Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Vydáno:

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský rejstřík
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výroční zpráva o činnosti školy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky o školním stravování
Novela maturitní vyhlášky
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Pracovní smlouva
Změna sídla ve školském rejstříku
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů