Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Šablony od A do Z
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Platby za pomůcky v MŠ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Darování antigenního testu škole

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Školní klub
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy