Ukládání peněžitých postihů zaměstnancům

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ukládá v ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zaměstnanci povinnost podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Důležité je, že zaměstnanec koná práci podle pokynů zaměstnavatele, resp. vedoucích zaměstnanců. Práci musí zaměstnanec konat osobně, což znamená, že se nemůže nechat někým zastoupit. I když je zaměstnanec v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli a musí konat práci dle jeho pokynů, dispoziční oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci je omezeno pracovní smlouvou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Návštěva lékaře
Telefonické ověřování výše platu
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Podvodná faktura
Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Poradna

Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce