Reforma financování střední školy

Reforma financování regionálního školství v nemalém rozsahu zasáhne všechny typy středních škol, a to již zanedlouho, k 1. 1. 2020.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Doplňková činnost školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
OP JAK
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Bezplatné poskytování učebnic

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Tandemová výuka
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
IT technika do výuky a nákup z dotace
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Platnost zkoušky
FKSP
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání