10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Schválený:
10 194/2002-14
METODICKÝ POKYN
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
V Praze dne 11. března 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, následující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách:
Čl.I
Prevence záškoláctví
(1) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád1). V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.
(2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel.
(3) Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.
Součástí prevence je:
a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků,
b) součinnost se zákonnými zástupci,
c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření,
d) výchovné pohovory s žáky,
e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko psychologického poradenství,
f) konání výchovných komisí ve škole
g) spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.
Čl.II
Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů
(1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
(2) Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
(3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.
(4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.
(5) Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.).
(6) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru (doporučený vzor - příloha č. 1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená.
(7) Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí2).
(8) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.
(9) Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší (doporučený vzor - příloha č. 2). Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.
(10) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (doporučený vzor - příloha č. 3) s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy3).
(11) V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona4), je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže5). Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.
Čl.III
Závěrečné ustanovení
(1) Ustanovení čl. II odst. 1 až 5 jsou stanoveny v dohodě se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost České republiky.
(2) Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Mgr. Eduard Zeman
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 
Příl.1
Doporučený vzor záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka
            Záznam o pohovoru
         o neomluvené nepřítomnosti žáka

------------------------------------------------------------------
    Jméno žáka/žákyně:
------------------------------------------------------------------
Datum narození:
------------------------------------------------------------------
Bydliště:
------------------------------------------------------------------
Škola-třída-ročník:
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Zákonní zástupci žáka navštívili školu:

      - na vyzvání      - z vlastního zájmu

Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení):

Stanovisko výchovného poradce:

Zápis z pohovoru:

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:


------------------------------------------------------------------

   S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují
se řídit závěry pohovoru.

   V případě pokračující  neomluvené absence berou zákonní
zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením,
popř. následným trestním oznámením.

Datum:           Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:       Podpis třídního učitele/učitelky:
 
Příl.2
Doporučený vzor zápisu z výchovné komise
           Zápis z výchovné komise
       k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

------------------------------------------------------------------
Jméno žáka/žákyně:
------------------------------------------------------------------
Datum narození:
------------------------------------------------------------------
Bydliště:
------------------------------------------------------------------
Škola-třída-ročník:
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka

          třídní učitel
          výchovný poradce
          vedení školy
          kurátor sociálně-právní ochrany dětí
          školní metodik protidrogové prevence
          zástupce rady školy
          ostatní

Předmět jednání:

Výchovná opatření:

Zapsal/a/:

------------------------------------------------------------------

   S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují
se řídit závěry tohoto jednání.

   V případě pokračující  neomluvené absence berou zákonní
zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením,
popř. následným trestním oznámením.

Datum:           Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:       Podpis ředitele/ředitelky školy:
 
Příl.3
Doporučený vzor oznámení o zanedbání školní docházky
   Přestupková komise obce či městské části v ...........

       Oznámení o zanedbání školní docházky

------------------------------------------------------------------
Žák/žákyně:             Bydliště:
-----------------------------------
R.Č.:      Ročník:
-----------------------------------
Rok školní docházky:
-----------------------------------
Počet zameškaných hodin celkem:   Dítě je ve výchově:
----------------------------------- 1) zákon.zástupců:
Z toho neomluveno:           a) obou rodičů
-----------------------------------   b) pouze otce
Jedná se o záškoláctví:         c) pouze u matky
a) jednorázové
b) opakované
                   2) ostatní..................
------------------------------------------------------------------
Zákonný zástupce:          Bydliště/sídlo:
-----------------------------------

-----------------------------------
Zaměstnavatel:
------------------------------------------------------------------
Zákonný zástupce:          Bydliště/sídlo:
-----------------------------------

-----------------------------------
Zaměstnavatel:
------------------------------------------------------------------

Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou:

1/ Ve věci neomluvené absence byli dne ................ zákonní
  zástupci žáka písemně pozváni k návštěvě školy.
2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne................
3/ Ve spolupráci třídního učitele s lékařem byla ověřena fakta
  (věrohodnost omluvenky, porušování léčebného řádu apod.).
4/ Výchovným  poradcem bylo  zpracováno vyjádření  k případu
  záškoláctví.
5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne ............
  zákonní zástupci písemně pozváni do školy na jednání výchovné
  komise.
6/ Jednání výchovné komise se konalo dne ............
7/ Záškoláctví přesáhlo (25) ..... neomluvených hodin a pokračuje.
  Oznamuje  se  jako  přestupek  na  Školskou  přestupkovou
  komisi ........................................................
  Poznámka: .....................................................
  ...............................................................

 .................................................................
 Datum   třídní učitel/učitelka  ředitel/ředitelka  razítko
                             školy

Přílohy: podklady k jednání Školské přestupkové komise
     1. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k
      návštěvě školy
     2. Kopie zápisu z pohovoru se zákonnými zástupci žáka
     3. Písemné vyjádření výchovného poradce
     4. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka na
      jednání výchovné komise
     5. Kopie zápisu z jednání výchovné komise.
1) § 3 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 13 odst. 13 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26.
4) § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
5)
§ 167, § 168 a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Jednání výchovné komise