Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Tematické zprávy České školní inspekce
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu