Směrnice Vnitřní kontrolní systém

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
262/2006 Sb. zákoník práce
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
309/2002 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
123/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Vyhlášky

416/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Pracovní situace

Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Vyřizování stížností - směrnice
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád pro základní umělecké školy
Provozní řád
Provozní řád venkovních ploch
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Právní předpisy a směrnice školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice k dodržování autorského práva
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)

Poradna

Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Směrnice
Finance
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Pracovní sešity