Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Šablony od A do Z
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
Stravování „cizích strávníků“
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Školní klub
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání