Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?

Vydáno:

Problematika zveřejňování platů zaměstnanců bude vždy sporným tématem. Dochází totiž ke střetu dvou základních práv podle Listiny, a sice práva na informace podle čl. 17 Listiny a práva na ochranu lidské důstojnosti, soukromí podle čl. 10 Listiny. Poté, co Nejvyšší správní soud opakovaně[1] dospěl k závěru, že zaměstnanec, jemuž je odměna za práci vyplácena z veřejných rozpočtů, je příjemcem veřejných prostředků ve smyslu § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. A proto takovou informaci o konkrétní odměně takového zaměstnance, a to včetně její výše, je povinný subjekt zásadně poskytnout aniž by provedl tzv. test proporcionality dvou protichůdných základních práv, neboť takový test v obecné rovině provedl již zákonodárce.[1] Rozsudek rozšířeného senátu NSS 8 As 55/2012 ze dne 22. 10. 2014, taktéž rozsudek NSS 5 As 57/2010-79 ze dne 27. 5. 2011

Související dokumenty

Pracovní situace

Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Zveřejnění údaje o platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Telefonické ověřování výše platu
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole

Poradna

Koordinátor ŠVP
Odměna
Zveřejňování fotografií
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Úvazky
Intervence
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Poskytnutí informací třetí osobě
Zjišťování osobních údajů ve škole
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím