Provozní řád venkovních ploch

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Provozní řád
Právní předpisy a směrnice školy
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Vyřizování stížností - směrnice
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Směrnice k dodržování autorského práva
Školní řád pro základní umělecké školy
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Organizační řád soutěží a přehlídek
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor

Poradna

Zástupce ředitele
Řády učeben
Začátek vyučování
Směrnice

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vzory