Zařazování do platového stupně

Vydáno:

Zařazování do platového stupně je upraveno v zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
108/2006 Sb. o sociálních službách

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Zařazování zaměstnance do platové třídy
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Platby za pomůcky v MŠ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Darování antigenního testu škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Podstata účetnictví
Účetní zásady a principy

Poradna

Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení