Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Děti-cizinci v MŠ
Žáci-cizinci v ZŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Kalkulace úplaty
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Žák v zahraničí
Školní klub
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky