Přeřazení žáka do vyššího ročníku

  • Přeřazení do vyššího ročníku a správní řízení
  • Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, žák neplní povinnou školní docházku

Související dokumenty

Pracovní situace

Vyřizování stížností - směrnice
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyloučení žáka ze školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Ukončení přerušení vzdělávání
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory