Státní symboly a pravidla jejich užívání

Vydáno:

Otázka užívání státních symbolů školou nebo školským zařízením v současné době není výslovně právním předpisem upravena. Proto je nutné vyjít z "obecného" zákona, tj. ze zákona č. 352/2001 Sb., v platném znění.

Související dokumenty

Zákony

352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
500/2004 Sb. správní řád
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Vyhlášky

3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
291/1991 Sb. o základní škole
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Pracovní situace

Státní symboly
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Osobní spis zaměstnance
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce