11705/2013-201 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Schválený:
11705/2013-201
Metodický výklad
k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) na základě vydání nového Katalogu prací a změněných právních předpisů zpracovalo a předkládá k využití školám a školským zařízením (dále jen školám) "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení". Tento metodický výklad má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a v katalogu prací při zařazování jejich zaměstnanců do platových tříd, není pro ně závazný a příklady uvedené v metodickém výkladu nemusí odpovídat realitě všech škol. Závazné jsou pouze právní předpisy, proto je musí ředitelé škol, kteří jsou odpovědni za správné zařazení zaměstnanců, dodržovat při respektování konkrétní situace a potřeb své školy. Poznámky psané kurzívou k jednotlivým příkladům prací jsou doporučující.
Předpoklady a požadavky uvedené jiným typem písma pro 13. a 14. platovou třídu v povolání 2.16.01 Učitel jsou naopak podmínkou pro získání příslušné platové třídy.
Ministerstvo upozorňuje, že postupně může docházet k aktualizaci metodického výkladu, dojde-li ke změnám právních předpisů, proto doporučuje sledovat webové stránky MŠMT.
V Praze dne 10. 4. 2013
PhDr. Jindřich Fryč
náměstek ministra pro vzdělávání
Odměňování - zákony a nařízení vlády
Odměňování za práci je jednou z nejdůležitějších oblastí pracovněprávních vztahů a platí pro ni základní princip stejného peněžitého plnění (stejné mzdy, platu nebo odměny z dohody) za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u zaměstnavatele.
Odměňování je stanoveno:
* zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), část šestá, § 109 až § 150 a § 224 odst. 2 v části desáté ZP
* nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 564/2006 Sb.)
* nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy (nebo platu), o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 567/2006 Sb.)
* nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Odměňování v ZP:
* odměňování mzdou obsahuje § 113 až § 121
* odměňování platem - viz § 122 až § 137 a § 224 odst. 2
* o odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pojednávají § 111, § 138
* o odměně za pracovní pohotovost § 140
Odměňování za práci formou mzdy:
- uplatňují zaměstnavatelé, jejichž hlavní činnost směřuje ve většině případů k dosažení zisku (uplatňují ho také například veřejné vysoké školy, soukromé a církevní školy, zdravotní pojišťovny, občanská sdružení, nadace, politické strany atd.);
- volnost smluvních vztahů - ZP a prováděcí nařízení vlády stanovuje nejnižší úrovně zaručené mzdy zaměstnanců a závazné příplatky; zaměstnavatel volí takové formy a výši mzdy, které jsou pro něho optimální z hlediska dosahování zisku i z hlediska motivace zaměstnanců.
Odměňování za práci formou platu:
- činnost zaměstnavatele je financována z veřejných zdrojů (v případě příspěvkových organizací je rozhodující míra financování z veřejných zdrojů - viz § 109 odst. 3 písm. d) ZP), plat je poskytován ve veřejných službách a správě (tzv. nepodnikatelská sféra)
- pro odměňování platem platí zásada "co není dovoleno, je zakázáno", tj. plat se nesmí určit jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než stanoví ZP a právní předpisy vydané k jeho provedení.
Resort školství - převažuje odměňování platem
Hlavní zásady:
1. Odměňování podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti vykonávané práce, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků
2. Odvětvová srovnatelnost - stejně náročné práce zařazeny do stejných platových tříd
3. Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky
Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je:
a) stát
b) územní samosprávný celek (obec nebo kraj)
c) státní fond
d) příspěvková organizace za předpokladu, že její náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,
e) školská právnická osoba zřízená MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo
f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
PLAT
Plat určuje podle § 122 ZP zaměstnavatel, resp. zřizovatel u ředitele školy - tj. statutárního orgánu, jen způsobem, ve složení a takové výši, kterou stanoví ZP a právní předpisy vydané k jeho provedení. Platem nejsou náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti se zaměstnáním, např.: náhrady platu, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště apod.
Složky platu
Nárokové
1. platový tarif je určen platovou třídou a platovým stupněm v platových tabulkách - § 123 ZP a NV č. 564/2006 Sb.
2. příplatek za vedení (včetně zastupování) u vedoucích zaměstnanců - § 124 a § 11 odst. 4 ZP
3. příplatek za noční práci - § 125 ZP
4. příplatek za práci v sobotu a v neděli - § 126 ZP
5. plat nebo náhradní volno za práci přesčas (pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na náhradním volnu místo platu za práci přesčas) - § 127 ZP
6. příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - § 128 ZP, § 6 a § 7 NV č. 567/2006 Sb.
7. zvláštní příplatek - u zaměstnanců, kteří vykonávají práce podle míry neuropsychické zátěže nebo s jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, - § 129 ZP, § 8 a příloha NV č. 564/2006 Sb.
8. příplatek za rozdělenou směnu - § 130 ZP
9. příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - § 132 ZP a NV č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10. specializační příplatek pedagogického pracovníka - § 133 ZP a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., tj. za vykonávání specializovaných činností, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady (kvalifikační předpoklady pro vykonávání těchto činností a jejich taxativní výčet stanoví § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
11. plat nebo náhradní volno za práci ve svátek - § 135 ZP
- za práci ve svátek se poskytuje náhradní volno
- nepracoval-li zaměstnanec proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, plat se mu nekrátí
- zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.
Nenárokové
1. osobní příplatek - § 131 ZP, ocenění dlouhodobého dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci
2. odměny - § 134 a § 224 odst. 2 ZP, za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu; odměny při životních a pracovních výročích, za poskytnutí pomoci při mimořádných událostech - jsou nadále považovány za odměny zahrnované do prostředků na platy a jejich financování je stejné jako doposud.
Platový výměr - § 136 ZP, je jednostranným právním úkonem ze strany zaměstnavatele, který má povinnost vydat zaměstnanci v den nástupu do práce písemně a uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu, o termínu a místu výplaty, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva (i kolektivní) nebo vnitřní předpis. Jestliže dojde ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen to zaměstnanci písemně oznámit s uvedením důvodů nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Přeřazení zaměstnance do jiné platové třídy není možné bez věcného zdůvodnění (například pří přeřazení zaměstnance do nižší platové třídy musí zaměstnavatel jednoznačně vymezit činnosti, jejichž výkon nebude nově po zaměstnanci požadovat).
Řediteli školy (nebo školského zařízení), tj. vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem, vydá platový výměr zřizovatel školy - viz § 122 odst. 3 ZP.
Platový tarif - § 123 odst. 1 ZP, § 5 a přílohy NV č. 564/2006 Sb., je určen přiznanou platovou třídou a platovým stupněm podle doby započitatelné praxe nebo postupem podle § 6 NV č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů (platové tabulky - viz přílohy NV)
Pedagogickým pracovníkům přísluší platový tarif podle přílohy č. 5 NV č. 564/2006 Sb., nepedagogickým pracovníkům podle přílohy č. 1 tohoto nařízení.
Kvalifikační předpoklady pro platové účely - nadále jsou stanoveny v § 2 odst. 1 NV č. 564/2006 Sb. kvalifikační předpoklady vzdělání alternativně od 4. do 12. platové třídy:
1.a 2. plat. třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. plat. třída: střední vzdělání
4. plat. třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
5. plat. třída: střední vzdělání s výučním listem
6. plat. třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
7.-8. plat. třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. plat. třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10. plat. třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11.-12. plat.třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. a vyšší plat. třída vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Platová třída - § 123 odst. 2 a 3 ZP, § 3 NV č. 564/2006 Sb.
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací; dříve bylo právními předpisy stanoveno pro zařazení také plnění "kvalifikačních předpokladů" vzdělání - nový ZP tento požadavek neuvádí. Nicméně nařízení vlády vydané pro platové účely potřebné vzdělání požaduje.
Vedoucímu zaměstnanci přísluší zařazení do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.
Pokud to sjednaný druh práce v pracovní smlouvě dovoluje, může zaměstnavatel snížit zaměstnanci platovou třídu jen v případě, že mu nebude nadále přidělovat práce, které odůvodňovaly předchozí zařazení zaměstnance do vyšší platové třídy. Má-li zaměstnanec písemně stanovenu pracovní náplň, je nutné ji v případě přeřazení do jiné platové třídy změnit.
Zařazení prací do platových tříd 1. až 16. stanoví NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Platový stupeň - § 123 odst. 4 ZP, § 4 NV č. 564/2006 Sb.
Zařazení do platového stupně ovlivňuje doba dosažené praxe, doba péče o dítě a doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, tj. tzv. "započitatelná praxe".
U dosažené praxe se rozlišuje:
- praxe v oboru požadované práce, kterou zaměstnavatel započítá v plném rozsahu; praxí v oboru požadované práce se pro platové účely rozumí výkon práce (činností), pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce (rozhoduje zaměstnavatel); dřívější zápočet praxe v oboru před dosažením vzdělání ve výši čtyř pětin byl zrušen, proto se tato praxe započítává od 1. 1. 2007 plně všem zaměstnancům, nejen těm, kteří získali potřebné vzdělání, nebo požadovanou odbornou kvalifikaci;
POZNÁMKA: v této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů škol a školských zařízení zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako "praxe v oboru požadované práce" a započítána v plném rozsahu;
- jiná praxe - zápočet v rozsahu 0 až do 2/3 podle míry využitelnosti předchozí jiné praxe pro nyní požadovanou práci (rozhoduje zaměstnavatel).
Náhradní doby zahrnuté do započitatelné praxe:
1. vojenská základní nebo náhradní služba - plný zápočet
2. civilní služba - zápočet v rozsahu vojenské základní služby
3. plný zápočet, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let (při jakémkoli počtu dětí):
a) mateřská a další mateřská, rodičovská dovolená nebo doba trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené, další mateřské dovolené, rodičovské dovolené - zápočet v rozsahu, jaký v té době stanovoval zákon,
b) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo děti.
Odpočty roků stanovené v § 4 odst. 7 písm. a) až d) NV č. 564/2006 Sb. jsou povinné, neprominutelné a musí se provést všem zaměstnancům od 1.1.2007 (tj. od doby platnosti NV č. 564/2006 Sb.), tedy i těm, kterým do 31. 12. 2006 provedeny nebyly. Odpočtem let z celkové započitatelné praxe se platově odlišují zaměstnanci zařazení do stejné platové třídy, ale s různým stupněm dosaženého vzdělání (v souladu se školským zákonem nebo zákonem o vysokých školách).
Odpočet let pro platové účely platí také pro pedagogické pracovníky, kteří sice splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., nebo kterým ředitel v souladu s tímto zákonem prominul odbornou kvalifikaci, ale kteří nedosahují vzdělání stanovené v § 2 odst. 1 v první alternativě pro příslušnou platovou třídu.
PŘÍKLADY:
učiteli konzervatoře nebo základní umělecké školy v 11. platové třídě, který dosáhl odbornou kvalifikaci, např. získáním vyššího odborného vzdělání absolutoriem na konzervatoři, se odečítá doba tří roků; dosáhl-li tento učitel odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou a studiem pedagogiky, odečte se doba pěti let;
vychovatelce školní družiny, nebo učitelce mateřské školy v 9. platové třídě, které splňují odbornou kvalifikaci - střední vzdělání s maturitní zkouškou, je odečtena doba dvou let;
ředitelce mateřské školy v 10. platové třídě, která splňuje odbornou kvalifikaci - střední vzdělání s maturitní zkouškou, je odečtena doba tří roků;
Naopak odpočty let se neprovedou pedagogickým pracovníkům, kteří dosahují (nebo během zaměstnání dosáhli) vyššího vzdělání, než je požadované v § 2 odst. 1 pro příslušnou platovou třídu, nebo vysokoškolského vzdělání (v jiném pedagogickém nebo nepedagogickém studijním oboru), ale zatím nesplňují odbornou kvalifikaci pro konkrétní práci pedagogického pracovníka.
PŘÍKLAD:
Učitelka mateřské školy v 9. platové třídě získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, popř. v magisterském studijním programu, ale toto studium nebylo zaměřené na oblast pedagogických věd. Tato učitelka nesplňuje odbornou kvalifikaci pro práci učitelky mateřské školy a má povinnost ji získat v souladu se zákonem, ale protože dosáhla podle vysokoškolského zákona vysokoškolského stupně vzdělání, nebudou se jí odpočítávat žádné roky pro 9. platovou třídu.
Minusový zápočet - nařízením vlády č. 564/2006 Sb. byl zaveden tzv. minusový zápočet - zaměstnanci, kterému se má předepsaná doba odečíst, ale nemá žádnou dřívější praxi nebo dosáhl kratší doby praxe, než má být odečtená. Tomuto zaměstnanci se prodlužuje doba stanovená pro postup do vyššího platového stupně podle platové tabulky - viz § 4 odst. 8 NV č. 564/2006 Sb.
Dosáhne-li zaměstnanec v průběhu zaměstnání vyššího stupně vzdělání, zaměstnavatel mu "vrátí roky" odpovídající dosaženému stupni vzdělání, které byly odpočítané podle § 4 odst. 7 - viz § 4 odst. 9 NV č. 564/2006 Sb. Vrácení neboli připočítání roků se provede ke dni příslušného měsíce, ve kterém bylo dosaženo vyššího stupně vzdělání.
PŘÍKLAD:
Učitelka mateřské školy v 9. platové třídě dosáhla vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy (nebo v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku). Z předložených dokladů - bakalářský diplom a bakalářská státní závěrečná zkouška vyplývá, že dosáhla vysokoškolského vzdělání dne 5. června 2010. Předtím získala střední vzdělání s maturitní zkouškou a má určitý počet let započitatelné praxe. Ke dni 5. června 2010 připočítá zaměstnavatel této učitelce dva roky, které jí byly dříve odečteny.
Dojde-li v důsledku dosažení vyššího stupně vzdělání a připočítáním let současně k nároku na zařazení do vyššího platového stupně, nastává postup do vyššího platového stupně v uvedeném příkladu k 1. červnu 2010. V ustanovení § 4 odst. 10 NV č. 564/2006 Sb. je uvedeno, že platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl stanovené délky započitatelné praxe pro příslušný platový stupeň v přílohách k NV.
Zvláštní určení platového tarifu - § 6 NV č. 564/2006 Sb.
Novela NV č. 564/2006 Sb. umožnila od 1. ledna 2012 ředitelům škol a školských zařízení určit pedagogickým pracovníkům platový tarif zvláštním způsobem (stejně jako to bylo již dříve umožněno u všech ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Zvláštní určení platového tarifu znamená, že zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Tato úprava poskytla ředitelům škol a školských zařízení možnost (nikoliv povinnost) ovlivňovat výši platových tarifů pedagogů stanovením vlastních kritérií pro jejich poskytování s tím, že zvolená kritéria musí korespondovat s hledisky odměňování stanovenými v zákoníku práce (povinnost rovného zacházení, zákaz diskriminace, dodržení zásady stejného platu za stejnou práci apod.).
Tento postup může využít také zřizovatel při stanovení platu řediteli.
Smluvní plat
Ustanovení § 122 zákoníku práce upravuje smluvní plat jako alternativu k určení platu zaměstnavatelem. Smluvní plat se může sjednávat se zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do třinácté a vyšší platové třídy. Těmto zaměstnancům nepřísluší další složky platu stanovené zákoníkem práce ani dalšími předpisy.
Smluvní plat tedy zahrnuje veškeré složky platu, které by jinak zaměstnanci náležely, nebo které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Je koncipován jako celá (v tomto případě jednosložková) odměna za práci, v jejímž rámci je přihlédnuto ke všem aspektům odměňování. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci poskytovat žádné další složky platu s výjimkou odměn.
Smluvní plat je možno sjednat také mezi ředitelem a zřizovatelem.
Na smluvní plat uzavírá zaměstnavatel písemnou smlouvu (dohodu), která má obdobný obsah jako platový výměr (viz § 136 zákoníku práce).
Cílová odměna
Od 1. ledna 2012 umožňuje platná právní úprava zákoníku práce (§ 134a) využít cílové odměny při splnění předem stanovených ukazatelů.
Výše odměny je spolu s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli stanovena před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění stanovených ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním daného úkolu.
ZAŘAZOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.01 UČITEL
UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.
Učitelky-učitelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Zejména začínající učitelé, příp. učitelé bez odborné kvalifikace, kteří nemají dostatečné znalosti pro tvorbu vzdělávacího programu třídy.
9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Učitelky-učitelé, kteří tvoří vzdělávací programy třídy mateřské školy nebo vykonávají veškeré výchovné a vzdělávací činnosti s použitím dostupných metod při celkovém rozvíjení zájmů, znalostí a schopností dětí; uvádějící učitelé.
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.
Ředitelky-ředitelé, kteří tvoří a koordinují ŠVP nebo kteří tvoří vzdělávací programy pro speciální vzdělávání a individuální vzdělávací plány. Vyžaduje-li zaměstnavatel (ředitel MŠ) vykonávání výše uvedených činností po učitelce MŠ, zařadí ji do 10. platové třídy.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
Učitel-metodik vytvářející koncepci vzdělávání MŠ v daném regionu nebo v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT. Jde o činnosti přesahující rámec jedné MŠ a záleží na zřizovateli (popř. na zaměstnavateli), koho pověří vykonáváním těchto náročnějších činností.
12. platová třída
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.
Učitel - krajský metodik (nový příklad prací) vytvářející koncepci vzdělávání v MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (i v MŠ pro integrované děti) v daném kraji nebo v krajském zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaném MŠMT. Jde o činnosti krajského charakteru, proto bude záležet na KÚ, aby navrhl příslušnému zřizovateli, koho pověří vykonáváním těchto tvůrčích a koordinačních činností.
UČITEL, UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU (bývalý "mistr odborné výchovy")
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A ŠKOLY (TŘÍDY) SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÉ PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
9. platová třída
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
10. platová třída
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
O náročnosti oborů středního vzdělání s výučním listem rozhoduje zaměstnavatel.
11. platová třída
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
Metodická doporučení jsou doporučení vyplývající ze systému teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a objasňování pedagogických a psychologických jevů. Začínající učitelé všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů vykonávající činnosti ve spolupráci s uvádějícím učitelem. Doporučení: učitelé, kteří neplní vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a kteří k výkonu své práce potřebují metodologická doporučení.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
O náročnosti oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou rozhoduje zaměstnavatel.
4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
Doporučení: vedoucí učitel odborného výcviku (bývalý vrchní mistr OV) nebo učitel řídící provoz dílen, praktické vyučování nebo odborný výcvik (integrované školy).
5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nově zařazené činnosti pro pedagogy v zařízeních dalšího vzdělávání PP.
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
Za pedagogickou dokumentaci, kterou pedagogický pracovník vytváří a průběžně aktualizuje a podle které postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti (v souladu s § 28 školského zákona č. 561/2004 Sb.), se považuje: školní vzdělávací program, tematické plány učiva nebo jinak pojmenovaná struktura učební látky rozvržená do kratších časových úseků (týdny, měsíce, čtvrtletí), konkrétní příprava na vyučování (postupy práce, projekty), individuální vzdělávací plán a individuální vzdělávací program, školní matrika, aktualizace dokumentace žáka ve školní matrice.
Doporučení: učitelé vykonávající komplexní vzdělávací a výchovnou činnost spojenou s tvorbou a aktualizací pedagogické dokumentace, kteří plní vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, jimž nemusí zaměstnavatel poskytovat metodologická doporučení.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
Doporučení: zástupce ředitele pro praktické vyučování nebo odborný výcvik nebo gestor učebního oboru, popř. skupiny učebních oborů
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
Nově zařazené činnosti pro pedagogy v zařízeních dalšího vzdělávání PP.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli "školního vzdělávacího programu". Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
Uvedenou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. "specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie".
Za specializované metodologické činnosti z oblasti pedagogiky a psychologie lze považovat:
- pro ředitele, popř. zástupce ředitele školy - činnosti v oblasti pedagogické evaluace (projektování, tvorba nástrojů a jejich standardizace, zpracování a interpretace dat) nebo koncepční vývojová práce významná pro rozvoj školy opřená o nejnovější vědecké poznatky z pedagogiky a psychologie, které překračují hranice využitelnosti pouze pro vlastní školu; v praxi může jít o tyto školy: ve školském rejstříku existuje síť škol s určitým zaměřením, např. "škola podporující zdraví", "tvořivá škola", "škola s ekologickým zaměřením", dále školy působící jako"regionální školicí centrum" pro pedagogy z ostatních škol;
- pro výchovného poradce - jde o činnosti přesahující standardní činnosti výchovného poradce (standardní činnosti výchov.poradce stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) a spočívající v tvorbě a analýze metod práce při vykonávání odborných činností výchovného poradce, např. odborná práce se zájmovými dotazníky a profesiogramy, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení, odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování, řešení problémových situací, vyhledávání mimořádně nadaných dětí - participace na úpravách jejich učiva, odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů na škole, orientace v poradenské psychologii. Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost.
Podmínky studia pro výchovné poradce (nejméně 250 vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání na VŠ) a pro ředitele a zástupce ředitele (Funkční studium 2 na VŠ nebo např. bakalářský studijní program na VŠ zaměřený na školský management) stanoví s účinností od 1. září 2005 vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvování uvedeného studia neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.
"Tvorbou a koordinací mezinárodních projektů" se rozumí účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů EU, například "COMENIUS". Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů EU (např. jednotl. opatření k Operačnímu programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost").
14. platová třída
1.Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
Lze zařadit pouze ty pedagogy, kteří budou pověřeni prostřednictvím NÚV tvorbou celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2.16.02 VYCHOVATEL
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce - viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
VYCHOVATEL ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
Vychovatelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích programů. Zejména začínající vychovatelé vykonávající činnost ve spolupráci s uvádějícím vychovatelem a vychovatelé bez odborné kvalifikace.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti.
Vychovatelé, kteří tvoří vlastní výchovně vzdělávací programy (týdenní, měsíční, roční nebo jiné) a vykonávají veškeré výchovné a vzdělávací činnosti při celkovém rozvíjení zájmů, znalostí a schopností dětí, žáků nebo studentů nebo při specifickém rozvíjení osobnosti jednotlivců; uvádějící vychovatelé.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metodické usměrňování zájmového vzdělávání.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, vč. diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na specifické cíle nebo koordinaci výchovy s dalšími pedagogickými procesy ve škole nebo školském zařízení,
vedoucí vychovatel; ředitel právního subjektu
VYCHOVATEL V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY, OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČE
9. platová třída
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnosti zaměřené na celkový proces a přípravu výchovy na výše uvedených školách a školských zařízeních.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, vč. diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na specifické cíle socializace a resocializace nebo koordinaci výchovy s dalšími pedagogickými procesy ve škole nebo školském zařízení, popř. vedoucí vychovatel.
6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně- pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně- pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
Vychovatel - metodik, vedoucí vychovatel v dětských domovech.
12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
Doporučení: vedoucí vychovatel diagnostického ústavu
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
Doporučení: ředitel dětského domova, vedoucí vychovatel výchovného ústavu.
VYCHOVATEL V DOMOVECH MLÁDEŽE
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
Vychovatelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně vzdělávacích programů.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
vedoucí vychovatel
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
Doporučení: vedoucí vychovatel, popř. vedoucí domova mládeže při střední škole (zástupce ředitele školy pro domov mládeže)
12. platová třída
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
12. platová třída, vychovatel, metodik pro vzdělávání (povolání č. 2.16.07)
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.
Doporučení: ředitelé právních subjektů
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Nejedná se o učitele ve školách samostatně zřízených pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale o speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních, např. ve speciálně pedagogickém centru, ve středisku výchovné péče nebo v PPP, popř. ve škole po dohodě s poradenským zařízením.
11. platová třída
1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
2. Provádění speciálněpedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
3. Speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava a odborné vedení speciálněpedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
12. platová třída
1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálněpedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálněpedagogických metod).
Doporučení: ředitelé výchovných a diagnostických ústavů
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce - viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
8. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.
Pedagogové volného času, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vlastních výchovně- vzdělávacích programů.
9. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.
Odborná výchovná a vzdělávací činnost pro zájmové vzdělávání ve střediscích volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností aj.) orientovaná na celkový a specifický rozvoj dětí a mládeže.
2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.
Provádění systémových, osvětových a konzultačních činností v zájmovém vzdělávání.
10. platová třída
1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti zájmového vzdělávání včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
Vykonávání komplexních vzdělávacích a výchovných, diagnostických a preventivních činností v zájmovém vzdělávání a činností souvisejících s přípravou a zajištěním bezpečného a efektivního využívání volného času.
2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.
Poskytování metodické odborné pomoci a podpory školským i jiným zařízením pro zájmové vzdělávání a oblast volného času.
11. platová třída
1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.
Doporučení: odborní pracovníci s VŠ vzděláním v magisterském studijním oboru, ředitelé DDM
12. platová třída
1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání).
Doporučení: ředitelé krajských DDM
2. Komplexní tvorba, realizace a podpora mezinárodních programů a projektů v oblastech zájmového vzdělávání.
Doporučení: ředitelé DDM, kteří vytvářejí, realizují a podporují mezinárodní programy a projekty v zájmovém vzdělávání
13. platová třída
1. Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti zájmového vzdělávání.
Doporučení : odborní pracovníci NIDM Praha
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída
1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
Doporučení: bývalý pomocný vychovatel nebo noční vychovatel - nyní pedagogický pracovník
5. platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.
Práce zařazené do Katalogu od 1. 1. 2006 - jde o rutinní výchovné úkony zaměřené na společenské chování, pracovní a jiné návyky a na pohybové aktivity.
6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.
9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
Nově zařazené práce v 9. PT od 1.10.2010 - jde o samostatné vykonávání pedagogických činností asistentem pedagoga na základě rámcových pokynů speciálního pedagoga a učitele.
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.
13. platová třída
1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
14. platová třída
1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.
15. platová třída
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ
12. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.
Doporučení: pedagogičtí pracovníci pověření zaměstnavatelem metodickou činností k ostatním pedagogům, metodici pedagogických center a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků, odborní pracovníci speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden.
2.16.08 LEKTOR-INSTRUKTOR
6. platová třída
1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
8. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění. 5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).
9. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel, včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.
7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.
10. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.
7. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti
12. platová třída
1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01 PSYCHOLOG
11. platová třída
2. Poskytování krizové intervence.
3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.
12. platová třída
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.
7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
13. platová třída
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí nebo žáků i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.
Doporučení: ředitelé PPP, popř. psycholog v diagnostickém ústavu
ZAŘAZOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)
7. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.
8. platová třída
1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu.
2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA
9. platová třída
1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného pohledu.
2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
ZAŘAZOVÁNÍ OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1. platová třída
1. Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.
2. platová třída
1. Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence.
2. Pořizování dat na nosná media.
3. platová třída
1.Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.
4. platová třída
1. Práce s textovým editorem.
2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů.Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
5. platová třída
1. Zajišťování skartačního řízení.
2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.
3.Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.
1.01.02 SEKRETÁŘ
4. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.
5. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
6. platová třída
1. Koordinace sekretářských, administrativně technických nebo jiných provozně technických prací .
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4. platová třída
1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
2. Fyzický soupis majetku.
3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.
4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.
5. platová třída
1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.
2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.
3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.
6. platová třída
1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.
7. platová třída
1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.
2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.
3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
8. platová třída
1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.
2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.
10. platová třída
1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.
2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
výjimečné zařazení v případě velkých škol a školských zařízení
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
5. platová třída
1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.
6. platová třída
2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace.
7. platová třída
1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů.
4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase.
8. platová třída
1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.
5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase.
9. platová třída
1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
1.01.08 KONTROLOR
7. platová třída
1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností, sepisování protokolů a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.
8. platová třída
1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.
9. platová třída
1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
7. platová třída
1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.
8. platová třída
1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK (dřívější povolání č. 1.1.10 PRACOVNÍK TECHNICKOEKONOMICKÉHO ROZVOJE)
8. platová třída
1. Příprava a zpracovávání podkladů pro přípravu technickoekonomických studií, úkolů, výzkumu a vývoje nebo investičních akcí.
9. platová třída
1. Zpracovávání souhrnných částí technickoekonomických studií, například specifikace majetkových poměrů, ekonomických, technických nebo provozních podmínek.
2. Koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.
3. Vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií jednotlivých méně rozsáhlých projektů, úkolů a akcí, například výzkumu a vývoje nebo investic.
2. Specifikace a stanovování technickoekonomických podmínek činnosti organizačních složek zajišťující hlavní činnost organizace včetně jejich koordinace.
3. Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast zpravidla jednotlivých osob.
4. Koordinace a komplexní organizační a technické zajišťování zájmového vzdělávání nebo vzdělávání v působnosti územně členěného statutárního města nebo kraje.
5. Tvorba a koncepční příprava volnočasových programů odborného zájmového vzdělávání pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
6. Metodicko-poradenská a konzultační činnosti subjektům neformálního vzdělávání, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům.
11. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií projektů výzkumu a vývoje.
2. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace.
3. Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující specializované postupy, s regionálním významem (území kraje, několika obcí), na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci.
4. Tvorba koncepce a organizace odborného zájmového vzdělávání.
Toto povolání nově zahrnuje příklady prací pro odborného (organizačního) pracovníka ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, např. v DDM, v NIDM apod.
PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01 PERSONALISTA
7. platová třída
1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.
2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.
8. platová třída
1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.
2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.
3. Zajišťování realizace sociálních programů.
4. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.
5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.
6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.
7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen "personální správa") organizace.
2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.
3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ
7. platová třída
1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.
8. platová třída
1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
9. platová třída
1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
10. platová třída (nové příklady prací)
1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.
1.02.03 ÚČETNÍ
5. platová třída
1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.
2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.
6. platová třída
1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.
2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.
7. platová třída
1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.
2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.
3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.
4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.
8. platová třída
1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída (rozšíření příkladu prací v č. 1)
1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.
2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.
3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.
12. platová třída
1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat.
1.02.04 ROZPOČTÁŘ
7. platová třída
1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
2. Rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů. (nový příklad)
10. platová třída
1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.
2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
3. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet. (
nový příklad
)
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.
8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.
9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování. (
nové příklady
)
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor. (nový příklad)
11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. (nové příklady)
1.02.06 POKLADNÍK
4. platová třída
l. Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy.
5. platová třída
1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
6. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost.
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
8. platová třída
1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.
2. Správa báze dat.
9. platová třída
1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.
10. platová třída
1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komutační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.
2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
3. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
5. Zajišťování bezpečnosti dat.
6. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
7. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.
8. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
9. Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databáze.
11. platová třída
1. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.
2. Definice vazeb mezi aplikacemi systémů výpočetní techniky a zajišťování modulů pro jejich propojování.
3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
5. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn.
6. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
Toto povolání nelze zaměňovat s ICT koordinátorem - pedagogickým pracovníkem.
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU
11. platová třída
1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb.
12. platová třída
1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a síťových prostředí.
2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází.
PROVOZNÍ, ŘEMESLNÉ A OSTATNÍ PRÁCE
2. 21.25 ŠKOLNÍK
3. platová třída
1. Běžné školnické práce, například obsluha vytápění a jednodušší údržba školy nebo školského objektu a jejich zařízení, otevírání a zavírání objektu, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektu.
4. platová třída
1. Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce.
5. platová třída
1. Školnické specializované práce při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například opravy elektrické instalace, opravy a výměna zámků, opravy kovových částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken a dveří, opravy školních lavic a nábytku, opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů, opravy obkladů a dlažeb.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu více objektů školy nebo školského zařízení včetně zajišťování a organizace údržby nebo úklidových prací.
Nové povolání, které zahrnuje běžné nebo specializované provozní a řemeslné práce školníka při údržbě školy nebo školského zařízení.
Školníci - tzv. správci budov jsou nadále zařazováni do povolání č. 1.04.08 Technický pracovník - viz dále.
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK
7. platová třída
3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.
8. platová třída
1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.
2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.
3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.
1.06.06 UKLÍZEČ
1. platová třída
1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic.
2. platová třída
1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.
2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.
3. platová třída
1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ
2. platová třída
1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.
2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.
3. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).
2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.
3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).
4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).
4. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).
2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.
3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.
4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).
5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8m
3
/s do 8,3m
3
/s (od 10 000 m
3
/h do 30 000 m
3
/h) za normálních podmínek.
6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.
7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.
5. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.
2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.
3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).
4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny, výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).
5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.
6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.
7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM, například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.
6. platová třída
1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.
2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.
1.06.04 SKLADNÍK
2. platová třída
1. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech podle pokynů, popřípadě obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.
3. platová třída
1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
4. platová třída
1. Organizace prací při kompletaci zboží a materiálu pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.
5. platová třída
1. Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění inventur včetně vedení předepsané evidence. Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.
6. platová třída
1. Organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, jejich uskladňování na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače. Obsluha zakladačů s programově řízeným skladovacím režimem.
1.06.08 VRÁTNÝ
1. platová třída
1. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici.
2. Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.
2. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.
3. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
4. platová třída
2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.
Příklad práce zařazený do Katalogu prací od 1. 1. 2006. Jedná se o činnosti spočívající v dohledu na obecné dodržování domovního řádu, bezpečnosti a pravidel. Práce neobsahují žádnou pedagogickou činnost, proto nejde o pedagogického pracovníka a zaměstnavatel nepožaduje "pedagogickou kvalifikaci" - k tomu jsou určeny příklady v rámci povolání 2.16.05 Asistent pedagoga (4., popř. 5. pl. tř.) viz výše.
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL
4. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
5. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
6. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
2. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
7. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
2. Řízení, údržba a opravy tahačů s nákladním návěsem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 20 000 kg.
3. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
2.05 OBCHODNÍ PROVOZ
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
2. Výroba všech druhů zmrzlin.
5. platová třída
1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.
6. platová třída
1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
2. Zajišťování výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.
2.05.02 KUCHAŘ
3. platová třída
1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.
2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.
5. platová třída
1.Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.
2.05.04 PRODAVAČ
2. platová třída
1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.
3. platová třída
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavování potřebného dokladu pro pokladnu.
4. platová třída
1. Samostatný prodej zboží nebo služeb náročného sortimentu, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.
5. platová třída
1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU
1. platová třída
1. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí, čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků.
2. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů).
2. platová třída
1. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením a tříděním.
2. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla, zprostředkovávání služeb, například žehlení obleků, prádla a čištění obuvi (pokojská).
3. Mytí černého nádobí.
3. platová třída
1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.
4. platová třída
1. Organizace práce zaměstnanců při úklidu, samostatné vedení příručního skladu, zprostředkovávání služeb v ubytovacím zařízení (pokojská).
2. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).
3. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné podklady pro fakturaci (pokladní).
5. platová třída
1. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).
2. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).
3. Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných reklamací ubytovaných hostů.
6. platová třída
1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního majetku a zásob, vedení předepsané evidence.
2.05.06 PROVOZÁŘ
4. platová třída
1. Různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť, ubytovacích a jiných objektů menšího rozsahu včetně používání malé mechanizace.
5. platová třída
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.
2. Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb, vedení příručního skladu.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů.
2. Organizace a zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu.
7. platová třída
1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.
2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.
8. platová třída
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.
9. platová třída
1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem.
Zařazení nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení do platových tříd (PT)
 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------                            
Kategorie pracovníků                     Zařazení do PT, povolání
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------
uklízeč                           1.-2. uklízeč 1.06.06

školník                           3.-6. školník 2.21.25

školník - správce budov                   7. technický pracovník 1.04.08 
zajišťování údržby, oprav, revizí, prohlídek
a prověrek technické způsobilosti
technické zajišťování a organizace údržby          8. technický pracovník 1.04.08 
a oprav - rozsáhlých majetkových souborů 

strojník-topič                        1.-5. strojník-topič 1.06.05

    
kuchař, šéfkuchař
výroba a výdej běžných druhů teplých j.           4. kuchař 2.05.02
výroba technologicky náročných teplých j.          5. kuchař 2.05.02
zabezp.výroby jídel a jejich normování            6. kuchař 2.05.02
organizace práce při výrobě jídel spoj. s hmotnou      7. kuchař 2.05.02
odpovědností, stanovování a provádění technolog. 
postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, 
stanovování správnosti gastronomické skladby jídel  

pracovník obchodního provozu
samostatná expedice zboží, výrobků              3. pracovník obchodního
                                provozu 2.05.05
cukrář-moučníkář
výroba a výdej běžných druhů moučníků
a cukrářských výrobků                    4. cukrář-moučníkář 2.05.01
samostatné zhotovování všech cukrářských výr.        5. cukrář-moučníkář 2.05.01

vedoucí ŠJ- součást školy, školského zaříz.         7.-8. provozář 2.05.06
                               7.-9. účetní 1.02.03
                               9. rozpočtář 1.02.04

vedoucí ŠJ - souč.školy - velkokapacitní s          9. provozář 2.05.06
provozem na směny
            
vedoucí ŠJ - samostatný právní subjekt            9. zajišťování financování
                                 organizace 1.02.05
                               10. sestavování rozpočtu
                                 organizace 1.02.04

vedoucí ŠJ - sam. práv. subj.-velkokapacitní         11. finanč. ref. 1.02.05 
    

ostatní profese:

řidič                            4.-6. řidič motor.v. 1.06.09
skladník                           2.-6. skladník 1.06.04
telefonista                         2.-7. telefonista 1.06.12
vrátný                            1.-3. vrátný 1.06.08
bezpečnostní pracovník                    4.-7. bezpečn.prac. 1.06.11
zahradník                          4.-7. zahradník 2.18.07
šička-švadlena                        3.-7. krejčí 2.21.03
pradlena                           1.-3. dělník prádelen a čistíren 2.21.16
pochůzkář                          1.-2. posel 1.06.02
mechanik                           4.-8. mechanik 2.12.10
                               4.-8. mechanik elektronic.
                                  zařízení 2.12.11
                               4.-7. mechanik měřicích
                                  a regul.zař. 2.12.12
                               3.-8. mechanik optických
                                  přístrojů 2.12.13
                               3.-7. mechanik hudebních
                                  nástrojů 2.21.04,2.21.05,2.21.07
                               3.-8. mechan. strunných h. n. 2.21.06


administrativně správní, spisové,
personalistické a ekonomické práce 

sekretářské práce na škole a ŠZ               4.-6. sekretář 1.01.02

hospodářka - kumulace činností
z různých povolání:                     5.-11.
personální a platová agenda                 7.-10. personalista     1.02.01
účetní práce                         5.-10. účetní 1.02.03
práce mzdové účetní                     7.-10. mzdový účetní 1.02.02
majetková správa                       5.-11. referent majetkové správy 
                                  1.01.04

pokladní služby                       4.-7. pokladník 1.02.06

administrativní a spisové práce               1.-7. administrativní a
                                  spis. pracovník 1.01.01

ekonom                            7.-11. finanč.referent 1.02.05
                                  rozpočtář 1.02.04
                                  koordinační, projektový 
                                  a programový 
                                  pracovník 1.01.12


odborný pracovník na škole (asistent školy)         8.-9. ref. společné státní správy 
                                  a samosprávy 2.10.01

pracovník vztahů k veřejnosti (dny otevřených dveří)     5.-9. prac.vztahů k veřejnosti 1.01.06

studijní referent                      7.-8. personalista 1.02.01

produkční (v konzervatoři)                  7.-8. produkční, programový 
                                  a kulturně-výchovný prac. 2.14.21

bezpečnost práce                       6.-9. bezpečnostní referent 1.01.11

správa informačních a komunikačních technologií
(správa výpočetní techniky, sítě)              7.-11. správce informačních a komun.
                                  technologií 1.03.02

zdravotnické činnosti
zdravotnický asistent, praktická sestra           7.-9. zdravotn. asistent, praktická  
                                  sestra 2.19.12

zdravotní sestra                       9.-10. všeobecná sestra 2.19.13


sociální práce, sociálně-právní problematika         8.-12. sociální pracovník 2.08.02
pečovatelská a obslužná péče                 4.-9. pracov. v sociálních službách 2.08.01


   
Odpočty roků z celkové doby praxe podle § 4 odst. 7 nař. vlády č. 564/2006 Sb.

 PLATOVÁ TŘÍDA  DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ    KATEGORIE                  ODPOČET 
                                            
    8.   střední vzdělání(SV)  učit. MŠ, vychovatelé              0
        s maturitou       pedag.volného času 
    6.-8.              asistent pedagoga                 
                    správní,ekonomické
                    personalist., provozně-
                    technické aj. agendy
    6.-8.  SV s výučním listem                           1
    6.-8.  střední vzdělání    dtto                       2
    6.-8.  základní        dtto                       4

    9.   střední vzdělání    vychovatelé, pedag. vol.č.            2             
        s maturitou       učit. MŠ, učitelé odb.v.              
                    uč.prakt.vyučování SŠ a VOŠ 
                    správní,ekonom., person., 
                    provozně technické aj. agendy
    9.   vyšší odborné vzděl.  dtto                       0
    9.   SV s výučním listem                           3
    9.   střední vzdělání    dtto                       4
    9.   základní        dtto                       6

    10.   střední vzdělání    řed. MŠ, učit. MŠ, vychovatelé          3    
        s maturitou       pedag. vol.č., učitelé odb.v.                                  
                    uč.prakt.vyučování SŠ a VOŠ,            
                    ekonom.,person.,technicko-
                    ekonomické aj. agendy              
    10.   vyšší odborné vzděl.  dtto                       1    
    10.   VŠ bakalářský SP    dtto                       0
    10.   SV s výučním listem                           4
    10.   střední vzdělání    dtto                       5
    10.   základní        dtto                       7

    11. a vyšší platová třída   
        střední vzdělání    učitelé ZŠ, SŠ,SpŠ,ZUŠ,konzervatoří       5
        s maturitou       učitelé prakt.vyučování SŠ a VOŠ, učitelé
                    odborných předm. (s tzv.šestisemestrovým
                    studiem) vychovatelé, pedag.vol.č.
                    příp.ostatní nepedagog.pracovníci
    11.   vyšší odborné vzděl.  dtto                       3
    11.   VŠ bakalářský SP    dtto                       2
    11.   SV s výučním listem                           6
    11.   střední vzdělání    dtto                       7
    11.   základní        dtto                       9


   
Vzory platových výměrů
     

Aplikace katalogu prací a vysvětlení některých pojmů
1.
Výklad některých pojmů pro účely katalogu prací
1. Koordinací se rozumí práce spočívající v aktivním působení na složky daného celku vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě k dosažení jejich souladu.
2. Zajišťováním se rozumí práce s odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě.
3. Komplexními pracemi se rozumí práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě.
4. Metodickým usměrňováním se rozumí určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle.
5. Koncepcí se rozumí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr.
6. Oborem se rozumí ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů.
7. Agendou se rozumí souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru.
8. Organizací se rozumí zaměstnavatel, organizační složka státu nebo organizační složka územního samosprávného celku.
9. Rezortem se rozumí ústřední správní úřad s orgány a organizacemi ve své působnosti.
K bodu 3. výkladu - zaměstnanec, který je zařazen do platové třídy podle příkladu prací, v němž je uvedeno vykonávání "komplexních prací", musí vykonávat bezpodmínečně všechny činnosti daného celku vymezeného příkladem práce.
Příklad: učitel ve 12. platové třídě
"Komplexní vzdělávací a výchovná činnost" znamená, že učitel působí na děti, žáky nebo studenty nejen v oblasti vzdělávání, ale je odpovědný také za oblast výchovnou. Dále při vykonávání své přímé pedagogické činnosti vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci (včetně tvorby ŠVP) - viz vysvětlení na str. 11 metodického výkladu - učitel ve 12. platové třídě.
Ve 12. platové třídě může být proto zařazen pouze ten učitel, který svou prací naplní všechny části uvedené charakteristiky.
Obecně platí, že zaměstnanec musí vykonávat všechny činnosti uvedené v příkladu práce současně v těch případech, kde je výčet činností spojen spojkou "a". Jestliže je mezi činnostmi spojka "nebo", popř. jsou uvedeny samostatnými větami, pak zaměstnanec nemusí nezbytně vykonávat všechny činnosti uvedené v příkladu práce.
2. Vedoucí zaměstnanci - vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení včetně ředitelů se zařazují do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sami vykonávají. Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem, tj. ředitel školy nebo školského zařízení, určuje plat (tj. platový tarif podle platové třídy a platového stupně a pravidelně měsíčně poskytované složky platu) orgán, který ho na pracovní místo ustanovil - tedy zřizovatel školy nebo školského zařízení. Ředitel školy nebo školského zařízení je podle zákona "pedagogickým pracovníkem" a nadále vykonává přímou pedagogickou činnost - vzdělávání dětí, žáků nebo studentů, které je podle školského zákona hlavní činností a patří k zásadním cílům, proto se mu předchozí pedagogická praxe započítává pro platové účely v plném rozsahu.
3. Ředitelé domovů mládeže s právní subjektivitou - zařazení do 12. platové třídy, neboť kromě metodické a specializované poradenské činnosti, kterou poskytují pedagogům svého zařízení, musí vytvářet preventivní programy, které jsou nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích programů všech škol a školských zařízení. Pokud je domov mládeže součástí školy, záleží na rozhodnutí ředitele školy, zda pověří vedoucího DM vytvářením preventivních programů.
4. Zařazování do platových tříd
Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do příslušné platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na základě nejnáročnějších prací, které na něm požaduje. Učitelé teoretických (všeobecně-vzdělávacích nebo odborných) předmětů se ve většině případů zařazují do 11. nebo 12. platové třídy. Do 12. platové třídy jsou zařazeni učitelé, kteří vykonávají všechny činnosti uvedené v příkladu prací, tzn. komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojenou s tvorbou a aktualizací pedagogické dokumentace nebo spojenou s tvorbou a aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. Přitom učitelé respektují individuální zvláštnosti každého jednotlivého žáka, využívají nejnovější poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie a aplikují nové, netradiční a speciálněpedagogické metody výuky. Požaduje-li zaměstnavatel uvedené činnosti a zaměstnanec je schopen s ohledem na dosaženou odbornou kvalifikaci tyto činnosti vykonávat, vzniká zaměstnavateli povinnost zařazení do 12. platové třídy.
5. Pro vyučování odborných uměleckých předmětů je důležitější talent než dosažené vzdělání.
Kvalifikace by proto neměla být kritériem pro zařazování do platové třídy. Pro některé obory ani neexistuje vysokoškolské vzdělání. V případě učitelů odborných uměleckých předmětů tedy nelze jednoznačně trvat na vysokoškolském vzdělání. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto připouští pro tyto učitele dokonce jen střední vzdělání s maturitní zkouškou v uměleckém oboru, doplněné studiem pedagogiky. To odpovídá úpravě v platových předpisech, které dávají řediteli školy, resp. zřizovateli možnost, aby zaměstnance vykonávající umělecko-pedagogické činnosti výjimečně zařadil do platové třídy natrvalo (s příslušnými odpočty), protože splňují kvalifikační předpoklady vzdělání, tj. odbornou kvalifikaci stanovenou v zákoně pro pedagogické pracovníky - viz ustanovení v § 2 odst. 2 NV č. 564/2006 Sb. Citované ustanovení dává přednost kvalifikačním předpokladům vzdělání (odborné kvalifikaci) stanoveným v zákoně o pedagogických pracovnících před kvalifikačními předpoklady vzdělání stanovenými v § 2 odst. 1 NV - srovnání viz tabulka na str. 6 tohoto metodického výkladu.
6. Nedostatek finančních prostředků není důvodem pro zařazení zaměstnance do nižší platové třídy, než která mu přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané práce v souladu s katalogem prací. Nelze proto zařazovat obecně, např. učitele do 11. platové třídy, vychovatele, pedagogy volného času a učitelky mateřských škol do 8. platové třídy. V 11. nebo v 8. platové třídě jsou zařazeni pedagogové, kterým není svěřena tvorba vzdělávacích programů. Ve většině případů jde o začínající učitele-učitelky nebo dočasné zastupování.
7. Vymezení náročných oborů středního vzdělávání
MŠMT nemůže taxativně vymezit všechny náročné obory středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. O náročnosti studijních oborů s maturitní zkouškou i oborů s výučním listem rozhoduje zaměstnavatel. V této oblasti může uplatnit svoji metodickou činnost a zároveň stanovit určité priority krajský úřad.