Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a VOŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Absolutorium - konzervatoř
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Vykonání absolutoria v konzervatoři
Hodnotitel
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Zadavatel

Poradna

Nehodnocení
Výuka plavání a omluvenky
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Přestup z VŠ na VOŠ
Hodnocení v náhradním termínu
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem