Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení
Uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a nostrifikace
Vysvědčení a rodné číslo
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Tematická zpráva ČŠI 2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Sazebník úhrad za poskytování informací
Interní dokumentace

Poradna

Nehodnocení
Podpis vysvědčení
Lex Ukrajina - vysvědčení

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání