Poučení žáků o BOZ

Vydáno:

Podle § 29 odst. 2 školského zákona školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
BOZP - přehled základní legislativy
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Žákovská a studentská samospráva
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Požadavky na pracoviště

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Problémy ve třídě
Výuka Aj