122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Schválený:
122/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2018
o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzory formulářů a informace v nich uvedené podle jednotlivých typů zájezdů a spojených cestovních služeb.
 
§ 2
Informace k zájezdu
(1) Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor formuláře pro informace k zájezdu
a) v případě, kdy jsou informace poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 3
Informace ke spojeným cestovním službám
(1) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti cestovní kanceláře a zákazníka, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle
a) § 1c odst. 1 písm. a) zákona, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b) § 1c odst. 1 písm. b) zákona, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět, podle
a) § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
b) § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.
 
Příl.1
Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona
------------------------------------------------------------------------------
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
 
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních
předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář (uveďte
identifikační údaje) ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb
zahrnutých do zájezdu.
 
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) má ze zákona povinnost zajistit
ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě
které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly
poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude
zajištěna Vaše repatriace.
------------------------------------------------------------------------------
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
- Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
- Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
- Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
- Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
- Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
- Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
- V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
- Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu (uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje včetně názvu, adresy sídla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.
 
Příl.2
Vzor formuláře pro informace k zájezdu v případě, kdy informace jsou poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky
------------------------------------------------------------------------------
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
 
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních
předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář (uveďte
identifikační údaje) ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb
zahrnutých do zájezdu.
 
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) má ze zákona povinnost zajistit
ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě
které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly
poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude
zajištěna Vaše repatriace.
 
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá
zákazník na (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
- Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
- Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
- Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
- Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
- Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
- Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
- V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
- Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu (uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje včetně názvu, adresy sídla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.
 
Příl.3
Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona
------------------------------------------------------------------------------
Pokud uzavřete smlouvu s podnikatelem (uveďte identifikační údaje) do 24 hodin
od obdržení potvrzení rezervace od cestovní kanceláře (uveďte identifikační
údaje), představuje služba cestovního ruchu poskytovaná cestovní kanceláří
(uveďte identifikační údaje) a společností (uveďte identifikační údaje) zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách         podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva,
která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se
zájezdů. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) ponese plnou
odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.
 
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) má ze zákona povinnost zajistit
ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě
které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly
poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude
zajištěna Vaše repatriace.
 
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá
zákazník na (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
- Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
- Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
- Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
- Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
- Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
- Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
- V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
- Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu (uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje včetně názvu, adresy sídla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.
 
Příl.4
Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti cestovní kanceláře a zákazníka
------------------------------------------------------------------------------
Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete
další služby cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem
prostřednictvím naší cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje), NEBUDOU
se na Vás vztahovat práva přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
 
Naše cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí těchto jednotlivých služeb cestovního ruchu. V případě
problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje) nebo kontaktu s ní se tyto
služby cestovního ruchu stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém
případě má cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje), jak vyžaduje právo
Evropské unie, zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou jste
zaplatil(a) cestovní kanceláři (uveďte identifikační údaje) za služby, které
nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku. Upozorňujeme, že z výše uvedeného
nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem,
v případě jeho úpadku.
------------------------------------------------------------------------------
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ
úpadku u (uveďte identifikační údaje pojišťovny nebo banky).
 
Na tento subjekt (uveďte kontaktní údaje včetně názvu, sídla, adresy
elektronické pošty a telefonního čísla) se zákazník může obrátit v případě, že
byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
 
Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami
než (uveďte identifikační údaje), které mohou být prováděny navzdory úpadku
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní
charakter.
------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.5
Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona
------------------------------------------------------------------------------
Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete
další služby cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem
prostřednictvím naší cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje), NEBUDOU
se na Vás vztahovat práva přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
 
Naše cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí těchto dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů
se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy
naší rezervační stránky se tyto služby cestovního ruchu stanou součástí
spojených cestovních služeb. V takovém případě má cestovní kancelář (uveďte
identifikační údaje), jak vyžaduje právo Evropské unie, zajištěnu ochranu za
účelem vrácení ceny, kterou jste zaplatil(a) cestovní kanceláři (uveďte
identifikační údaje) za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jejího
úpadku. Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě jeho úpadku.
 
Další informace o ochraně pro případ úpadku (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
------------------------------------------------------------------------------
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ
úpadku u (uveďte identifikační údaje pojišťovny nebo banky).
 
Na tento subjekt (uveďte kontaktní údaje včetně názvu, sídla, adresy
elektronické pošty a telefonního čísla) se zákazník může obrátit v případě, že
byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
 
Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami
než (uveďte identifikační údaje), které mohou být plněny navzdory úpadku
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní
charakter.
------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.6
Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona
------------------------------------------------------------------------------
Při rezervaci dalších cestovních služeb pro Vaši cestu nebo pobyt
prostřednictvím tohoto odkazu se na Vás NEBUDOU vztahovat práva přiznávaná
zákazníkům, kteří si sjednali zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015.
 
Naše cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí těchto dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů
se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
 
Pokud si však rezervujete další služby cestovního ruchu prostřednictvím tohoto
odkazu/těchto odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od naší
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje), uvedené služby cestovního
ruchu se stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má
cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje), jak vyžaduje právo Evropské
unie, zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou jste zaplatil(a)
cestovní kanceláři (uveďte identifikační údaje) za služby, které nebyly
poskytnuty z důvodu jejího úpadku. Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá
právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě
jeho úpadku.
 
Další informace jsou uvedeny na (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
------------------------------------------------------------------------------
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ
úpadku u (uveďte identifikační údaje pojišťovny nebo banky).
 
Na tento subjekt (uveďte kontaktní údaje včetně názvu, sídla, adresy
elektronické pošty a telefonního čísla) se zákazník může obrátit v případě, že
byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře
(uveďte identifikační údaje).
 
Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami
než (uveďte identifikační údaje), které mohou být prováděny navzdory úpadku
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní
charakter.
------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.7
Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby
------------------------------------------------------------------------------
Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete
další služby cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem
prostřednictvím naší cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje), NEBUDOU
se na Vás vztahovat práva přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
 
Naše cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí těchto dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů
se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
 
Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během jediné návštěvy
rezervační stránky cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje) se tyto
služby cestovního ruchu stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém
případě má cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje), jak vyžaduje právo
Evropské unie, zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny spojených cestovních
služeb, kterou jste zaplatil(a) cestovní kanceláři (uveďte identifikační
údaje) za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a případně
za Vaši repatriaci. Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá právo na
vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě jeho
úpadku.
 
Další informace o ochraně pro případ úpadku (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
------------------------------------------------------------------------------
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ
úpadku u (uveďte identifikační údaje pojišťovny nebo banky).
 
Na tento subjekt (uveďte kontaktní údaje včetně názvu, sídla, adresy
elektronické pošty a telefonního čísla) se zákazník může obrátit v případě,         že
byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
 
Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami
než (uveďte identifikační údaje), které mohou být prováděny navzdory úpadku
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní
charakter.
------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.8
Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět, v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby
------------------------------------------------------------------------------
Při rezervaci dalších služeb cestovního ruchu pro Vaši cestu nebo pobyt
prostřednictvím tohoto odkazu/těchto odkazů se na Vás NEBUDOU vztahovat práva
přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici
(EU) 2015/2302.
 
Naše cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí těchto dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů
se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
 
Pokud si však rezervujete další služby cestovního ruchu prostřednictvím tohoto
odkazu/těchto odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od cestovní
kanceláře (uveďte identifikační údaje), uvedené služby cestovního ruchu se
stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má cestovní
kancelář (uveďte identifikační údaje), jak to vyžaduje právo Evropské unie,
zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou jste zaplatil(a) cestovní
kanceláři (uveďte identifikační údaje) za služby, které nebyly poskytnuty
z důvodu jejího úpadku, a v případě nutnosti za účelem Vaší repatriace.
Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá právo na vrácení ceny za službu
poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě jeho úpadku.
 
Další informace o ochraně pro případ úpadku (uveďte hypertextový odkaz)
------------------------------------------------------------------------------
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
------------------------------------------------------------------------------
Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ
úpadku u (uveďte identifikační údaje).
 
Na tento subjekt (uveďte kontaktní údaje včetně názvu, sídla, adresy
elektronické pošty a telefonního čísla) se zákazník může obrátit v případě, že
byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře
(uveďte identifikační údaje).
 
Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami
než (uveďte identifikační údaje), které mohou být prováděny navzdory úpadku
cestovní kanceláře (uveďte identifikační údaje).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém
právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní
charakter.
------------------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků: školní zájezdy