Reforma financování střední školy

Vydáno:

Reforma financování regionálního školství v nemalém rozsahu zasáhne všechny typy středních škol, a to již zanedlouho, k 1. 1. 2020.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
OP JAK
Doplňková činnost školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Platby za pomůcky v MŠ
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Šablony od A do Z
Bezplatné poskytování učebnic

Poradna

FKSP a Flexi passy
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu