Přespočetné hodiny

Vydáno:

Novela zákona o pedagogických pracovnících, která zavedla nové vymezení přespočetných (nadúvazkových) hodin, a tím i nové podmínky jejich proplácení, nabyla účinnosti 1. 9. 2012. Přesto její aplikace stále vyvolává potíže. Cílem tohoto článku je okomentovat odpovídající pasáže zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce a jejich použití při proplácení nebo neproplácení přespočetných hodin v nejčastěji se vyskytujících situacích školské praxe.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Evidence a proplácení přespočetných hodin
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Odměňování platem
Pracovní náplň
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu

Poradna

Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Přespočetné hodiny
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školení o víkendu
Samostudium
Úvazek asistenta
Příplatek
PHmax
Akce v mateřské škole přes noc
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Výpověď