Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Pracovní situace

Vysvědčení a rodné číslo
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Vysvědčení
Uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a nostrifikace
Interní dokumentace
Školský rejstřík
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Podvodná faktura
Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Vyřizování stížností - směrnice
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Poradna

Nehodnocení