Zařazování do platového stupně

Vydáno:

Zařazování do platového stupně je upraveno v zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování zaměstnance do platové třídy
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
OP JAK
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Finanční kontrola
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Darování antigenního testu škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Platby za pomůcky v MŠ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Využití účetnictví k finančnímu řízení

Poradna

Zařazení do platového stupně
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
108/2006 Sb. o sociálních službách

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě