Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením

Vydáno:

Právní předpisy, judikatura, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
248/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální výchovný plán
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Adaptační koordinátor
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole

Poradna

Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Žák v zahraničí
Platová třída
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce