Státní symboly a pravidla jejich užívání

Otázka užívání státních symbolů školou nebo školským zařízením v současné době není výslovně právním předpisem upravena. Proto je nutné vyjít z "obecného" zákona, tj. ze zákona č. 352/2001 Sb., v platném znění.

Související dokumenty

Pracovní situace

Státní symboly
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Tematická zpráva ČŠI 2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Sazebník úhrad za poskytování informací
Interní dokumentace
Školský rejstřík
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Podvodná faktura

Zákony

352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
500/2004 Sb. správní řád
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Vyhlášky

3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
291/1991 Sb. o základní škole
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu