----------------I----------------------------I
V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vylučuje.
4. Izolačné vzdialenosti
- každý množiteľský porast musí byť počas celého vegetačného obdobia vzdialený od susedných porastov najmenej 1 m,
- pri poliehavých druhoch a odrodách musí byť porast vzdialený najmenej 2 m.
Najmenšie izolačné vzdialenosti množiteľských porastov
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I  Druh  I   Predzákladné a Základné         Certifikované   I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I koriander I      500 m               300 m *      I
I      I      od porastu inej odrody toho istého druhu       I
I      I      100 m                50 m *      I
I      I   od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu   I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I kvaka   I     1 000 m              1 000 m *      I
I      I         od iných druhov rodu Brassica         I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I paštrnák I      600 m               300 m *      I
I      I    od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu   I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
 * Prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od polovičnej stanovenej
  minimálnej izolačnej vzdialenosti.
  
Časť D:
LIEČIVÉ RASTLINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Generatívne množené
I---------------I--------------------------I------I--------------------------I
I  Slovenský  I   Latinský názov   I *  I Kategórie a generácie  I
I   názov   I             I   I     množenia     I
I        I             I   I----------I---------------I
I        I             I   I Základný I Certifikovaný I
I---------------I--------------------------I------I----------I---------------I
I Archangelika I Angelica archangelica  I c  I     I        I
I lekárska   I Hoffm.          I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Bazalka pravá I Ocimum basalicum L.   I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Benedikt   I Cnicus benedictus L.   I c  I     I        I
I lekársky   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Borák     I Borago officinalis L.  I c, s I  E   I   C1, C2  I
I lekársky   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Černuška   I Nigella sativa L.    I c  I     I        I
I siata     I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Divozel    I Verbascum densiflorum  I c  I     I        I
I veľkokvetý  I Bertol.         I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Dúška     I Thymus vulgaris L.    I   I     I        I
I tymiánová   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I----------I---------------I
I Horec žltý  I Gentiana lutea L.    I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ibiš lekársky I Althaea officinalis L.  I c, s I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ibiš     I Althaea cannabina L.   I   I     I        I
I konopovitý  I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ibiš ružový  I Alcea rosea L.      I c, s I     I        I
I---------------I--------------------------I------I         I        I
I Ihlica roľná I Ononis arvensis L.    I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Jablčník   I Marrubium vulgare L.   I c, s I     I        I
I obyčajný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Jastrabina  I Galega officinalis L.  I c  I     I        I
I lekárska   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Komonica   I Melilotus officinalis  I s, c I     I        I
I lekárska   I L., Palla        I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Konopica   I Galeopsis segetum Necker I c  I     I        I
I žltkastobiela I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Leuzea    I Leuzea rhapontica /L./  I c  I     I        I
I šuštivá    I Holub, /Rhaponticum   I   I     I        I
I        I carrthamoides      I   I     I        I
I        I Viid.Iljin/       I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Levanduľa   I Levandula angustifolia  I c  I     I        I
I úzkolistá   I Miller          I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ligurček   I Levisticum officinale  I c  I     I        I
I lekársky   I Koch.          I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Lopúch väčší I Arctium lappa L.     I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ľubovník   I Hypericum perforatum L. I c  I     I        I
I bodkovaný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ľuľkovec   I Atropa bella-donna L.  I c  I  E   I  C1, C2   I
I zlomocný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Mäta pieporná I Mentha x piperita L.   I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Marena    I Rubia tinctorum L.    I c  I     I        I
I farbiarska  I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Marinka    I Galium odoratum L.Scop. I c  I     I        I
I voňavá    I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Materina   I Thymus vulgaris L.    I c  I     I        I
I dúška     I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Medovka    I Melissa officinalis L.  I c  I     I        I
I lekárska   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Náprstník   I Digitalis lanata Ehrh.  I c  I     I        I
I vlnatý    I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Nechtík    I Calendula officinalis L. I s, c I     I        I
I lekársky   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Oman pravý  I Inula helenium L.    I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Palina dračia I Artemisia dracunculus L. I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Pamajorán   I Origanum vulgare L.   I c  I     I        I
I obyčajný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Paruman    I Chamaemelum nobile (L.) I   I     I        I
I spanilý    I All.           I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Pupalka    I Oenothera biennis L.   I c  I     I        I
I dvojročná   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Rebarbora   I Rheum palmatum L.    I c  I     I        I
I dlaňová    I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Rebríček   I Achillea collina     I   I     I        I
I kopcovitý   I J. Becker ex Reichenb.  I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Rebríček   I Achillea millefolium L. I c  I     I        I
I obyčajný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I----------I---------------I
I Repík     I Agrimonia eupatoria L.  I c  I     I        I
I lekársky   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Rumanček   I Matricaria recutita L.  I c  I     I        I
I kamilkový   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Ruta voňavá  I Ruta graveolens L.    I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Saturejka   I Saturea montana L.    I c  I     I        I
I vytrvalá   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Saturejka   I Saturea hortensis L.   I c  I     I        I
I záhradná   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Senovka    I Trigonella foenum -   I c  I     I        I
I grécka    I graecum L.        I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Silybum    I Silybum marianum (L.)  I c  I     I        I
I mariánske   I Gaertn,         I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Skorocel   I Plantago lanceolata L.  I c  I  E   I  C1, C2   I
I kopijovitý  I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Sladovka   I Glycyrrhiza glabra L.  I   I     I        I
I hladkoplodá  I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Slez maurský I Malva mauritiana L.   I c, s I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Srdcovník   I Leonarus cardiaca L.   I c  I     I        I
I obyčajný   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Šalvia    I Salvia officinalis L.  I c  I     I        I
I lekárska   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Yzop lekársky I Hyssopus officinalis L. I c  I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Valeriána   I Valeriana officinalis L. I c, s I     I        I
I lekárska   I             I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I     I        I
I Zemežlč    I Centaurium erythracea  I c  I     I        I
I menšia    I Rafn.          I   I     I        I
I---------------I--------------------------I------I----------I---------------I
* s - samoopelivé druhy,
 c - cudzoopelivé druhy.
Vegetatívne množené
I----------------------I--------------------------I--------------------------I
I  Slovenský názov  I   Latinský názov    I Kategórie a generácie  I
I           I             I     množenia     I
I           I             I----------I---------------I
I           I             I Základný I Certifikovaný I
I----------------------I--------------------------I----------I---------------I
I Ibiš lekársky    I Althaea officinalis L.  I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Medvedica lekárska  I Arctostaphylos uva-ursi I  E   I    C    I
I           I (L.) Spr.        I     I        I
I----------------------I--------------------------I         I        I
I Mäta klasnatá    I Mentha spicata L.    I     I        I
I----------------------I--------------------------I----------I---------------I
I Mäta pieporná    I Mentha x piperita L.   I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Oman pravý      I Inula helenium (L.)   I     I        I
I           I Gaertn.         I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Palina dračia    I Artemisia dracunculus L. I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Puškvorec obyčajný  I Acorus calamus L.    I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Rešetliak      I Rhamnus purshianus DC.  I  E   I    C    I
I prečisťujúci     I             I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Ruman spanilý -   I Onamaemelum nobile (L.) I     I        I
I rímsky        I All (Anthemis nobilis  I     I        I
I           I L.)           I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Ruža šípová     I Rosa canina L.      I     I        I
I----------------------I--------------------------I     I        I
I Sladkovka      I Glycyrrhiza glabra L.  I     I        I
I hladkoplodá (Sladké I             I     I        I
I drievko hladkoplodé) I             I     I        I
I----------------------I--------------------------I----------I---------------I
2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Kategórie osiva a počty generácií       I Prehliadka v čase     I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Liečivé rastliny generatívne množené                    I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Sadzačky v roku založenia           I jesene           I
I Základné osivo                I              I
I-----------------------------------------------I              I
I Certifikované osivo              I              I
I generácie C1, C2               I              I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Semenné porasty (semenačky):                        I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Základné osivo                I kvitnutia         I
I-----------------------------------------------I              I
I Certifikované osivo              I              I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
I Liečivé rastliny vegetatívne množené:     I              I
I Základné osivo                I plnej vegetácie      I
I-----------------------------------------------I              I
I Certifikované osivo              I              I
I-----------------------------------------------I----------------------------I
Trvalé druhy a viacročné druhy možno pestovať na tom istom pozemku najviac 3 roky.
3. Predplodiny
Množiteľské porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanček kamilkový možno množiť na tom istom pozemku až po piatich rokoch od posledného roku pestovania rumančeka kamilkového.
Časť 4. Izolačné vzdialenosti
I-------------I---------------I------------------------I---------------------I
I  Druh   I  Kategória  I  Najmenšia izolačná  I   Najmenšia   I
I       I        I   vzdialenosť na   I   priestorová   I
I       I        I zamedzenie mechanickej I   izolačná    I
I       I        I   prímesi [m]    I   vzdialenosť   I
I       I        I            I  v metroch [m] *  I
I-------------I---------------I------------------------I---------------------I
I Generatívne I  Základné  I            I    100     I
I množené   I Certifikované I            I     50     I
I-------------I---------------I      1      I---------------------I
I Vegetatívne I  Základné  I            I     -     I
I množené   I Certifikované I            I     -     I
I-------------I---------------I------------------------I---------------------I
 * Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť sa vzťahuje len na cudzoopelivé
  druhy.
Časť 5. Množiteľské porasty
5.1. Najvyšší počet iných rastlín
I-------------I---------------I----------------------------------------------I
I  Druh   I  Kategória  I      Najvyšší počet rastlín      I
I       I        I---------------------I------------------------I
I       I        I Iného príbuzného  I   Iných odrôd    I
I       I        I   druhu [%]   I a odchylných typov [%] I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Generatívne I  Základné  I     0     I      1      I
I množené   I Certifikované I     0     I      5      I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Vegetatívne I  Základné  I     0     I      1      I
I množené   I Certifikované I     0     I      5      I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
5.2. Najvyšší počet burín
Množiteľské porasty liečivých rastlín nemožno uznať, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva čistením ťažko odstraňujú.
5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich zistí silný výskyt škodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môže byť aj silný výskyt ostatných chorôb a škodcov.
  
Časť E:
OKRASNÉ RASTLINY
Časť 1. Kategórie množenia
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I  Pestovaná rastlina/skupina/podskupina  I    Kategórie množenia    I
I                      I--------------I-----------------I
I                      I  Základný  I Certifikovaný I
I-------------------------------------------I--------------I-----------------I
I Letničky                 I       I         I
I Dvojročné kvetiny             I       I         I
I Trvalky                  I   E    I    C    I
I Cibuľoviny a hľuznaté rastliny      I       I         I
I Sklenníkové generatívne množené rastliny I       I         I
I-------------------------------------------I--------------I-----------------I
Časť 2. Druhy
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I      Latinský názov      I     Slovenský názov     I * I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Letničky                                  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Ageratum houstonianum Mill.     I Agerát mexický          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter I Psinček jemný          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Amaranthus caudatus L.       I Láskavec chvostnatý       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Amberboa moschata (L.) DC.     I Amberboa mošusová        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Ammobium alatum R.Br        I Piesočník krídlatý        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Antirrhinum majus L.        I Papuľka väčšia          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Brachycome iberidifolia Benth.   I Krátkochĺpok iberkolistý     I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Briza maxima L.           I Traslica najväčšia        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Bromus lanceolatus Roth       I Stoklas veľkoklasý        I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
    I Calendula officinalis L.      I Nechtík lekársky         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Callistephus chinensis (L.) Nees  I Astrovka čínska         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Celosia argentea var. cristata (L.) I Plamenník striebristý hrebenistý I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Centaurea americana Nutt. (syn.:  I Nevädza americká         I c I
I Plectocephalus americanus (Nutt.)  I                 I  I
I D. Don in Sweet)          I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Centaurea cyanus L.         I Nevädza poľná          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Centaurea imperialis Hausskn. ex  I Nevädza cisárska         I c I
I Bornm., non hort.          I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Chrysanthemum carinatum Schousboe  I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Chrysanthemum multicaule Desf.   I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Chrysanthemum segetum L.      I Chryzantémovka siatinová     I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Clarkia unguiculata Lindley fl. pl. I Klarkia pôvabná - plnokvetá   I c I
I (syn.: Clarkia elegans Douglas fl. I                 I  I
I pl.)                I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cleome hassleriana Chodat      I Kleoma tŕnitá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Consolida ambiqua (L.) P.Ball et  I -                I c I
I Heyw.                I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Consolida regalis S.F. Gray fl. pl I Ostrôžka poľná pravá - plnokvetá I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Convolvulus tricolor L.       I Pupenec trojfarebný       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Coreopsis basalis (Otto et     I Kráska drummondova        I c I
I A.Dietr.) S.F.Blake         I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Coreopsis grandiflora T.Hogg ex   I Kráska veľkoúborová       I c I
I Sweet                I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Coreopsis tinctoria Nutt.      I Kráska farbiarska        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cosmos bipinnatus Cav.       I Krasuľka perovitá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cosmos sulphureus Cav.       I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cynoglossum amabile Stapf      I Psojazyk čínsky         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dahlia pinnata Cav.         I Georgína premenlivá       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dianthus caryophyllus L.      I Klinček záhradný         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dianthus chinensis L.        I Klinček čínsky          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Diascia barberae Hook.       I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dimorphotheca sinuata DC.      I Dvojtvárnik vykrojený      I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dolichos lablab L.         I Lablab obyčajný         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dorotheanthus bellidiformis     I Poludňovkovec sedmokráskovitý  I c I
I (Burm.f.) N.E.Br.          I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Eschschotlzia californica Cham.   I Slncovka kalifornská       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Euphorbia marginata Pursh      I Mliečnikovka obrúbená      I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gaillardia pulchella Foug.     I Kokarda rozkošná         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gazania rigens (L.) Gaertn.     I Gazánia lesklá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Godetia grandiflora Lindl.     I Godécia veľkokvetá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gomphrena haageana Klotzsch     I Gomfréna haagska         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gypsophila elegans M.Bieb.     I Gypsomilka úhľadná        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Helenium amarum (Raf.) Rock     I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Helianthus annuus L. fl. pl.    I Slnečnica ročná - plnokvetá   I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Helichrysum bracteatum (Vent.)   I Slamiha slamienková       I c I
I Willd.               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Helipterum humboldtianum (Gaudich.) I -                I  I
I DC.                 I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Helipterum roseum Benth       I Slamihovka ružová        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Iberis amara L.           I Iberka horká           I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Iberis umbellata L.         I Iberka okolíkatá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Impatiens balsamina L.       I Netýkavka balzamínová      I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Impatiens waleriana Hook.fil.    I Netýkavka sultánska       I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Kochia scoparia (L.) Schard.    I Kochia metlovitá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lagurus ovatus L.          I Zajačka vajcovitá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lathyrus odoratus L.        I Hrachor voňavý          I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I in0Lavatera trimestris L.      I Slezovec trojmesačný       I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Leucanthemum paludosum (Poiret)   I -                I c I
I Bonnet et Barratte         I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Limonium bonduellei (Lestib.f.)   I -                I c I
I Kuntze               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Limonium sinensis Kuntze      I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Limonium sinuatum (L.) Miller    I Limonka zohnutá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Limonium sinuatum (L.) Miller x   I -                I c I
I Limonum bonduellei (Lestib.f.)   I                 I  I
I Kuntze               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Linum grandiflorum Desf.      I Ľan veľkokvetý          I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lobelia erinus L.          I Lobelka drobná          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lobularia maritima (L.) Desv.    I Lobulária prímorská       I c I
I (syn.: Alyssum maritimum L.)    I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lonas annua (L.) Vines et Druce   I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Malope trifida Cav.         I Slezovka trojzárezová      I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
    I Matricaria maritima L. fl. pl.   I Parumanček nevoňavý       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Matthiola incana (L.) R.Br.     I Fiala sivá            I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Mimulus luteus L.          I Čarodejka žltá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Mirabilis jalapa L.         I Nocovka jalapovitá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Nemesia strumosa Benth.       I Nemezia žľaznatá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Nemesia versicolor E.Meyer ex    I -                I c I
I Benth.               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Nicotiana alata Link et Otto    I Tabak krídlatý          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Nicotiana x sanderae hort      I Tabak záhradný          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Nigella damascena L.        I Černuška damascénska       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Ocimum basilicum L.         I Bazalka pravá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Panicum capillare L.        I Proso vláskovité         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Papaver somniferum L.        I Mak siaty            I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Pennisetum villosum R.Br. ex    I Perovec huňatý          I c I
I Fresen.               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Penstemon hartwegii Benth      I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Phacelia campanularia A.Gray    I Facélia zvonkovitá        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Pharbitis purpurea L.Voigt     I Povojník purpurový        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Phaseolus coccineus L.       I Fazuľa šarlátová         I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Phlox drummondii Hook.       I Flox Drummondov         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Portulaca grandiflora Hook.     I Portulaka veľkokvetá       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Psylliostachys suworowii (Regel)  I -                I c I
I Roshk.               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Reseda odorata L.          I Rezeda voňavá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Ricinus communis L.         I Ricín obyčajný          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Rudbeckia hirta L.         I Rudbekia srstnatá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I 0Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav. I Jazylka zohnutá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Salvia farinacea Benth.       I Šalvia pomúčená         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Salvia patens Cav.         I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Salvia splendens Sello ex Nees   I Šalvia ohnivá          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Salvia viridis L.          I Šalvia zelená          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Sanvitalia procumbens Lamk.     I Sanvitalia poliehavá       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Scabiosa atropurpurea L. fl. pl.  I Hlaváč tmavopurpurový      I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Scabiosa stellata L.        I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Schizanthus x wisetonensis Low.   I Schizant hybridný        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Silene coeli-rosa (L.) Godron    I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Silene pendula L.          I Silenka previsnutá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tagetes erecta L. fl. pl.      I Aksamietnica vzpriamená -    I c I
I                   I plnokvetá            I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tagetes patula L.          I Aksamietnica rozložitá      I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tagetes patula L. x Tagetes erecta I -                I c I
I L.                 I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tagetes tenuifolia Cav.       I Aksamietnica škvrnitá      I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tanacetum parthenium (L.)      I Rimbaba obyčajná (syn. králik  I  I
I (syn.: Chrysanthemum parthenium   I rimbaba)             I  I
I (L.) Bernh.)            I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tithonia rotundifolia (Miller)   I Titonia okrúhlolistá       I  I
I S.F.Blake              I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tropaeolum majus L.         I Kapucínka väčšia         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Ursinia anethoides (DC.) N.E.Br.  I Urzínia kôprovitá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Venidium fastuosum Jacq. Stapf.   I Venídia nádherná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Verbena bonariensis L.       I Železník argentínsky       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Verbena canadensis (L.) Britton   I Železník kanadský        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Verbena x hybrida Voss       I Železník hybridný        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Verbena rigida Sprengel       I Železník tuhý          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Xanthisma texanum DC.        I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Xeranthemum annuum L.        I Suchokvet ročný         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Zinnia elegans Jacq.        I Cínia pôvabná          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Zinnia haageana Regel        I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dvojročné kvetiny                             I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Alcea rosea L. (syn.: Althaea    I Topoľovka ružová         I c I
I rosea (L.) Cav.)          I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Bellis perennis L.         I Sedmokráska obyčajná       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Campanula medium L.         I Zvonček prostredný        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cheiranthus cheiri L.        I Cheirant voňavý         I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dianthus barbatus L.        I Klinček bradatý         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dianthus caryophyllus L. fl. Pl.  I Klinček záhradný - plnokvetý   I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. I Nezábudka lesná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Senecio bicolor (Willd.) Tod.    I Starček dvojfarebný       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Viola x wittrockiana Gams.     I Fialka     sirôtková         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Trvalky                                  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Achillea filipendulina Lam.     I Rebríček             I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Alyssum montanum L.         I Tarica horská          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Alyssum saxatile L.         I Taričník skalný         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Anemone coronaria L.        I Veternica vencová        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Aquilegia x cultorum Bergmans    I Orlíček             I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Aster alpinus L.          I Astra alpínska          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Aster amellus L.          I Astra kopcová          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Campanula carpatica Jacq.      I Zvonček karpatský        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Campanula glomerata L.       I Zvonček klbkatý         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Campanula persicifolia L.      I Zvonček broskyňolistý      I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Delphinium x cultorum Voss     I Stračonôžka pestovaná      I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Digitalis purpurea L.        I Náprstník červený        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Doronicum orientale Hoffm.     I Kamzičník východný        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Echinacea purpurea (L.) Moench   I Echinacea purpurová       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gaillardia aristata Pursh      I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gentiana acaulis L. Moench.     I Horcokvet bezbyľový       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gentiana septemfida Pallas     I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Geum chiloense Balbis        I Kuklík čílsky          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Goniolimon tataricum (L.) Boiss.  I Goniolimon tatársky       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gypsophila paniculata L.      I Gypsomilka metlinatá       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Heliopsis helianthoides (L.) Sweet I Slnečníčka drsná         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Heuchera sanquinea Engelm.     I Heuchera krvavá         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Incarvillea delavayi Bureau et   I -                I  I
I Franchet              I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Incarvillea grandiflora Bureau et  I -                I  I
I Franchet              I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lathyrus latifolius L.       I Hrachor širokolistý       I s I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Leontopodium alpinum Cass.     I Plesnivec alpínsky        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Leucanthemum maximum (Ram.) DC.   I Margaréta veľkoúborová      I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lewisia cotyledon (S.Wats.) Robins I Levízia kalifornská       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Liatris spicata (L.) Willd.     I Liatra klasnatá         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Linum flavum L.           I Ľan žltý             I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Linum perenne L.          I Ľan trváci            I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lupinus polyphyllus Lindley     I Lupína mnoholistá        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lychnis chalcedonica L.       I Kukučka hustokvetá        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Molucela lewis           I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Oenothera missouriensis Sims    I Pupalka missourská        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Papaver alpinum L.         I Mak tatranský          I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Papaver nudicaule L.        I Mak holý             I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Papaver orientale L.        I Mak východný           I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Penstemon barbatus (Cav.) Nutt.   I Penstemon briadkatý       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Penstemon x hybridus Groenl. et   I Penstemon hybridný        I  I
I Rümpl                I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Platycodon grandiflorum (Jacq.)   I Balónovník veľkokvetý      I  I
I A.DC.                I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula denticulata J.E. Smith   I Prvosienka zúbkatá        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula elatior (L.) Hill      I Prvosienka vyššia        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula x pubescens Jacq.      I Prvosienka páperistá       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula vulgaris Hudson       I Prvosienka bezbyľová       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Rudbeckia hirta L.         I Rudbekia srstnatá        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Silene schafta S.G.Gmel       I -                I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tanacetum coccineum (Willd.)    I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Trollius x cultorum Bergm.     I Žltohlav pestovaný        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Verbascum olympicum Boiss.     I -                I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Viola cornuta L.          I Fialka ostrohatá         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cibuľoviny a hľuznaté rastliny                       I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Allium L.              I Cesnak              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Begonia x tuberhybrida Voss     I Begónia hľuznatá         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Canna indica L.           I Kana indická           I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Convallaria majalis L.       I Konvalinka voňavá        I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Crocus L.              I Šafran              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Dahlia pinnata Cav.         I Georgína premenlivá       I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Freesia Eckl. ex Klatt       I Frízia              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gladiolus L.            I Mečík              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Hippeastrum x hortorum Maatsch   I Zornica hybridná         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Hyacinthus orientalis     L.      I Hyacint východný         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Lilium L.              I Ľalia              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Narcissus L.            I Narcis              I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern  I Siningia okrasná         I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Tulipa L.              I Tulipán             I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Skleníkové generatívne množené rastliny                  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Asparagus densiflorus (Kunth)    I Asparágus Sprengerov       I c I
I Jessop               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Asparagus setaceus (Kunth) Jessop  I Asparágus perovitý        I c I
I (syn.: Asparagus plumosus Bak.)   I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Begonia x semperflorens - cultorum I Begónia vždykvitnúca       I c I
I Krauss               I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Begonia x tuberhybrida Voss     I Begónia hľuznatá veľkokvetá -  I c I
I gigantea fl. pl.          I plnokvetá            I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Begonia x tuberhybrida Voss     I Begónia hľuznatá mnohokvetá   I  I
I multiflora erecta fl. pl.      I vzpriamená - plnokvetá      I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Begonia x tuberhybrida Voss     I Begónia hľuznatá previslá -   I  I
I pendula multiflora fl. pl.     I plnokvetá            I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Calceolaria x herbeohybrida Voss  I Papučka hybridná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Capsicum annuum L.         I Paprika ročná          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Clivia miniata Regel        I Klívia červená          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Coleus blumei Benth.        I Koleus Blumeho          I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Cyclamen persicum Miller      I Cyklámen perzský         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Freesia Eckl. ex Klatt       I Frízia              I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook. I Gerbera Jamesonova        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Hippeastrum x hortorum Maatsch   I Zornica hybridná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Pelargonium zonale (L.) Ĺ Hérl   I Muškát krúžkovaný        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Petunia x hybrida Vilm.       I Petúnka hybridná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula malacoides Franchet     I Prvosienka slezovitá       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula obconica Hance       I Prvosienka kalíškatá       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula praenitens Ker-Gawl.    I Prvosienka čínska        I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Primula vulgaris Hudson       I Prvosienka bezbyľová       I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Saintpaulia ionantha H. Wendl.   I Senpólia fialková (syn.: Kapská I  I
I                   I fialková)            I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Senecio cruentus (Masson ex L Hér.) I Starček cineráriový       I c I
I DC.                 I                 I  I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
I Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern  I Siningia okrasná         I c I
I-------------------------------------I----------------------------------I---I
*c - cudzoopelivé,
 s - samoopelivé.
3. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov
I--------------------------I-------------------------I-----------------------I
I     Druh      I    Kategórie    I  Prehliadka v čase  I
I--------------------------I-------------------------I-----------------------I
I Všetky druhy       I   Základné osivo   I    Kvitnutia    I
I             I-------------------------I-----------------------I
I             I  Certifikované osivo  I    Kvitnutia    I
I--------------------------I-------------------------I-----------------------I
4. Predplodiny
Množiteľské porasty okrasných rastlín nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku pestovaný ten istý druh okrasných rastlín alebo druh, ktorého osivo je ťažko odlíšiteľné alebo vyčistiteľné.
Izolačné vzdialenosti
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I     Druh     I Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]   I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Letničky                                  I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Ageratum       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Amaranthus      I V poraste sa nesmie vyskytovať iný druh rodu    I
I            I Amaranthus                     I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Amberboa       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Antirrhinum      I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Calendula       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Callistephus     I 10 m pri porastoch na výrobu základného osiva   I
I            I medzi plnokvetými odrodami             I
I            I 100 m medzi odrodami jednoduchými         I
I            I 100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými  I
I            I 50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a    I
I            I nízkymi                      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Celosia        I 100 m od iného druhu a inej odrody Celosia     I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Centaurea       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Clarkia        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Cleome        I 50m od inej odrody toho istého druhu        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Consolida       I 50 m od iného druhu a odrody Consolida       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Convolvulus      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Coreopsis       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Cosmos        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Dianthus caryophylus, I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I Dianthus chinensis  I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Dimorphoteca     I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Dorotheanthus     I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Eschscholzia     I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Gaillardia      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
    I Gazania        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Godetia        I 50 m od iného druhu a odrody Godetia        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Gypsophila      I 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Helianthus      I 500 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Helichrysum      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Helipterum      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Iberis        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Impatiens       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Limonium bonduellei, I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I Limonium sinuatum   I 100 m Limonium sinuatum od Limonium bonduellei   I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Lobelia        I 200 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Lobularia       I 200 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Malope        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Matricaria      I 50 m od inej odrody toho istého druhu a od     I
I            I burinovitých typov                 I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Mimulus        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Nemesia        I 50 m od iného druhu a odrody Nemesia        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Nicotiana       I 100 m od iného druhu a odrody Nicotiana      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Nigella        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Papaver        I 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku    I
I            I siateho                      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Pharbitis       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Phlox         I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Portulaca       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Reseda        I 100 m od divej formy rezedy            I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Rudbeckia       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Salvia        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Scabiosa       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Silene        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Tagetes        I 50 m medzi odrodami toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Tanacetum       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Tropaeolum      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Venidium       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Verbena x hybrida   I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Xeranthemum      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Zinnia        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Dvojročné okrasné rastliny                         I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Alcea         I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Bellis        I 100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky    I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Campanula medium   I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Dianthus       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Myosotis       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Senecio bicolor    I 100 m od iného druhu Senecio a inej odrody Senecio I
I            I bicolor                      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Viola x witrockiana  I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Trvalky                                  I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Aquilegia       I 100 m od iného druhu a odrody Aquilegia      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Delphinium      I 50 m od inej odrody Delphinium           I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Gaillardia      I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Gypsophila      I 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Lupinus        I 50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého I
I            I bôbu                        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Papaver        I 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku    I
I            I siateho                      I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Primula        I 100 m od Primula vulgaris a Primula elatior a   I
I            I medzi odrodami toho istého druhu          I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Rudbeckia       I 100 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Silene        I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Tanacetum       I 50 m od inej odrody toho istého druhu       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Viola         I 50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa I
I            I nesmie vyskytovať Viola x wittrock. a divé druhy  I
I            I Viola                       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Skleníkové rastliny                            I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Begonia        I technická izolácia medzi líniami, technická    I
I            I izolácia otcovského komponenta od všetkých     I
I            I materských línií, s ktorými nevytvára rodičovský  I
I            I pár                        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Pelargonium      I komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované I
I            I tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu        I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Petunia        I porasty E a komponenty na výrobu hybridov musia  I
I            I byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Primula        I technická izolácia medzi odrodami toho istého   I
I            I druhu                           I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
I Senecio        I technická izolácia medzi odrodami toho istého   I
I            I druhu                       I
I-----------------------I----------------------------------------------------I
Každý množiteľský porast okrasných rastlín musí byť vzdialený od susedných porastov najmenej 0,60 m kvôli zamedzeniu mechanických prímesí pri kultivácii.
5. Množiteľské porasty
5.1. Najvyšší počet iných rastlín
I---------------I------------------------------------------------------------I
I  Kategória  I      Najvyšší výskyt iných rastlín [%]        I
I        I----------------------------I-------------------------------I
I        I  iných druhov okrasných  I iných odrôd a typov okrasných I
I        I     rastlín      I      rastlín      I
I---------------I----------------------------I-------------------------------I
I Základné   I       0       I        0        I
I---------------I----------------------------I-------------------------------I
I Certifikované I       0       I        2        I
I---------------I----------------------------I-------------------------------I
5.2. Zaburinenie
Množiteľské porasty okrasných rastlín nesmú byť uznané pri silnom výskyte burín.
5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
I-------------I-----------------------------------I--------------------------I
I  Druh   I     Škodlivý činiteľ *    I Najvyšší výskyt rastlín I
I       I                  I napadnutých škodlivými I
I       I                  I   činiteľmi [%]    I
I       I                  I----------I---------------I
I       I                  I Základné I Certifikované I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Canna    I Vírusové choroby prejavujúce sa  I  0,5  I   2,0   I
I       I silnou mozaikou listov      I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Dahlia   I Vírusové choroby prejavujúce sa  I  0,5  I   2,0   I
I       I vzrastovou depresiou       I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Gladiolus  I Škvrnitosť kvetov spôsobená    I  0,5  I   2,0   I
I       I vírusom mozaiky uhorkovej     I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Hyacinthus I Hniloby - Xanthomonas campestris I  nesmú sa vyskytovať  I
I       I p. hyacinti            I             I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Lilium   I Vírusové choroby prejavujúce sa  I  0,5  I   2,0   I
I       I ťažkou mozaikou listov alebo   I     I        I
I       I pestrokvetosťou          I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Narcissus  I Vírusové choroby prejavujúce sa  I  0,5  I   2,0   I
I       I pruhovitosťou listov       I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Pelargonium I Hniloby - Xanthomonas campestris I  nesmú sa vyskytovať  I
I       I pv. pelargonii          I             I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
I Tulipa   I Vírusové choroby prejavujúce sa  I  0,5  I   2,0   I
I       I pestrokvetosťou, pruhovitosťou a I     I        I
I       I krúžkovitosťou listov       I     I        I
I-------------I-----------------------------------I----------I---------------I
 * Napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneď odstrániť a zničiť.
Množiteľské porasty nesmú byť uznané pri silnom napadnutí ostatnými chorobami alebo pri silnom poškodení škodcami.
 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2007 Z.z.
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
   
Časť A:
OBILNINY
1. Čistota a klíčivosť
I--------------I--------------I----------------------------------------------I
I   Druh   I Minimálna  I      Minimálna klíčivosť [%]      I
I       I čistota [%] I                       I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Pohánka   I   98   I   97    I   80   I   80    I
I strelovitá  I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Proso siate I   98   I   97    I   85   I   85    I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
2. Prímesi v osive
I------------I---------------I--------------------------------------------------------------------------------I
I      I        I    Najvyšší prípustný počet iných druhov v kusoch na 1 000 g osiva     I
I      I        I-------------I---------------------I--------------------------------------------I
I      I        I       I    Z toho    I   Najvyšší prípustný počet ostatných   I
I      I        I       I---------I-----------I       rastlinných druhov      I
I      I        I       I     I      I----------I--------I------------I-----------I
I  Druhy  I  Kategória  I  Iných  I  Iné  I Ostatné I lipkavec I reďkev I  Avena  I Agrostema I
I      I        I rastlinných I druhy I rastlinné I obyčajný I ohnica I  fatua,  I githago I
I      I        I  druhov  I obilnín I  druhy  I     I    I  Avena  I      I
I      I        I       I     I      I     I    I sterilis, I      I
I      I        I       I     I      I     I    I  Lolium  I      I
I      I        I       I     I      I     I    I temulentum I      I
I------------I---------------I-------------I---------I-----------I----------I--------I------------I-----------I
I Pohánka  I Predzákladné I   10   I  2  I   8   I  2   I  2  I  0 **  I   1   I
I strelovitá I a základné  I       I     I      I     I    I      I      I
I      I---------------I-------------I---------I-----------I----------I--------I------------I-----------I
I      I Certifikované I   20   I  4  I  16   I  6   I  6  I  0 **  I   3   I
I------------I---------------I-------------I---------I-----------I----------I--------I------------I-----------I
I Proso   I Predzákladné I   10   I  2  I   8   I  2   I  -  I  0 **  I   1   I
I siate *  I a základné  I       I     I      I     I    I      I      I
I      I---------------I-------------I---------I-----------I----------I--------I------------I-----------I
I      I Certifikované I   20   I  4  I  16   I  6   I  -  I  0 **  I   3   I
I------------I---------------I-------------I---------I-----------I----------I--------I------------I-----------I
 
* Počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii predzákladné
  a základné 10 ks/1 000 g a v kategórii certifikované 50 ks/1 000 g.
 
** Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum vo
  vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka
  rovnakej predpísanej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.
3. Vlhkosť
Vlhkosť osiva obidvoch druhov obilnín môže byť najviac 15%.
4. Zdravotný stav osiva
I----------------------------I-----------------------------------------------I
I  Choroby a škodcovia   I       Kusov v 1 000 g osiva       I
I              I-------------------------I---------------------I
I              I Predzákladné a základné I  Certifikované  I
I----------------------------I-------------------------I---------------------I
I Námeľ (sklerocia)     I      2      I     4     I
I----------------------------I-------------------------I---------------------I
I Snetivé zrná rodu Tilletia I  nesmú sa vyskytovať  I nesmú sa vyskytovať I
I spp. a ich časti          I             I           I
I----------------------------I-------------------------I---------------------I
  
Časť B1:
KRMOVINY - Ďatelinoviny a strukoviny
1. Čistota a klíčivosť
Strukoviny
I--------------I--------------I----------------------------------------------I
I   Druh   I Minimálna  I      Minimálna klíčivosť [%]      I
I       I čistota [%] I                       I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Cícer baraní I   99   I   98    I   80   I   80    I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Hrachor   I   99   I   98    I   80   I   80    I
I siaty    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Šošovica   I   99   I   98    I   80   I   80    I
I jedlá    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
Ďatelinoviny
I--------------I------------------------------I------------------------------I
I   Druh   I  Minimálna čistota [%]   I  Minimálna klíčivosť [%]  I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Komonica   I   98   I   95    I   75   I   75    I
I biela    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Ranostaj   I   95   I   93    I   75   I   75    I
I pestrý    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
2. Prímesi v osive
Strukoviny
I---------------------------------------------I------------------------------I
I          Druh           I  Najvyšší prípustný počet  I
I                       I iných rastlinných druhov v I
I                       I  kusoch na 1 000 g osiva  I
I                       I--------------I---------------I
I                       I Predzákladné I Certifikované I
I                       I a základné I        I
I---------------------------------------------I--------------I---------------I
I Iné kultúrne druhy strukovín:        I       I        I
I - v šošovici                I   2 *   I    8    I
I - v ostatných strukovinách         I   4 *   I   30    I
I---------------------------------------------I--------------I---------------I
I Iné odrody a odlišné typy:         I       I        I
I - v šošovici                I   6 *   I   20    I
I - v ostatných strukovinách         I   12    I   50    I
I---------------------------------------------I--------------I---------------I
I Semená burín a semená ostatných kultúrnych I       I        I
I druhov spolu, z toho:            I       I        I
I - v šošovici vika ploskosemenná       I   0    I    5    I
I - Avena fatua, Avena sterilis, Lolium    I   0    I    0    I
I  temulentum                I       I        I
I---------------------------------------------I--------------I---------------I
 * v generácii SE1 = 0
Ďatelinoviny
I-----------------I-------------------------I--------------------------------I
I   Druhy   I    Kategórie    I  Najvyšší prípustný počet  I
I         I             I  semien iných rastlinných  I
I         I             I   druhov vo vzorke [%]   I
I-----------------I-------------------------I--------------------------------I
I Komonica biela I Predzákladné a základné I       0,2        I
I Ranostaj pestrý I   Certifikované   I       1,5        I
I-----------------I-------------------------I--------------------------------I
 
I----------I---------------I-------------------------------------------------I
I  Druh  I  Kategórie  I   Najvyšší prípustný počet semien iných   I
I     I        I  rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch  I
I     I        I-----------I-----------I----------I--------------I
I     I        I Štiavec I Knôtovka I Kukučina I Avena fatua, I
I     I        I kučeravý I a silenka I a záraza I  Avena   I
I     I        I a štiavec I  spolu  I     I  sterilis  I
I     I        I tupolistý I      I     I       I
I     I        I  spolu  I      I     I       I
I----------I---------------I-----------I-----------I----------I--------------I
I Komonica I Predzákladné I  10 *  I  10 *  I  0 **  I   0    I
I biela  I a základné  I      I      I     I       I
I Ranostaj I Certifikované I  60   I  60   I  0 **  I   0    I
I pestrý  I        I      I      I     I       I
I----------I---------------I-----------I-----------I----------I--------------I
 * v SE1 = 0 ks
 
