111/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Schválený:
111/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se slova „ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria“ nahrazují slovy „společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2012.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.