Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením

Vydáno:

Právní předpisy, judikatura, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Individuální výchovný plán
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Adaptační koordinátor
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole

Poradna

Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Individuální vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Žák v zahraničí
Platová třída
Zrušení IVP žáka střední školy
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
248/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů