Stravování „cizích strávníků“

Vydáno:

Z ustanovení § 119 školského zákona vyplývá, že kromě školního stravování a stravování zaměstnanců školy mohou zařízení školního stravování zajišťovat také stravování „dalších osob“, a to za úplatu.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Hygiena potravin a legislativa
Hygienické požadavky na pracovníka
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Provozovatelé stravovacích služeb
Spotřební koš
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování
Dietní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Tematická zpráva ČŠI 2017
Poskytování dietního stravování v MŠ
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stravování české školní inspekce