Směrnice k dodržování autorského práva

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
40/2009 Sb. trestní zákoník
136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Směrnice o poskytování informací
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Organizace odborné praxe - směrnice
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Vyřizování stížností - směrnice
Školní řád pro základní umělecké školy
Provozní řád
Provozní řád venkovních ploch
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Právní předpisy a směrnice školy
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Poradna

Směrnice
Ochrana osobních údajů