 ** Prítomnosť jedného semena druhu kukučina vo vzorke predpísanej hmotnosti
  sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje
  akékoľvek semeno druhu kukučina.
3. Zdravotný stav osiva
Ďatelinoviny
I----------I----------------------------------I------------------------------I
I  Druhy I    Škodlivé činitele     I Najvyšší rozsah napadnutia I
I     I                 I     [% hmotnosti]    I
I     I                 I--------------I---------------I
I     I                 I Predzákladné I Certifikované I
I     I                 I a základné I        I
I----------I----------------------------------I--------------I---------------I
I Komonica I Skleróciá hľúznatky ďatelinovej I   0,1   I   0,3   I
I biela  I (Sklerotinia trifolium) a plušky I       I        I
I Ranostaj I ďatelinovej (Typhula trifolii)  I       I        I
I pestrý  I                 I       I        I
I----------I----------------------------------I--------------I---------------I
  
Časť B2:
KRMOVINY - Trávy a jednoročné krmoviny
1. Čistota a klíčivosť
Trávy
I--------------I------------------------------I------------------------------I
I   Druh   I   Minimálna čistota [%]  I  Minimálna klíčivosť [%]  I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Hrebienka  I   90   I   88    I   80   I   80    I
I obyčajná   I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Metlica   I   85   I   85    I   75   I   75    I
I trstnatá   I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
Jednoročné krmoviny
I--------------I------------------------------I------------------------------I
I   Druh   I   Minimálna čistota [%]  I  Minimálna klíčivosť [%]  I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Mohár    I   97   I   92    I   70   I   70    I
I taliansky  I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I Slez     I   96   I   92    I   65   I   65    I
I praslenatý  I       I        I       I        I
I--------------I------------------------------I--------------I---------------I
2. Prímesi v osive
Trávy a jednoročné krmoviny
I--------------------I--------------------------I----------------------------I
    I    Druhy    I    Kategórie     I Najvyšší prípustný počet I
I          I             I  semien prímesí iných  I
I          I             I    rastlinných     I
I          I             I  druhov vo vzorke [%]  I
I--------------------I--------------------------I----------------------------I
I Hrebienka obyčajná I Predzákladné a základné I      0,6       I
I          I--------------------------I----------------------------I
I          I   Certifikované    I      2,5       I
I--------------------I--------------------------I----------------------------I
I Metlica trstnatá  I Predzákladné a základné I      0,6       I
I          I--------------------------I----------------------------I
I          I   Certifikované    I      2,5       I
I--------------------I--------------------------I----------------------------I
I Mohár taliansky  I Predzákladné a základné I      0,2       I
I Slez praslenatý  I--------------------------I----------------------------I
I          I   Certifikované    I      1,5       I
I--------------------I--------------------------I----------------------------I
 
I------------I---------------I---------------------------------------------------------I
I  Druh  I  Kategórie  I     Najvyšší prípustný počet semien iných     I
I      I        I    rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch    I
I      I        I-----------I----------I----------I----------I------------I
I      I        I Štiavec I kukučina I knôtovka I Avena  I Psiarka  I
I      I        I kučeravý I a záraza I  a   I fatua, I  roľná  I
I      I        I a štiavec I     I silenka I Avena  I      I
I      I        I tupolistý I     I     I sterilis I      I
I      I        I  spolu  I     I     I     I      I
I------------I---------------I-----------I----------I----------I----------I------------I
I Hrebienka I Predzákladné I   0   I  0   I   -  I  0   I nesmie sa I
I obyčajná  I a základné  I      I     I     I     I vyskytovať I
I Metlica  I certifikované I  50   I  0   I   -  I  0   I      I
I trstnatá  I        I      I     I     I     I      I
I------------I---------------I-----------I----------I----------I----------I------------I
I Mohár   I Predzákladné I  10   I  0   I  10  I  -   I   -   I
I taliansky I a základné  I      I     I     I     I      I
I Slez    I certifikované I  60   I  0   I  60  I  -   I   -   I
I praslenatý I        I      I     I     I     I      I
I------------I---------------I-----------I----------I----------I----------I------------I
3. Zdravotný stav osiva
I-------I-------------------------I------------------------------------------I
I Druhy I  Škodlivé činitele  I Najvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti] I
I    I             I--------------------------I---------------I
I    I             I Predzákladné a základné I Certifikované I
I-------I-------------------------I--------------------------I---------------I
I trávy I námeľ a skleróciá iných I     0,5%      I   1,5%   I
I    I húb           I             I        I
I-------I-------------------------I--------------------------I---------------I
   
Časť C:
ZELENINY
1. Čistota a klíčivosť
I--------------I------------------------------I------------------------------I
I   Druh   I  Minimálna čistota [%]   I  Minimálna klíčivosť [%]  I
I       I--------------I---------------I--------------I---------------I
I       I Predzákladné I Certifikované I Predzákladné I Certifikované I
I       I a základné I        I a základné I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I kôpor voňavý I   97   I   95    I   55   I   55    I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I kvaka    I   98   I   97    I   80   I   80    I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I koriander  I   98   I   97    I   70   I   70    I
I siaty    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I žerucha   I   98   I   96    I   80   I   80    I
I siata    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I majoránka  I   97   I   95    I   60   I   60    I
I záhradná   I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I paštrnák   I   97   I   95    I   70   I   70    I
I siaty    I       I        I       I        I
I--------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
I štvorbôčik  I   99   I   97    I   80 *  I   80 *   I
I rozložitý  I       I        I       I        I
I--------------I------------------------------I--------------I---------------I
 * Priemerný počet klíčencov na 100 plodov.
2. Prímesi v osive
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I     Druh     I Najvyšší prípustný počet iných rastlinných druhov I
I           I          vo vzorke [%]           I
I           I-------------------------I---------------------------I
I           I Predzákladné a základné I    Certifikované    I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I kôpor voňavý     I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I kvaka        I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I koriander siaty   I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I žerucha siata    I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I majoránka záhradná  I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I paštrnák siaty    I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
I štvorbôčik rozložitý I      0,5      I      1,0      I
I----------------------I-------------------------I---------------------------I
3. Zdravotný stav osiva
Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.
  
Časť D:
LIEČIVÉ RASTLINY
1. Množiteľský materiál - osivo
1.1. Čistota a klíčivosť
I----------------------I--------------------------I--------------------------I
I     Druh     I Minimálna čistota [%]  I Minimálna klíčivosť [%] I
I           I----------I---------------I----------I---------------I
I           I Základné I Certifikované I Základné I Certifikované I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I archangelika     I  90  I   90    I  50  I   50    I
I lekárska       I     I        I     I        I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I bazalka pravá    I  95  I   95    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I benedikt lekársky  I  95  I   95    I  65  I   65    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I borák lekársky    I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I černuška siata    I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I divozel veľkokvetý  I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I dúška tymiánová   I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I horec žltý      I  90  I   90    I  40  I   40    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ibiš lekársky    I  85  I   85    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ibiš konopovitý   I  85  I   85    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
    I ibiš ružový     I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ihlica roľná     I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I jablčník obyčajný  I  95  I   95    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I jastrabina lekárska I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I komonica lekárska  I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I konopica       I  95  I   95    I  60  I   60    I
I žltkastobiela    I     I        I     I        I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I leuzea šuštivá    I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I levanduľa úzkolistá I  95  I   95    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ligurček lekársky  I  95  I   95    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I lopúch väčší     I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ľubovník bodkovaný  I  90  I   90    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ľuľkovec zlomocný  I  95  I   95    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I mäta pieporná    I  85  I   85    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I marena farbiarska  I  85  I   85    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I marinka voňavá    I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I materina dúška    I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I medovka lekárska   I  90  I   90    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I náprstník vlnatý   I  95  I   95    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I nechtík lekársky   I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I oman pravý      I  95  I   95    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I palina dračia    I  85  I   85    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I pamajorán obyčajný  I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I paruman spanilý   I  85  I   85    I  65  I   65    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I pupalka dvojročná  I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I rebarbora dlaňová  I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I rebríček kopcovitý  I  90  I   90    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I rebríček obyčajný  I  85  I   85    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I repík lekársky    I  95*  I   95*   I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I rumanček kamilkový  I  90*  I   90*   I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I ruta voňavá     I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I saturejka vytrvalá  I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I saturejka záhradná  I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I senovka grécka    I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I silybum mariánske  I  95  I   95    I  55  I   55    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I skorocel kopijovitý I  95  I   95    I  80  I   80    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I sladovka hladkoplodá I     I        I     I        I
I (sladké drievko   I  95  I   95    I  75  I   75    I
I hladkoplodé)     I     I        I     I        I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I slez maurský     I  90  I   90    I  50  I   50    I
I (lesný-maurský)   I     I        I     I        I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I srdcovník obyčajný  I  95  I   95    I  75  I   75    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I šalvia lekárska   I  95  I   95    I  65  I   65    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I yzop lekársky    I  95  I   95    I  70  I   70    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I valeriána lekárska  I  90  I   90    I  50  I   50    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
I zemežlč menšia    I  90  I   90    I  60  I   60    I
I----------------------I----------I---------------I----------I---------------I
 * Čistota môže byť nižšia o 5% , ak sú príčinou zníženej čistoty neškodné
  nečistoty z časti semien alebo kvetenstva.
1.2. Prímesi v osive
Najvyšší prípustný podiel semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke.
I---------------------I---------------I
I   Kategória   I    %    I
I---------------------I---------------I
I   Základné    I   0,2   I
I  Certifikované  I   1,0   I
I---------------------I---------------I
2. Množiteľský materiál sadivo a sadenice
2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I Druh      I Koreňové  I Najmenší I Pupene, I  Puky  I  Počet  I
I        I odrezky,  I  počet  I očká  I najmenej I korienkov I
I        I šľahúne,  I nadzemných I počet I  [mm]  I najmenej I
I        I stolony a I výhonkov I [ks]  I     I  [ks]  I
I        I  výhony  I   na   I     I     I      I
I        I-------------I rastline I     I     I      I
I        I  Dĺžka  I  [ks]  I     I     I      I
I        I a priemer I      I     I     I      I
I        I najmenej  I      I     I     I      I
I        I  [mm]   I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I ibiš lekársky I       I      I     I  30 *  I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I medvedica   I       I   3   I     I     I      I
I lekárska    I       I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I mäta klasnatá I  100 *  I      I  3  I     I      I
I mäta pieporná I       I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I oman pravý   I       I      I     I  20 ** I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I palina dračia I  150 *  I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I puškvorec   I  150 *  I      I  3  I     I      I
I obyčajný    I       I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I rešetliak   I       I   4   I     I     I      I
I prečisťujúci  I       I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I ruman     I   20 *  I      I     I     I   5   I
I spanilý-rímsky I       I          I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I ruža šípová  I       I   3   I  3  I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
I sladkovka   I  200 *  I      I  3  I     I      I
I hladkoplodá  I   20 **  I      I     I     I      I
I----------------I-------------I------------I---------I----------I-----------I
 * - dĺžka,
 ** - priemer.
2.2. Sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené.
3. Zdravotný stav osiva a sadiva
Osivo a sadivo nesmie byť napadnuté chorobami a nesmie obsahovať živých škodcov.
  
Časť E:
OKRASNÉ RASTLINY
1. Množiteľský materiál - osivo okrasných rastlín
1.1. Požiadavky na čistotu a klíčivosť
I--------------------------------I-----------I-------------------------------I
I       Druh       I Minimálna I  Minimálna klíčivosť [%]  I
I                I čistota I                I
I                I  [%]  I                I
I                I-----------I---------------I---------------I
I                I Základné I Certifikované I Základné a  I
I                I      I        I certifikované I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Ageratum            I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Agrostis            I  95   I   90    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Achilea            I  90   I   85    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Alcea             I  90   I   85    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Alyssum            I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Amarantus           I  98   I   95    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Amberboa            I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Ammobium            I  97   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Anemone            I  80   I   70    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Antirrhinum          I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Aquilegia           I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Asparagus           I  99   I   98    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Aster             I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Begonia x semperflorens    I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Begonia x tuberhybrida     I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Bellis             I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Brachycome           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Briza             I  99   I   97    I   75    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Bromus             I  95   I   90    I   75    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Calceolaria          I  98   I   96    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Calendula           I  90   I   85    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Callistephus          I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Campanula medium        I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I  - trvalé druhy       I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Capsicum            I  99   I   98    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Celosia            I  97   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Centaurea americana      I  95   I   90    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I  - ostatné druhy       I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Cheiranthus          I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Chrysanthemum         I  90   I   85    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Clarkia            I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Cleome             I  95   I   90    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Clivia             I  99   I   98    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Coleus             I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Consolida           I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Convonvulus          I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Coreopsis           I  90   I   85    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Cosmos             I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Cyclamen            I  99   I   98    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Cynoglossum          I  90   I   85    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Dahlia             I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Delphinium           I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Dianthus            I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Diascia            I  98   I   95    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Digitalis           I  98   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Dimorphoteca          I  90   I   85    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Dolichos            I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Dorotheanthus         I  90   I   85    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Echinacea           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Eschscholzia          I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Euphorbia           I  98   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Freesia            I  99   I   98    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Gailardia           I  85   I   80    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Gazania            I      85   I   80    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Gentiana            I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Geum              I  90   I   85    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Godetia            I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Gomphrena           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Goniolimon           I  80   I   70    I   30    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Gypsophila           I  97   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Helenium            I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Helianthus           I  98   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Helichrysum          I  97   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Heliopsis           I  98   I   96    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Helipterum           I  90   I   85    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Heuchera            I  98   I   96    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Hippeastrum          I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Iberis             I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Impatiens balsamina      I  98   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Impatiens waleriana      I  96   I   93    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Incarvillea          I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Kochia             I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lagurus            I  99   I   99    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lathyrus odoratus       I  99   I   98    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Latifolius           I  99   I   98    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lavatera            I  98   I   95    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Leontopodium          I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Leucanthemum          I  95   I   90    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Liatris            I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Limonium bonduellei      I      I        I        I
I - počet klíčkov v 20 g     I  98   I   95    I   100    I
I - vylúskané          I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Limonium sinensis       I  85   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Linum             I  99   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lobelia            I  97   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lobularia           I  94   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lonas             I  97   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lupinus            I  99   I   96    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Lychnis            I  96   I   93    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Malope             I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Matricaria           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Matthiola           I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Mimulus            I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Mirabilis           I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Molucela            I  99   I   98    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Myosotis            I  97   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Nemesia            I  90   I   85    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Nicotiana           I  99   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Nigella            I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Oenothera           I  98   I   95    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Ocimum             I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Panicum            I  98   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Papaver            I  99   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Pennisetum           I  99   I   95    I   40    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Pelargonium          I  99   I   98    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Penstemon           I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Petunia            I  99   I   95    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Phacelia            I  97   I   95    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Pharbitis           I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Phaseolus           I  99   I   99    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Phlox             I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Platycodon           I  99   I   95    I   75    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Portulaca           I  97   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Primula malacoides obconica  I  98   I   95    I   55    I
I praenitens           I  98   I   95    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I ostatné trvalé druhy      I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Psylliostachys         I  70   I   65    I   10    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Reseda             I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Ricinus            I  99   I   99    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Rudbeckia           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
    I Salpiglossis          I  97   I   95    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Salvia             I  95   I   90    I   45    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Sanvitalia           I  80   I   75    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Scabiosa            I  90   I   85    I   40    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Schizanthus          I  97   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Senecio            I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Silene             I  95   I   90    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Sinningia           I  98   I   95    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Tagetes            I  75   I   70    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Tanacetum           I  95   I   90    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Trollius            I  99   I   98    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Tithonia            I  95   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Tropaeolum           I  98   I   95    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Ursinia            I  90   I   85    I   60    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Venidium            I  95   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Verbascum           I  95   I   90    I   70    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Verbena x hybrida       I  95   I   90    I   35    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I  - rigida          I  95   I   90    I   25    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I  - ostatné druhy       I  95   I   90    I   40    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Viola             I  98   I   96    I   65    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Xanthisima           I  90   I   85    I   40    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Xeranthemum          I  93   I   90    I   50    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
I Zinnia             I  93   I   90    I   55    I
I--------------------------------I-----------I---------------I---------------I
1.2. Výskyt semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke v kategórii základné osivo môže byť najviac 0,2%, v kategórii certifikované najviac 1,0%.
1.3. Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.
2. Množiteľský materiál - sadivo a sadenice okrasných rastlín
2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice okrasných rastlín
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I      Druh      I Meraný rozmer I   Najmenšia veľkosť [mm]   I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Begonia tuberhybrida   I  priemer  I        30        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Crocus          I   obvod   I        30        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Dahlia          I    -    I  hľuzy s neporušeným krčkom  I
I              I        I   dlhým najviac 50 mm,   I
I              I        I najmenej s 2 hľúzkami úplne  I
I              I        I   vyvinutými veľkosťou   I
I              I        I  zodpovedajúcou príslušnej  I
I              I        I     skupine odrôd     I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Gladiolus         I        I                I
I odrody drobnokveté    I   obvod   I        60        I
I odrody veľkokveté     I   obvod   I        80        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Hyacinthus        I   obvod   I       140        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Lilium pomilum      I   obvod   I        40        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I L. ázijské hybridy    I   obvod   I        80        I
I a L. willmottiae     I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I  ostatné skupiny L.   I   obvod   I       120        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Narcissus         I        I                I
I odrody trubkovité     I   obvod   I       120        I
I a odrody veľkokorunné   I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I  ostatné skupiny    I   obvod   I       100        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Tulipa tarda       I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I T. turkestanica      I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I T. urumiensis       I   obvod   I        30        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I T. fosteriana       I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I T. kaufmanniana      I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I T. praestans       I   obvod   I        70        I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
I Záhradné odrody      I   obvod   I        90        I
I a ostatné botanické druhy I        I                I
I---------------------------I---------------I--------------------------------I
2.2. Cibule a hľuzy jednotlivých druhov sa zaraďujú do veľkostných skupín, pričom veľkostná skupina s najmenšou veľkosťou cibúľ alebo hľúz musí obsahovať najmenej 95% kvetuschopných cibúľ alebo hľúz.
2.3. Cibule a hľuzy väčších veľkostných skupín musia byť všetky kvetuschopné.
2.4. Požiadavky na najmenšiu veľkosť triedenia sa nevzťahujú na materiál určený na ďalšie množenie.
2.5. Zdravotný stav sadiva a sadeníc okrasných rastlín
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   Druh   I      Škodlivý činiteľ       I   Najvyšší   I
I       I                     I prípustný počet I
I       I                     I cibúľ napadnutých I
I       I                     I  škodlivými   I
I       I                     I  činiteľmi [%]  I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Begonia x  I Hniloby                 I     4     I
I tuberhybrida I - Fussarium sp., Penicillium sp. a iné I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Crocus    I Hniloby                 I     8     I
I       I - Botrytis sp., Fussarium sp.,     I          I
I       I Penicillium sp. a iné          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Háďatká                 I   nesmie sa   I
I       I - Ditylenchus destructor        I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Dahlia    I Bakteriálna nádorovitosť        I   nesmie sa   I
I       I (Agrobacterium tumefaciens)       I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Bakterióza               I   nesmie sa   I
I       I - Corynebacterium fascians       I      vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Hniloby                 I     8     I
I       I - Botrytis sp., Fusarium sp.,      I          I
I       I Penicillium sp., Sclerotinia sp. a iné I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Bronzovitosť rajčiakov (Tomato spotted I   nesmie sa   I
I       I wilt tospovirus)            I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Gladiolus  I Bakterióza               I   nesmie sa   I
I       I - Corynebacterium fascians       I  vyskytovať   I
I       I - Pseudomonas gladiolii pv. gladiolii  I    12     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Hniloby                 I     8     I
I       I - Botrytis sp., Fusarium sp.,      I          I
I       I Stromatinia sp.             I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Živé strapky              I   nesmú sa   I
I       I - Taenithrips simplex          I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Hyacinthus  I Bakteriálna hniloba           I   nesmie sa   I
I       I - Xanthomonas campestris pv. hyacinthi I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Hniloby                 I     4     I
I       I - Botrytis sp., Fusarium sp.,      I          I
I       I Penicillium sp., Erwinia        I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Rhizoglyphus sp.            I     8     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Háďatká                 I   nesmú sa   I
I       I - Ditylenchus destructor        I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Lilium    I Bakterióza               I   nesmie sa   I
I       I - Corynebacterium flaconfascians    I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Hniloby                 I     8     I
I       I - Botrytis sp.             I          I
I       I - Rhizoglyphus sp.           I          I
I Narcissus  I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Hniloby                 I     8     I
I       I - Botrytis sp.             I          I
I       I - Rhizoglyphus sp.           I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Cibuľovka narcisová (Lampetia      I   nesmie sa   I
I       I equestris)               I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Cibuľovka škodlivá (Eumerus strigatus) I   nesmie sa   I
I       I                     I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Háďatká                 I   nesmie sa   I
I       I - Ditylenchus destructor        I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I Tulipa    I Hniloba                 I   nesmie sa   I
I       I - Sclerotinia tuliparum         I  vyskytovať   I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Nevyhovujúcich cibúľ spolu       I    16     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I z toho najviac:             I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum) I     4     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Škvrny a sklerócie Botrytis tulipea   I     8     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Vápenatenie cibúľ            I     4     I
I       I - Penicillium sp.            I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Rhizoglyphus sp.            I     4     I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Silné poškodenie cibúľ gumózou     I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I Háďatká                 I   nesmie sa   I
I       I - Ditylenchus destructor        I  vyskytovať   I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
 
Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2007 Z.z.
Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
   
Časť A:
Balenie množiteľského materiálu
(1) Množiteľský materiál sa uzatvára do obalov takým spôsobom, aby obaly s uznaným množiteľským materiálom nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu.
(2) Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3) Obaly s uznaným množiteľským materiálom musia byť uzatvárané pod dohľadom kontrolného ústavu.
 
Časť B:
Označovanie množiteľského materiálu
(1) Pri uvádzaní uznaného množiteľského materiálu na trh musí byť obal z vonkajšej strany opatrený náveskou, ktorá obsahuje predpísané údaje podľa prílohy č. 8 časti C.
(2) Údaje podľa odseku 1 môžu byť uvedené aj na samolepiacej náveske alebo na obale nezmazateľným spôsobom.
(3) Náveska na obaloch s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí byť farebne odlišná podľa kategórie množiteľského materiálu:
a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladný množiteľský materiál,
b) biela pre základný množiteľský materiál,
c) modrá pre certifikovaný materiál prvej generácie,
d) červená pre certifikovaný množiteľský materiál druhej generácie,
e) šedá pre množiteľský materiál s neukončenou certifikáciou.
(4) Ak je množiteľský materiál z geneticky modifikovanej odrody, na náveske, na obale a v sprievodnom doklade sa musí uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody. 7)
(5) Ak bol množiteľský materiál chemicky ošetrený, na náveske alebo na obale sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky ošetrený množiteľský materiál, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
(6) Malé balenie nemusí spĺňať požiadavky ustanovené v odseku 3.
   
Časť C:
Informácie na náveske
1. označenie "uznané",
2. označenie Slovenská republika "SK",
3. "Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)",
4. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami "balené... (mesiac a rok)" alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené slovami "vzorkované... (mesiac a rok)",
5. číslo dávky,
6. botanický názov druhu, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
7. názov odrody,
8. kategória a generácia množenia,
9. krajina produkcie,
10. deklarovaná hmotnosť alebo množstvo,
11. iné údaje.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
"7) Čl. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 32).".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Zsolt Simon v.r.

Související dokumenty