Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce

Vydáno:

Lhůty, sankce a odpovědnosti, které vyplývají ze zákona o registru smluv.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Výpověď smlouvy o ubytování
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Plán kontrolní činnosti - celý rok
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Výroční zpráva - základní pojmy
Struktura výroční zprávy
Další důležité náležitosti a činnosti týkající se výroční zprávy
Záznam z pedagogické rady
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)